Menu

Asociace muzeí a galerií

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG) je profesním sdružením muzeí a galerií v České republice a osob činných v oboru muzejnictví. Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií v České republice, pořádání konferencí a seminářů, ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků.

Bližší informace: Asociace muzeí a galerií

AMG působí jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.

AMG uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku. Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí a galerií. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty mezi odbornými pracovníky. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání pro jiné subjekty. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.