Sdružení výtvarných umělců moravských

Publikace k výstavě na počest 90. výročí založení spolku.

Více

Výtvarné umění 18. a 19. století ze sbírek Muzea města Brna

Obrazová publikace Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Kde jsme doma (Alena Schauerová a kol.)

Atributy domova v písemném sdělení dětí (A. Schauerová) Imaginativní reprezentace domova u dětí školního věku (J. Švancara) Role barvového testu při výzkumu mentální reprezentace domova (Š. Portešová) Místní a regionální tradice lidové kultury v životě dětí jako perspektivní hodnoty domova (V. Frolcová) Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké

Více

Počátky národopisu na Moravě (Richard Jeřábek)

Antologie prací z let 1786-1884 Překlad z němčiny pořídili PhDr. Jaroslav Kovář, CSc., mgr. Sylvia Stanovská, Dr., a prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Slovenské lidové tance (František Bonuš)

Sbítka je rozdělena do dvou dílů: I. díl přináší obecné úvahy o lidovém tanečním umění a o hlavních charakteristických rysech slovenských lidových tanců. II. díl je jádrem publikace – popisy vybraných slovenských tanců. Byly vybrány pro různé věkové stupně – pro děti, mládež a dospělé. V závěrečných kapitolách najdou taneční

Více

Od folkloru k folklorismu – Morava a Slezsko

Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku Martina Pavlicová – Lucie Uhlíková Hesla, která byla do konečného výběru zařazena, podávají informace o osobnostech, souborech, skupinách a muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu. Publikace byla zpracována za přispění Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie

Více

Lidové tance (František Bonuš)

Není to regionálně vyhraněná sbírka, nýbrž učebnice základů lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska, která přináší všechny základní typy a druhy naší bohaté lidové taneční kultury. Je uvedeno 64 tanců, což s varianty je 88 tanců. Kniha je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím jádrem je výbor lidových

Více

Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin

Německý název: Das leben und die kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner sozialgruppen. Publikace je dvoujazyčná. Je tvořena souborem článků na téma etnické minority, sociální a lokální skupiny; češi v cizině; češi ve Vídni. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem

Více

Besedy s Jožou Uprkou (Božena Nováková-Uprková)

Besedy s Jožou Uprkou – Božena Nováková-Uprková – vydáno jako publikace k umělcově výstavě na strážnickém zámku v r. 1996. Publikace není uměleckohistorickou monografií, nýbrž spíše rodinnou kronikou, podávající nenahraditelné svědectví o umělci o době a prostředí jeho tvorby. Text autorky je v interpunkci i ve větné skladbě ponechán beze změny.

Více

Ohlasy folklóru v umění 20. století (Jaroslav Sedlář)

Obrazová brožura Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více