United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu

Je jednou z patnácti mezistátních odborných organizací OSN. Sídlí v Paříži. V současné době má UNESCO 195 členských zemí a 9 přidružených členů. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě .

Více informací: www.unesco.org

Česká komise pro UNESCO byla zřízena v duchu Ústavy UNESCO rozhodnutím vlády České republiky ze dne 1. června 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem této komise je zprostředkovávat styk národních institucí a odborníků s UNESCO. Komise dále studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky organizace v ČR a spolupracuje se sekretariátem UNESCO v Paříži.

Základem spolupráce Ministerstva kultury ČR s UNESCO v oblasti kultury je agenda Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972, kterou je založen Seznam světového dědictví (tzv. památky UNESCO) a stanoveny povinnosti států k jeho položkám.

Kratší tradici má v UNESCO snaha o péči o nemateriální kulturní dědictví, jež je vzhledem ke své povaze ohroženo nejvíce. Jeho součástí je mimo jiné i tradiční a lidová kultura, která výrazně přispívá ke kulturní rozmanitosti a nabývá proto důležitosti právě v procesu globalizace. UNESCO je  garantem jediného  platného  mezinárodního dokumentu v  této oblasti  kultury – Doporučení o ochraně  tradiční  a  lidové  kultury z roku 1989.  V něm   se   uvádí,  že  podporuje  všechny  formy  výzkumu  a dokumentace této kultury, zejména její nehmotné součásti. Od roku 1995 pak byly svolávány regionální porady expertů, které zpracovávaly zprávy o tom, jak jsou jednotlivá ustanovení zmíněného Doporučení v různých zemích naplňována.

Na 32. zasedání Generální konference UNESCO byla dne 17. října 2003 přijata konsensem Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tato úmluva založila dva nové seznamy statků nehmotné kultury – konkrétně Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování, jejichž existence navázala a nahradila předešlý projekt Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva.