Menu

Český svaz muzeí v přírodě

Český svaz muzeí v přírodě (ČSMP) je uskupení, které sdružuje muzea v přírodě a skanzeny a koordinuje jejich činnost, zkoumání, ekonomické zajištění, rozvoj i vzájemnou prezentaci. Zajišťuje také odbornou úroveň členských muzeí a snaží se o zachování tradičních řemeslných postupů a kulturních prvků (folklóry, obyčeje, zvyky).

Bližší informace: www.vmp.cz/cs/odborna-cinnost/csmp/

Cílem činnosti ČSMP je hájit zájmy a specifické potřeby muzeí v přírodě, vzájemná spolupráce v řešení výzkumných, provozních a prezentačních úkolů, prezentovat muzea v přírodě jako specifickou destinací cestovního ruchu, hledání vhodných forem provozu , které by umožnily činnosti jak vzdělávacího tak i komerčního charakteru, zvyšování odborné úrovně muzeí v přírodě především v oblasti péče o lidovou architekturu (rekonstrukce, konzervace,..) a zachování tradičních řemeslných postupů, těsná spolupráce s muzei v přírodě v zahraničí a s nadnárodními institucemi, jako je ICOM, AEOM, AIMA a další, spolupráce s AMG a NPÚ, prosazování zájmů o uchování a prezentaci lidové architektury ve státní správě a samosprávě, spolupracovat s muzei zřizovanými různými subjekty a poskytnout jim odbornou a metodickou pomoc, plně využít odborného potenciálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k provádění metodické a poradenské činnosti pro muzea v přírodě, využít muzeí v přírodě k prezentaci hmotných i nehmotných prvků lidové kultury (hudebního, tanečního, slovesného folklóru, stejně jako obyčejů a zvyků), způsobů obživy a tradičních zemědělských postupů, tradičních řemesel, technologických postupů a dalších druhů lidové umělecké tvorby a archeologických a historických výzkumů

Sídlem Českého svazu muzeí v přírodě bude Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které bude v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR také centrálním odborným a metodickým pracovištěm.