Menu

Sbírky

Národní ústav lidové kultury vlastní rozsáhlý sbírkový fond. Jeho kompletní správa náleží Centru hmotného kulturního dědictví. Ve sbírce jsou shromážděny převážně předměty etnografické povahy, zejména z oblasti jihovýchodní Moravy. V současnosti obsahuje fond 55 566 evidenčních čísel a je rozdělen do dvou základních částí: Etnografická sbírka a Další – současná řemeslná produkce v ČR.

Základ fondu Etnografické sbírky po dlouhou dobu tvořila sbírka Muzejního spolku ve Strážnici, později navrácená Městskému muzeu jako pokračovateli této instituce. Výrazným impulzem k budování vlastní etnografické sbírky NÚLK bylo založení Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, do jehož expozic bylo potřeba shromáždit velké množství předmětů. Sbírkotvorná činnost se soustředila především na předměty z oboru domácnosti, bydlení, zemědělství, lidového oděvu. Sběrná oblast byla vymezena oblastmi Strážnicka, Podluží, Kyjovska, Horňácka, Hradišťska, Moravských Kopanic a Luhačovického Zálesí.

Domácnost, nábytek – fond domácnosti zahrnuje široké spektrum předmětů, používaných v domácnostech našich předků. Jedná se o předměty z oblasti výroby a údržby oděvu, přípravy a konzumace pokrmů, ukládání potravin, osobní hygieny atd. Sbírka nábytku se zaměřuje především na vybavení venkovských domácností a pokrývá časové období od poloviny 19. století do poloviny století 20.

Oděv, textil – sbírku tvoří krojové součásti a komplety lidového oděvu z jihovýchodní Moravy. Obsáhlé soubory pocházejí především z oblastí Horňácka, Strážnicka a Veselska. Významná je sbírka horňáckých vzorovaných tkanin tzv. činovatí a koutních plachet.

Link pro návštěvu virtuální badatelny http://badatelna.nulk.cz/

 

 Zemědělství, živnosti – sbírka obsahuje předměty vztahující se k zemědělskému hospodaření, zejména k rostlinné výrobě, chovatelství, lukařství. Obsáhlé kolekce se týkají chovu včel, vinohradnictví a vinařství. Sbírku živností charakterizují především soubory předmětů, vztahujících se k různým typům řemeslné a obchodní činnosti, provozované na jihovýchodní Moravě.

K početně menším, nicméně svým obsahem výrazným souborům pak patří tyto fondy:

Hudební nástroje – významnou součástí sbírkového fondu je sbírka hudebních nástrojů. Její původ souvisí s budováním expozice Hudebních nástrojů lidových muzik, která je v prostorách strážnického zámku nainstalována od roku 1993. Zahrnuje všechny základní druhy hudebních nástrojů, používaných na celém území České republiky od jednoduchých řehtaček a zvonců až po historicky cenné strunné nástroje.

Ikonografické prameny - jádro rozsáhlého fondu tvoří několik souborů skleněných deskových a celuloidových negativů z pozůstalosti fotografů Josefa Chluda, Rudolfa Navrátila, Karla Šímy, Floriána Zapletala, Jaroslava Humla a dalších. Zachycují široké spektrum témat z rodinného i společenského života, dokumentují lidový oděv, architekturu i hospodářské činnosti ze Strážnice a okolí, ale také z dalších částí Moravy a Zakarpatské Ukrajiny.

Landsfeldova sbírka - k významným částem sbírkového fondu NÚLK patří obsáhlý soubor předmětů z pozůstalosti manželů Landsfeldových. Tvoří jej několik částí, vztahujících se k rozsáhlé sběratelské, umělecké a výzkumné činnosti Heřmana Landsfelda. Obsahuje soubor keramiky, archeologického materiálu, fotografií, negativů, obrazů, kuřáckých potřeb a dalších drobností z celé oblasti Čech, Moravy a Slovenska.

Sbírka Další – současná řemeslná produkce v ČR je zaměřena na nejnovější úkoly NÚLK a to na ochranu a dokumentaci současné podoby tradic lidové kultury. Jsou v ní shromážděny předměty vytvořené kvalitními současnými výrobci, převážně oceněnými titulem Nositel tradice lidových řemesel. Tato sbírka se zatím dále nečlení.

Aktualizace: 6. března 2019