Menu

Interní směrnice CIOFF®

I N T E R N Í S M Ě R N I C E

V souladu s Článkem 5 jsou podle Stanov platné následující vnitřní směrnice.

Kapitola I: Realizace úloh

Článek 1. Světový kongres

Článek 2. Generální shromáždění

Článek 3. Program o kulturní politice na Světovém kongresu

Článek 4. Národní sekce (Řádní členové)

Článek 5. Regionální sektory (anebo Sektory)

Článek 6. Výbory a Pracovní skupiny

Článek 7. CIOFF festivaly

Článek 8. Konference

Článek 9. Mezinárodní organizace

Článek 10. Publikace

Článek 11. Jazyky

Kapitola II: Členství

Článek 12. Nabývání členství

Článek 13. Pozastavení členství

Článek 14. Čestní členové

Kapitola III: Výkonný výbor a jiní hodnostáři

Článek 15

Kapitola IV: Závěrečná ustanovení

Článek 16

 

Kapitola I: Realizace úloh

Článek 1 - Světový kongres

Světový kongres obsahuje:
Generální shromáždění, programy v rámci kulturní politiky, setkání ostatních orgánů CIOFF. Koná se minimálně jednou za dva roky. Země, kterou určuje Národní sekce, se dobrovolně nabídla a byla akceptována Generálním shromážděním jako hostitelská organizace.

1.1. Účastníci Světového kongresu

Delegát každé Národní sekce s dobrým renomé, čestní členové a členové výboru se zúčastní jako hosté Národní sekce CIOFF, která je hostitelem kongresu.
Za účelem získání statutu hosta a zabezpečení účasti jiných osob, které jsou důležité pro práci kongresu, Výkonný výbor uzavře dohodu s hostitelskou Národní sekcí.
Počet osob účastnících se na Světovém kongresu může být výborem v případě potřeby snížen: o oficiální zástupce členů a čestné členy, a to podle dohody s Národní sekcí.

1.2. Přípravy na kongres

Kvůli přípravám na kongres a zvláště na Generální shromáždění se Výbor setkává minimálně čtyři měsíce předem. Všichni řádní členové, kteří mají v úmyslu předložit návrhy Generálnímu shromáždění, předloží tyto návrhy generálnímu tajemníkovi tak, aby se s nimi mohli na schůzi zabývat. Výbor vypracovává návrh agendy v souladu s platnými předpisy a navrhuje jednotlivé body do diskuse.
Pozvání na Generální shromáždění je zasíláno Výkonným výborem všem řádným členům tři měsíce předem. Obsahuje informace o čase a místu Shromáždění, návrhy pro agendu, včetně možných dodatků k různým bodům. Písemné pozvání je psáno v jazyce anglickém a francouzském.

Článek 2 - Generální shromáždění

2.1. Organizace

Sekretariát Generálního shromáždění je řízen generálním tajemníkem. Je zodpovědný za vypracování zápisů a vydává písemná prohlášení o všech rozhodnutích a protokolech schválených v době Generálního shromáždění v jednom z jazyků, které se používají v CIOFF. Překlad do jiného z jazyků CIOFF může být vyroben hned nebo později.
Schůze Generálního shromáždění jsou vedeny v souladu s předepsanými pravidly. Tato pravidla jsou přijímána a pozměňována Generálním shromážděním jednoduchou většinou.

2.2. Průběh Generálního shromáždění:

zahájení prezidentem CIOFF, kontrola včasné, vhodné přípravy v souladu s předpisy a Interními směrnicemi, prezenční listina, schválení agendy a časového rozvrhu, diskuse a schvalování zápisů předcházejícího Generálního shromáždění, referát Výboru, zahrnující spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi, diskuse a schválení, referát o peněžních prostředcích, diskuse a schválení, zpráva auditorů, zpráva Výboru, nebo rozpuštění výboru po diskusi, volba Volební komise, Výboru a auditorů, diskuse o písemných návrzích a hodnocení, přijetí nových členů, diskuse a schválení písemného plánu pro dlouhodobé a krátkodobé projekty (Program práce), diskuse a schválení rozpočtu, určení datumu a místa konání nejbližšího Generálního shromáždění.

2.3. Referáty

Časovým obdobím pro hlášení se rozumí období za kalendářní rok. Referát od Výboru je Výroční zprávou v souladu s Článkem 10.2. Text je napsán v anglickém jazyce.
Finanční zpráva se skládá z rozvahy a jejího vysvětlení. Auditorská zpráva obsahuje výsledek inspekce účetních záznamů a problémů spojených s finanční situací.

2.4. Pracovní program

Výbor předkládá Generálnímu shromáždění plán dlouhodobé politiky a roční plán práce.

2.5. Pracovní rozpočet

Výbor předkládá Generálnímu shromáždění návrh rozpočtu. Tento rozpočet je na Generálním shromáždění předmětem diskuse. Když je tento rozpočet zamítnut, bude opět předložen na tom stejném Generálním shromáždění. Roční rozpočet je na období od 1.ledna do 31. prosince příslušného roku.

2.6. Volby

a) Volební komise

Volební komise se skládá z předsedy a dvou členů, každý z nich je z jiného Sektoru. Mandát volební komise trvá dva roky. Členové volební komise nemohou kandidovat v žádných volbách uskutečňovaných Generálním shromážděním.

Úlohou volební komise je:

starat se o praktické záležitosti spojené s volbami členů Výboru a auditorů, prověřovat, zda každý kandidát splňuje stanovené požadavky, vyhledávat kandidáty do funkcí, do nichž nebyli Národními sekcemi navrženi žádní kandidáti vyhovující požadavkům.

b) Kandidáti

Kandidáti mohou být kandidováni jen Národními sekcemi s dobrým renomé. Nominace se podávají písemnou formou. V případě, že kandidát patří do jiné Národní sekce, nominace bude odsouhlasena příslušnou sekcí. Stejná osoba může být nominována do více funkcí současně. Každý kandidát poskytne písemný souhlas s tím, že přijímá jmenování a že v případě zvolení je schopen a ochoten vykonávat příslušné úlohy a povinnosti, stejně jako se zúčastňovat na schůzích spojených s funkcí. Jeho Národní sekce též poskytne písemné ubezpečení, že bude kandidáta v této věci po celé období plně podporovat.

c) Průběh voleb

Když budou volby na programu Generálního shromáždění, volební komise před 1. březnem rozešle všem Národním sekcím informaci o nastávajících volbách a nominaci kandidátů. Národní sekce zašlou své nominace předsedovi volební komise nejméně měsíc před Generálním shromážděním. Volební komise dá do oběhu seznam kandidátů všem Národním sekcím - dříve, než bude Generální shromáždění. Pozdější jmenování mohou být přijata jen na žádost volební komise.
Volební komise zabezpečí, že seznam všech kandidátů, vyhovujících stanoveným požadavkům, bude předložen a potvrzen Generálním shromážděním. Nebude se konat žádné hodnocení ve vztahu k zásluhám kandidátů. Pro každou funkci, do níž nejsou kandidáti k dispozici, bude volební komise žádat od Národních sekcí dodatečné nominace.

Posloupnost voleb je následující:

1. Prezident CIOFF,
2. ostatní členové Výkonného výboru,
3. předsedové komisí.

Po volbách předsedů komisí budou mít Sektory možnost volit své zástupce, berouce přitom do úvahy výsledky předcházejících voleb.
Volby jsou tajné. Kandidáti jsou zvoleni podle počtu získaných hlasů poměrnou většinou, tj. jednoduchou většinou (více než 50 % z odevzdaných hlasů). V případě nerozhodného výsledku nebo pokud kandidát nezíská většinu hlasů, se volby u příslušných kandidátů opakují. V případě, že počet kandidátů se rovná počtu funkcí, které je třeba zvolit, budou kandidáti uvedeni do jejich funkcí bez voleb.

d) Doplňování uvolněných míst

V případě, že se funkce uvolní v době trvání mandátu, volby na obsazení volného místa (na období do vypršení mandátu) se uskuteční na nejbližším Generálním shromáždění. Ustanovení volebního procesu budou pak dodržována podle daných možností.

Na dočasné období o způsobu vykonávání příslušných úkolů rozhodne Rada.

Článek 3 - Program o kulturní politice na Světovém kongresu

K uskutečňování záměrů CIOFF, jak jsou definovány v Článku 6 Stanov, bude program dotýkající se rámce kulturní politiky dohodnut na Světovém kongresu.

Hlavní body jsou:

a) Jednat o studiích a problémech týkajících se ochrany a uchování kulturního dědictví, zvláště folklorních tradic a realizace společných projektů spolu s UNESCO (hodnocení materiálů ze seminářů, konferencí a podobných akcí, organizovaných Národními sekcemi).

b) Informace a praktické ukázky s ohledem na rozvoj, výzkum a dokumentaci o životě lidového umění konferující země a jejich regionů.

c) Organizování speciálních tematických seminářů ve spojení s praktickými ukázkami a vzájemnou výměnou mezinárodních zkušeností v zájmu dosažení dalšího rozvoje lidového umění.

Článek 4 - Národní sekce (Řádní členové)

Národní sekce pomáhá uskutečňovat cíle a povinnosti CIOFF podle svých možností, v souladu s pravidly uvedenými v Článku 9 Stanov.

Národní sekce má být otevřená pro organizace, instituce, festivaly a jednotlivé osoby, angažující se na poli folklóru.

Národní sekce je organizována v souladu s národními podmínkami a legislativou.

Národní sekce nominuje delegáta na Světový kongres a připravuje, v souladu s programem, vysoce kvalitní referáty a jiné písemnosti. Delegát má hlasovací právo a může požadovat volnou účast na Světovém kongrese jen v případě, že jeho Národní sekce zaplatila členské poplatky za běžný rok.

Národní sekce informuje každoročně organizace, instituce a ředitele festivalů o práci vykonávané na poli lidového umění v jiných zemích.

Národní sekce informuje každoročně CIOFF o tendencích rozvoje folklorního umění ve své zemi a o dlouhodobých záměrech, o takových akcích jako jsou festivaly, semináře, kolokvia, výstavy a jiné prakticko-metodické akce, které mohou být pro ostatní členy CIOFF užitečné.

Národní sekce se zúčastňuje na realizaci plánovaných projektů, zahrnutých v programu práce CIOFF.

Národní sekce se podílí na vzájemné výměně souborů za účelem neustálého zvyšování umělecké kvality. Napomáhá setkáním a hodnocením souborů na festivalech a při organizování exkurzí.

Národní sekce se aktivně zúčastňuje na práci Sektoru.

Národní sekce organizuje spolupráci s členy, propaguje ideály a symboliku CIOFF.

Článek 5 - Regionální sektory

Generální zasedání Sektoru se uskutečňuje nejméně jedenkrát ročně.

Sektor:
pravidelně informuje Radu a ostatní Sektory o svých aktivitách, zvláště distribucí referátů ze svých generálních schůzí, zve prezidenta CIOFF k účasti na svých generálních schůzích.

Článek 6 - Komise a pracovní skupiny

6.1. Stálé komise (zvané též Komise) jsou zřízeny na neomezené časové období, aby pomáhaly Radě a Generálnímu shromáždění při vykonávání jejich práce a povinností. Na návrh předsedy příslušné Komise a se souhlasem příslušných Národních sekcí ustavuje Rada kompetentní osoby za členy stálých komisí na dobu čtyř let. Když v době jejich mandátu jejich činnost nebo prostředky přestanou být v souladu s jejich závazky, příslušná komise požádá Generální shromáždění, aby zmíněné osoby zbavila funkce.

Účel a závazky Komisí budou připojeny v dodatku k Interním směrnicím.

Komise podávají zprávy Radě.

