Menu

Česká národopisná společnost

Česká národopisná společnost, je nezávislá a dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků, studentů etnologie a zájemců o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů. Jejím účelem je napomáhat rozvoji etnologie, realizaci, propagaci a popularizaci výsledků tohoto oboru. Působí na celém území České republiky.

Bližší informace: www.narodopisnaspolecnost.cz

Česká národopisná společnost podněcuje a rozvíjí vědeckou, hlavně teoretickou a výzkumnou činnost v etnologii, vytváří předpoklady pro optimální rozvoj etnologie, rozšiřuje poznatky z teorie vědeckého výzkumu a získává vědecké pracovníky k aktivní spolupráci pro rozvoj etnologie, přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů, propaguje a popularizuje výsledky etnologických výzkumů, poskytuje členům pomoc při vědecké, odborné i popularizační činnosti, pořádá národní i mezinárodní konference, semináře, sympozia, přednášky, diskuse, zájezdy a jiné akce, rozvíjí vlastní ediční a publikační činnost, k tomu účelu vydává zejména Národopisný věstník, Zpravodaj a zpřístupňuje webové stránky ČNS, vypisuje soutěže a uděluje odměny za vědecko-výzkumnou, sběratelskou, přednáškovou, výstavní a publikační činnost, zejména za díla a činnost vysoké teoretické a metodologické úrovně.

Česká národopisná společnost vyhlašuje pro své členy Anketu o nejvýznamnější počin v oboru v předcházejícím roce; na základě hlasování členů uděluje Ceny ČNS. Ceny jsou předávány v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.

Česká národopisná společnost spolupracuje s jinými etnologickými pracovišti a institucemi (univerzitními pracovišti, muzei, výzkumnými pracovišti apod.), aktivně prosazuje principy svobodného vědeckého bádání, publikování a otevřené vědecké diskuse.