Menu

IROP, OPŽP

Expozice vodních technických staveb - Podhájský mlýn s valchou a hospodářským zázemím - "život, bydlení, řemeslo"

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Podpořeno z Integrovaného regionálního programu (IROP), specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 76

Projekt je realizován v Areálu vodních technických staveb, který je v současné době stále nedokončený. Areál představuje ukázku vodních staveb, se kterými jsme se v minulosti na jihovýchodní Moravě mohli setkat, v současné době jej tvoří horizontální vodní pila a obydlí mlynáře z Čerešníkových mlýnů.  Na svou realizaci čeká Podhájský mlýn s valchou spolu s hospodářským zázemím v podobě stodoly a chlévů, které jsou předmětem projektu. Všechny tyto stavby původně stávaly v povodí říčky Velička, nedaleko Strážnice, v oblasti Horňácka.

Cílem předkládaného projektu je zefektivnění, prezentace a zachování kulturního dědictví v podobě vodních technických staveb v oblasti jihovýchodní Moravy, historie a vývoje technického a technologického vybavení, specifik a principů mlynářské a valchařské technologie, původního života v rámci vodní technické stavby a zachování a prezentace unikátních řemeslných postupů vážících se ke konstrukci vodních staveb v tomto regionu. Cílem projektu je naplnění a dokončení původní expoziční koncepce vodních technických staveb Muzea vesnice jihovýchodní Moravy.

Projekt řeší vybudování Areálu vodních staveb Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, který bude nově doplněn o dva objekty tvořící novou expozici - Podhájský mlýn s valchou a hospodářským zázemím včetně dotvoření historického prostředí. Bude se jednat o realizaci významného dokladu technické dovednosti venkovských stavitelů i o jejich schopnosti využívat vodu jako důležitý přírodní zdroj energie. V současné době se v této části nachází pouze uměle vybudovaný val jako důležitý prvek tamního historického prostředí, který bez osazení navrhovanými stavbami působí na ploše areálu muzea cizorodě.

Realizace projektu umožní prezentovat sídelní jednotku charakteristickou pro region Horňácka na řece Veličce v autentickém historickém prostředí, a to včetně původního vybavení usedlosti, které budou tvořit sbírkové předměty z podsbírek NÚLK pocházející z dotčené oblasti. Projektem budou zpřístupněny dosud nezpřístupněné sbírkové předměty a bude posílena jejich ochrana a zabezpečení díky jejich umístění do nově vybudované expozice. Realizace projektu dále umožní prezentaci prvků nemateriálního kulturního dědictví díky využití tradičních, dnes už neznámých, stavebních technologií, konkrétně technologie hliněného stavitelství a technologie vodního mlýna na horní vodu a technologie valchování. Využití dnes již zaniklých původních technologických postupů s využitím původních materiálů při realizaci expozičních objektů Podhájského mlýna bude mít značný edukační a vědecký potenciál.


Hudební nástroje v lidové kultuře

Podpořeno grantem: Integrovaný regionální program (IROP), specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 21
Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Místem realizace projektu je objekt zámku ve Strážnici lokalizovaný v severní okrajové části města Strážnice na adrese ulice Zámek 672, 696 62 Strážnice. Zámek je sídlem Národního ústavu lidové kultury.
Konkrétním místem realizace projektu je strážnický zámek. Projekt bude realizován ve 3. nadzemním podlaží tohoto objektu, které v současnosti slouží pro účely expozice se zaměřením na hudební nástroje, které je shodné s tématem výstupu projektu. Současná expozice byla založena v roce 1993, její stav však neodpovídá potřebným požadavkům pro uchování sbírkových předmětů. Součástí projektu je i její modernizace a obnova dílčí části hudebních nástrojů, které jsou zde vystavovány.
Zastřešujícím cílem projektu v souladu se specifickým cílem 3.1 a se zněním výzvy č. 21 je především zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v tomto případě konkrétně expozice hudebních nástrojů v lidové kultuře Národního ústavu lidové kultury. Konkrétní cíle předkládaného projektu je pak možné rozdělit celkově do tří os na základě vymezení dílčích vztahů:
1) ve vztahu ke sbírkovým předmětům - je hlavním cílem zabezpečit takové podmínky pro jejich uchovávání (teplotní, vlhkostní, kamerový systém,…), aby bylo zamezeno jejich poškozování;
2) ve vztahu sbírkový předmět – návštěvník - je cílem zpřístupnit a vhodným textovým, obrazovým a zvukovým komentářem doplnit větší množství sbírkových předmětů NÚLK;
3) ve vztahu k návštěvníkovi - je hlavním cílem rozšířit možné služby o tvorbu edukačních pořadů cíleně zaměřených na vybrané skupiny osob.
Autory architektonického řešení expozice jsou Ing. arch. Martina Kodetová a Ing. arch. Tomáš Kodet.
Plánované ukončení projektu je červen 2018.

Hudební nástroj je zvláštní věc. Člověka nejdříve vábí jeho podivuhodně krásný tvar a charakteristický materiál. Přiblíží-li se, ucítí i jeho vůni. Vezme-li ho do ruky, zakusí jeho lehkost nebo tíhu a vnímá jeho teplo nebo chlad. Nástroj je pro nás čím dál tím víc neodolatelný a my toužíme slyšet jaké zvuky, zabarvení tato tajuplná věc vydává.