6.2. Pracovní skupiny mohou být vytvořeny k řešení specifického problému nebo k práci na určeném projektu.

Rada ustanoví předsedu a členy Pracovních komisí na návrh Výkonného výboru a se souhlasem příslušných Národních sekcí.

6.3. Národní sekce, jejichž zástupci pracují aktivně v stálé Komisi nebo Pracovní skupině se podílejí na pomoci a spolupráci při řešení konkrétních otázek a problémů.

Článek 7 - Festivaly CIOFF

7.1. Všeobecné zásady

Festivaly CIOFF se konají kvůli šíření vyjadřovacích prostředků tradiční kultury, jako jsou tance, lidová hudba, lidové umělecké výrobky. Toto sbližuje a spojuje účinkující v pokojné a přátelské atmosféře. Účastníci s jejich programem poskytnou ostatním účastníkům i větší části populace možnost nahlédnout do lidových tradic jejich země a budou se snažit o pochopení kulturního dědictví a tradic jiných národů. Na podporu těchto myšlenek a záměrů budou se soubory poznávat vzájemně mezi sebou v přátelské atmosféře.

7.2. Uznání a závazky festivalů CIOFF

Pro udělení statutu CIOFF musí festival splňovat následující podmínky:

1. Festival může a je ochoten prosazovat a propagovat, v rámci svých kompetencí, záměry a zásady CIOFF.
2. Festival je připraven jednat podle pravidel a direktiv festivalů CIOFF schválených Generálním shromážděním CIOFF. 3. Festival má svého určeného a zodpovědného organizátora. 4. Přihláška festivalu má potvrzení příslušné Národní sekce.
5. Festival se koná v pravidelném cyklu od jednoho do pěti roků a má dobu trvání nejméně pět dnů s plným programem, včetně jednoho dne odpočinku.
6. Zve na každý festival nejméně pět zahraničních skupin z minimálně pěti různých zemí.

Přihlášky k zařazení festivalu mezi festivaly CIOFF se zasílají Legislativní komisi. Zařazení si vyžaduje souhlas Legislativní a Festivalové komise. Po udělení statutu CIOFF má festival právo použít symbol CIOFF. Festivaly CIOFF však nemají právo užívat název UNESCO ani jeho symbol, pokud k tomu nedostaly souhlas či povolení.

Národní sekce mohou též organizovat mezinárodní či národní festivaly bez oficiálního zařazení CIOFF.

7.3. Povinnosti festivalů CIOFF

Festivaly zabezpečí pro každou pozvanou zahraniční skupinu následující podmínky:

1. Přepravu na území hostitelské země nebo náhradu cestovních nákladů.
2. Ubytování s plnou penzí (stravování) po dobu pobytu v místě konání festivalu.
3. Příspěvek na pokrytí vedlejších nákladů.
4. Adekvátní pomoc, normální lékařskou péči při případných onemocněních, pojistné pro případ úrazu, za něž nesou odpovědnost. Každá skupina si sama zabezpečí cestovní a zdravotní pojištění.

Festival uzavře s každou pozvanou skupinou smlouvu, která jasně definuje práva a závazky smluvních stran. Toto se může učinit i výměnou listů.

Pozvání na festival budou zaslány příslušným Národním sekcím. V případě, že Národní sekce nereaguje v průběhu jednoho měsíce, pozvánky budou zaslány přímo skupinám.

Festivaly CIOFF neorganizují pro zahraniční soubory žádné soutěže.

7.4. Dohled pozvaných souborů nad festivaly CIOFF

Festivaly CIOFF se dobrovolně podrobují hodnocení pozvanými soubory tak, jak je to v dohodě s Festivalovou komisí. Na žádost Festivalové komise předloží zprávu a vysvětlení jakýchkoliv odchylek od přijatých pravidel a směrnic.

Festivaly CIOFF ohodnotí podle Festivalové komise všechny pozvané zúčastněné skupiny. Toto hodnocení by mělo být zárukou, že festivaly zabezpečí pro soubory adekvátní podmínky. Současně se očekává přiměřená úroveň i od souborů.

Festivalová komise rozešle všem příslušným Národním sekcím výsledky tohoto hodnocení.

Když festival CIOFF, přes písemné připomínky Festivalové komise, bude jednat v rozporu se svými závazky ve smyslu těchto Interních směrnic, Festivalová komise se souhlasem Legislativní komise zbaví festival statutu CIOFF. Takovéto řešení může být uznáno s odvoláním se na Radu. O zbavení tohoto závazku však může žádat též festival, a to prostřednictvím příslušné Národní sekce.

Pokud daný Festival CIOFF zruší tento festival nejméně dva měsíce před termínem jeho konání, statut CIOFF mu bude odebrán automaticky.

7.5. Úloha Národních sekcí

Hlavní závaznou povinností Národních sekcí je doručit pozvání příslušným souborům a vybrat soubory, které podle možností co nejvíce vyhovují požadavkům zvoucích festivalů. Na každou pozvánku soubor promptně odpoví, i v případě, že by odpověď byla negativní.

Pokud soubor, který je na festival pozván prostřednictvím Národní sekce, zruší svou účast na festivalu, Národní sekce urychleně navrhne náhradu.

Národní sekce aktivně podporují výměnu souborů. Přiměřeně se též zúčastňují na hodnocení festivalů CIOFF na svém území a stejně tak i souborů, pozvaných z jejich země.

7.6. Světová Folkloriáda CIOFF

Světová Folkloriáda CIOFF je světový festival, který má za cíl dosáhnout sblížení představitelů tradičních kultur ze všech Národních sekcí CIOFF. Stejný význam má předvádění lidového umění, jako jsou lidové tance, zpěv a společné hry účastníků.

Světová Folkloriáda CIOFF bude organizována každé čtyři roky. Za námět a obsah, jakož i odpovědnost za praktické přípravy nese Národní sekce, budou však odsouhlaseny Generálním shromážděním.

Rada uzavře písemnou formou s pořádající Národní sekcí a místními autoritami tripartitní dohodu. Tato dohoda bude obsahovat jasné určení povinností a závazků mezi různými tělesy CIOFF, pořadateli, místními úřady, stejně jako i zúčastněnými Národními sekcemi. Rada ustanoví jednoho ze svých členů, který bude mít na starosti realizaci této dohody.

Každá z Národních sekcí, pořádající tuto akci, zabezpečí právní ochranu v jejím spojení s pojmenováním "Světová Folkloriáda CIOFF" (CIOFF World Folkloriada).

Článek 8 - Konference

8.1. Záměr a obsah

Za účelem propagace prostředků, zásad a programů CIOFF, Sektory CIOFF nebo Národní sekce CIOFF mohou organizovat konference CIOFF.

Mezinárodní konference CIOFF jsou otevřeny k účasti pro všechny členy CIOFF.

Sektorové konference CIOFF jsou otevřeny k účasti členů příslušného Sektoru.

Národní konference CIOFF jsou otevřeny k účasti členů příslušných Národních sekcí.

(To však neomezuje ani nebrání pozvání dalších hostí a účastníků.)

Předmět, název a osnova programu bude schválen předem:
v případě Mezinárodních konferencí CIOFF Radou,
v případě Sektorových konferencí CIOFF zasedáním příslušného Sektoru a
v případě Národních konferencí CIOFF příslušnými Národními sekcemi.

8.2. Výsledky a odpovědnost

Konference jako taková nemá pravomoc činit rozhodnutí v rámci CIOFF. Jakákoliv doporučení pocházející z takovéto konference budou předložena orgánu, který tuto konferenci akceptoval. Organizátoři konference nesou za jejich konferenci plnou administrativní a ekonomickou odpovědnost.

8.3. Úloha Kulturní komise

Plány na pořádání konference budou postoupeny Kulturní komisi kvůli koordinaci. Jakékoliv rozhodnutí o uznání konference nebude vyneseno dřív, než bude mít Kulturní komise přiměřenou možnost prezentovat své připomínky.

Článek 9 - Mezinárodní organizace

CIOFF spolupracuje s jinými mezinárodními organizacemi, s nimiž má společné zájmy.

Zvláštní kapitoly o této spolupráci budou zahrnuty do plánů, stejně jako do výroční zprávy.

Článek 10 - Publikace

CIOFF vydává následující materiály:

10.1. Festivalový kalendář obsahuje Festivaly CIOFF a menší mezinárodní folklorní festivaly, které vyhovují podmínkám CIOFF, mimo jejich trvání a počet zúčastněných souborů a jsou členy Národní sekce CIOFF. Obsahuje též mezinárodní praktické a metodické informace o kongresech, konferencích, seminářích, výstavách atd.

10.2. Výroční zprávy

Výroční zpráva bude obsahovat popis hlavních činností a dosažených úspěchů CIOFF, jakož i informace o plnění úloh podle závěrů posledního Generálního shromáždění.

Komise a Sektory zašlou svoje referáty za uplynulý rok generálnímu tajemníku do konce ledna. Generální tajemník připravuje koncept zprávy koncem února a distribuuje jej členům Rady. Rada schvaluje tuto zprávu na prvním zasedání v příslušném roce. Tato zpráva spolu s ostatní dokumentací pro Světový kongres může být pak rozeslána všem členům.

10.3. Periodické "Entre Nous" - jsou prostředkem komunikace se členy v období mezi kongresy. Obsahují informace a referáty ze zasedání Rady, Sektorů i Komisí, dále jiné pro členy užitečné informace.

10.4. Další publikace

Generální tajemník rozešle členům každoročně seznam všech členů a funkcionářů. Ostatní publikace podléhají rozhodnutí Rady.

Článek 11- Jazyky

Úředními jazyky CIOFF jsou angličtina, francouzština, španělština, němčina a ruština. Používají se na Stanovy, Interní směrnice a zápisy ze Světového kongresu.

Pracovními jazyky jsou: angličtina, francouzština a španělština.

V čase trvání Světového kongresu je zabezpečen simultánní překlad v pracovních jazycích. Simultánní překlad v jiném úředním jazyce bude, v závislosti na počtu účastníků, dohodnut mezi Výkonným výborem a hostitelskou Národní sekcí. Úřední jazyky, které nebudou překládány simultánně, budou mít zabezpečen překlad šeptem.

Kapitola II: Členství

Článek 12 - Nabývání členství

12.1. Řádní členové

Aby se uchazeč stal řádným členem, musí splňovat tyto podmínky:
v příslušné zemi ještě neexistuje žádná Národní sekce,
tato země je členem Organizace spojených národů (OSN), bude založena Národní sekce, bude projevena zjevná ochota a schopnost platit členské poplatky.

Po splnění těchto podmínek postoupí uchazeči o členství své přihlášky generálnímu tajemníkovi. Přihláška musí obsahovat:

datum nabytí členství v OSN,

název a ústředí Národní sekce, datum založení, právní statut, stanovy nebo směrnice, obsah a druh činnosti, údaje o metodické práci, festivalech a výzkumech, stejně jako naznačení struktury této folklorní organizace.

Generální tajemník postoupí tuto přihlášku příslušnému Sektoru k ověření a připomínkám. Výkonný výbor ve spolupráci s Legislativní komisí rozhodne, zda byly splněny všechny podmínky. Pak může být přihláška předložena Generálnímu shromáždění ke schválení. Rozhodnutí může obsahovat mimořádné požadavky. Řádné členství nabývá platnost ihned po zaplacení členských poplatků na následující rok.

12.2. Přidružení členové a členové-korespondenti

Přihlášky k přidruženému členství budou postoupeny Legislativní komisi spolu s podklady. Přidružení členové dostanou všechny dokumenty a publikace, týkající se jejich činnosti v rámci CIOFF.

Členové-korespondenti se mohou stát členy jen na pozvání potvrzené Generálním shromážděním. Členové-korespondenti obdrží všechny publikace CIOFF a dokumenty, jež se týkají jejich vztahu k CIOFF.

Článek 13 - Pozastavení členství

Každý řádný člen, který se chce zříci členství v CIOFF, bude o tom informovat generálního tajemníka doporučeným listem. Rezignace bude platná jen tehdy, když člen splní všechny povinnosti vůči CIOFF, k nimž se zavázal před rezignací.

Datum splatnosti úhrady členských poplatků je určen na 31. března každý rok. Když člen nezaplatí členské poplatky, bude mít pozastavena všechna práva. Když v průběhu dvou let pokladník zaslal dvakrát písemnou upomínku, a když nedostal žádost o odročení platby anebo nějaké jiné přijatelné zdůvodnění, členství zanikne šest týdnů od data druhé písemné upomínky.

Článek 14 - Čestní členové

Počet čestných členů nemůže přesáhnout 12 osob. Čestný prezident může být jen jeden.

Kapitola III: Výkonný výbor

Článek 15

15.1. Prezident

Hlavním úkolem prezidenta je zabezpečit, aby činnost CIOFF byla v souladu s jeho záměry a v souladu s platnými stanovami a interními směrnicemi.

Prezident předsedá schůzím Generálního shromáždění, Rady a Výkonného výboru v souladu s procedurálními pravidly.

Prezident zastupuje CIOFF v úředním styku s jinými organizacemi, na veřejných úřadech a na veřejnosti.

Prezident může delegovat specifické úkoly z druhé a třetí kapitoly na generálního tajemníka nebo jiné funkcionáře CIOFF.

15.2. Viceprezidenti

V případě neschopnosti anebo nepřítomnosti prezidenta budou viceprezidenti vykonávat povinnosti a závazky prezidenta v rozsahu stanoveném Výkonným výborem.

Navíc Výkonný výbor určí pro každého z těchto dvou viceprezidentů specifickou oblast, za niž nese odpovědnost.

15.3. Generální tajemník

Generální tajemník plní úkoly, které má určeny stanovami, interními směrnicemi, jako i rezolucemi Generálního shromáždění a Rady.

Mezi zasedáními Rady a Generálního shromáždění průběžně vybavuje záležitosti po dohodě s prezidentem.

Připravuje Světový kongres, do jisté míry dostává a přijímá písemná zplnomocnění ve věci odevzdaných hlasů, vypracovává zprávu z Generálního shromáždění a z jednání Rady, přičemž vede záznamy originálních dokladů a kazetových nahrávek.

Je zodpovědný za vypracovávání a odesílání pozvánek, agendu, za záznamy o přihláškách, rozhodnutích, stejně jako i za zprávy Generálního shromáždění, Rady a Výkonného výboru.

Přijímá žádosti o členství a vede seznam členů.

Zařizuje překlady, rozmnožování a odesílání oficiálních dokumentů.

15.4. Pokladník

Pokladník nakládá s peněžními prostředky a vede záznamy v pokladních knihách.

Vybírá členské poplatky, připravuje každoroční rozvahu a rozpočet, dbá o rozpočet a jeho vyrovnanost.

15.5. Struktura Výkonného výboru

Výkonný výbor přiděluje jeho členům povinnosti viceprezidentů, generálního tajemníka a pokladníka.

15.6. Odborní asistenti

Rada a Výkonný výbor mohou ustanovit osoby k vykonávání zvláštních úkolů jako odborné asistenty. Tito budou pracovat v souladu s mandátem, vytýčeným orgánem, který je jmenoval.

15.7. Auditoři

Auditoři jsou voleni Generálním shromážděním poměrnou většinou a to na dobu dvou let.

Kapitola IV: Závěrečné ustanovení

Článek 16

Dodatky a změny k Interním směrnicím jsou přijímány většinou odevzdaných hlasů. Tyto upravené směrnice byly schváleny na Generálním shromáždění dne 15. října 1997 v Thessaloniki, Řecko, a nabyly platnost dne 18. října 1997