V expozici chceme zdůraznit tyto nádherné vlastnosti hudebních nástrojů, které díky lidovým výrobcům nabyly na zvláštní originalitě a jedinečnosti. V expozici uvidíme mnoho pozoruhodných a vzácných nástrojů, ale samozřejmě nebude možné vzít si je do ruky. V návrhu expozice bychom chtěli, aby návštěvník postupně procházel samostatnými akustickými prostory, které by reprezentovaly nástroje, které jsou v nich vystavovány. Chtěli bychom, aby získal pocit, že prochází jednotlivými nástroji, smyslově vnímal jejich zjednodušený tvar a charakteristický materiál. V daném prostoru by mohla být slyšet i hudba hraná na příslušné hudební nástroje spouštěná na fotobuňku. Vybrané nástroje by mohly mít i svoji vlastní krátkou nahrávku spouštěnou do sluchátek. Chtěli bychom v lidech probudit emoce, které vyvolal první tón nově vyrobeného nástroje, směs překvapení a údivu nad nečekaným zážitkem. Prostor výstavy by byl zcela vyplněn nástroji a hudbou.


Strážnice – NÚLK – Snížení energetické náročnosti vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015188

Předmětem podpory jsou energetické úspory v budově státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury, konkrétně v objektu Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, prostřednictvím výměny zdroje tepla a dalších opatření. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, emisí znečišťujících látek do ovzduší a úspoře provozních nákladů.

Celkové způsobilé výdaje: 2 255 277 Kč
Dotace EU: 1 804 220 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 410 767 Kč (20 %)
Datum zahájení realizace projektu: 3. 3. 2022
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Národní ústav lidové kultury


Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního

Národní ústav lidové kultury v r. 2017 zadal renomovanému krajinnému architektovi Doc. Ing. Přemyslu Krejčiříkovi, Ph.D., zpracování projektové dokumentace na obnovu severní části zámeckého parku (plochy kolem amfiteátru Bludník) pod názvem „Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, CZ.05.4. 27/0.0/0.0/18_107/0008845“.

Projekt byl ve fázi zpracování průběžně konzultován se zástupci NPÚ, AOPK ČR  CHKO Bílé Karpaty a KÚ Jm kraje, odbor životního prostředí, a následně i řádně povolen, na základě čehož se v r. 2019 podařilo na realizaci projektu získat finanční podporu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Celkové předpokládané náklady na realizaci činí 8,6 mil. Kč.

Koncem r. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce, v rámci kterého ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala fy. Zábojník – contractors, s.r.o. Zahájení revitalizace vybrané části zámeckého parku je naplánováno na 1. srpna a dokončení výsadbových prací se předpokládá k 30.5.2021. Následná péče bude probíhat do roku 2023.

Již dnes je tato část parku pro veřejnost uzavřena a veřejnosti je přístupná jen v době konání Mezinárodního folklorního festivalu. Řešená část parku je domovem zvláště chráněných živočichů NATURA 2000, jako je strakapoud jižní a prostřední. Zámecký park je součástí ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

Cílem navrhovaných úprav je ošetření 64 stromů a odstranění 196 nevyhovujících dřevin, které jsou přehoustlé a jako nálety utlačují věkovité stromy, jenž určují vzhled zámeckého parku. Věkovité stromy budou ošetřeny a zachovány, protože jsou domovem pro strakapoudy, na jejichž podporu biotopu se obnova připravuje. Částečně se v parku projevila i nemoc Chalara fraxinea z Japonska, která je známá také jako chřadnutí jasanů. Nemoc se projevuje rychlým prosycháním větví jasanů. Také tyto odumírající stromy budou odstraněny. Ošetření a doplnění se rovněž dočká i alej vymezující Zbojnickou louku. Na místo vykácených stromů budou vysázeny mladé perspektivní stromy, jako jsou duby, habry, buky a lípy. Celkem bude vysázeno 400 nových stromů, které budou páteřní kostrou parku pro příští generace.

Jako prostor pro nové výsadby vzniknou v rámci porostů palouky, které budou příznivým prostředím pro vývoj mladých sazenic. V takto otevřených a rozvolněných porostech bude navržena také obnova lučních společenstev. Celková plocha obnovených luk bude téměř tři hektary. Podrosty česneku medvědího budou samozřejmě zachovány.

Pomístně se v aleji vyskytuje podražec křovištní, na který je vázán specifický hmyz – pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). Porosty budou vyznačeny v terénu před započetím prací a tato místa výskytu budou mimo obnovu lučních porostů. Do porostů se tak dostane světlo, které umožní návrat květnatých luk, jenž nahradí současné porosty kopřiv a dalších plevelných rostlin.

Práce budou prováděny za přísného dohledu pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny, Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Jm kraje, odboru životního prostředí.

Publicita k projektu (PDF)

Navrhovaná situace (PDF)

Koordinační situace (PDF)

Inventarizace (PDF)