Menu

Stanovy CIOFF®

S T A N O V Y

Kapitola I: Název, ústředí, pole působnosti

Články 1 až 5

Kapitola II: Cíle a povinnosti

Článek 6. Cíle

Článek 7. Povinnosti

Kapitola III: Členství

Článek 8. Členové

Článek 9. Řádní členové

Článek 10. Přidružení a korespondující členové

Článek 11. Čestní členové

Článek 12. Pozastavení členství

Kapitola IV: Organizace

Článek 13. Generální shromáždění

Článek 14. Mimořádné generální shromáždění

Článek 15. Regionální sektor

Článek 16. Komise a pracovní skupiny

Článek 17. Rada

Článek 18. Výkonný výbor

Kapitola V: Finanční prostředky

Článek 19

Kapitola VI: Závěrečná ustanovení

Článek 20

 

Kapitola I: Název, ústředí, pole působnosti

Článek 1

1.1. Sdružení nese název: Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění (dále jen CIOFF). Je neprofesionálního charakteru.

1.2. CIOFF je mezinárodní kulturní nevládní organizace, tak jak je to definováno Organizací Spojených Národů pro vzdělávání, vědu a kulturu, UNESCO.

Článek 2

Ústředí CIOFF je ve Francii, v Confolens, okres Charante, kde bylo založeno 10. srpna 1970 podle francouzských zákonů, zvláště v souladu se zákonem z 1.července 1901, který určuje postup pro vytvoření sdružení podle občanského práva.

Článek 3

Pole působnosti CIOFF sahá od Světového kongresu až k jeho členům. Zároveň zahrnuje i spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi v oblasti hudby, tance, etnografie a příbuzných věd.

Článek 4

Oficiálním symbolem CIOFF je modrý, elipsovitě tvarovaný globus s bílými světadíly opásaný červeným pásem s bílými písmeny CIOFF.

Článek 5

Některé detaily, které nejsou specifikovány těmito Stanovami, jsou zahrnuty do obsahu Interních směrnic.

Kapitola II: Cíle a povinnosti

Článek 6- Cíle:

6.1. Za účelem zachování míru a upevnění přátelství mezi zeměmi podporuje CIOFF mezinárodní porozumění zvláště v oblasti lidového umění a lidové kultury, v souladu s principy, kterými se řídí UNESCO.

6.2. Takto přispívá k:
úctě a porozumění vůči kulturám národů a jejich kulturním tradicím, zachování, podpoře a pěstování folklóru a lidové umělecké činnosti, zvyků a tradic, potěšení a účasti mnoha lidí na zvelebování kulturního dědictví, soustavnému zdokonalování metod na zvyšování umělecké a organizační kvality mezinárodních folklorních festivalů a jiných akcí, jako sympózií, konferencí, seminářů atd., zdokonalení mezinárodní výměny zkušeností a informací mezi členy, zvláště mezinárodních folklorních akcí a podobných akcí na poli folklóru.

Článek 7 - Povinnosti:

 1. a) Organizace Světového kongresu CIOFF se skládá ze tří částí:

Generálního shromáždění, programů v rámci kulturní politiky, schůzí ostatních orgánů CIOFF.

 1. b) Uvádění a organizování (v souladu s kritérii definovanými ve vnitřních směrnicích) folklorních festivalů, vystoupení a jiných akcí, které popularizují estetickou a vzdělávací hodnotu folklóru.
 2. c) Podpora, pomoc členům při výměnách a cestách folklorních skupin a při jednáních o vhodných podmínkách pro jejich pobyt a vystoupení v hostitelské zemi.
 3. d) Pomoc a rady při organizování různých akcí, výstav, trhů lidového umění, výstav výrobků uměleckých řemesel, krojů atd.
 4. e) Pravidelná distribuce informací o datech a charakteru různých mezinárodních událostí lidového umění, každoroční vydání kalendáře mezinárodních folklorních festivalů.
 5. f) Podpora organizátorům mezinárodních konferencí prostřednictvím specialistů a publikováním metodického materiálu.
 6. g) Pomoc při shromažďování a distribuci informací a materiálu, týkajícího se lidového umění a mezinárodních folklorních festivalů, organizovaných CIOFF.

Kapitola III: Členství

Článek 8 - Členové:

CIOFF se skládá z:
řádných členů, přidružených členů a členů-korespondentů,
čestných členů.

Článek 9 - Řádní členové:

9.1. Řádnými členy CIOFF jsou Národní sekce CIOFF, které mají za úlohu:
zachovávat tradiční umění, organizovat CIOFF Festivaly a jim příbuzné akce, sjednocovat dobrovolné organizace, zvláště v oblasti tance, hudby, krojů, zvyků etnografie, stejně jako i individuální vědecké a zainteresované osoby a instituce, koordinovat činnost v souladu s jejich národními podmínkami a legislativou a podle cílů CIOFF.(Podmínky jsou uvedeny v Interních směrnicích.)

Generální shromáždění povoluje jednu Národní sekci v každém státě. Podmínkou je, aby příslušný stát byl členem Organizace spojených národů - OSN. (Na ty Národní sekce, které už existovaly předtím, než tyto Stanovy nabyly platnost, se tyto podmínky nevztahují.)

Národní sekce, které spojují tradiční nebo etnická pouta, se mohou výjimečně, dobrovolně a dočasně sloučit do jedné Národní sekce. Když jsou takovéto podmínky nevyhnutné, vyžadují si dvoutřetinový souhlas Generálního shromáždění.

Národní sekce, které hradí své členské poplatky včas, mohou nominovat do Generálního shromáždění jednoho svého člena jako delegáta s hlasovacím právem.

9.2. Práva a povinnosti řádných členů

 1. a) Každý řádný člen má právo aktivně se podílet na činnosti CIOFF:
  předkládat Výkonnému výboru, Komisím a Pracovním skupinám návrhy, zúčastňovat se mezinárodních akcí, podílet se na redigování a vydávání publikací, vyžadovat spolupráci a podporu CIOFF a to zvláště:
  požádáním CIOFF o udělení patronátu pro mezinárodní folklorní festivaly, praktickou pomoc při uskutečňování mezinárodních událostí a výměnu anebo zprostředkování folklorních skupin, vyhovujících charakteru dané akce, získávání dokumentace, metodického materiálu, analýz a jiných materiálů o činnosti CIOFF, rozhodovat o přijímání členů, předkládat návrhy a připomínky, zúčastňovat se na Generálních shromážděních prostřednictvím svého delegáta.
 2. b) Každý řádný člen je povinen:
  dodržovat a realizovat cíle a rozhodnutí CIOFF podle těchto Stanov, uhradit členské poplatky stanovené Generálním shromážděním včas, tj. před datem určeným Interními směrnicemi. V případě nezaplacení ztrácí člen hlasovací právo.
 3. c) Je morální povinností každého řádného člena využívat své hlasovací právo a svou činností obohacovat práci CIOFF.

Článek 10 - Přidružení členové a členové- korespondenti:

10.1. Folklorní organizace nebo festival se může stát přidruženým členem za stát, v němž není žádná Národní sekce.

10.2. Mezinárodní kulturní nebo vědecké organizace či osoby, u kterých má CIOFF zájem o navázání styků, se mohou stát členy-korespondenty.

10.3. Přidružení členové a členové-korespondenti nemají hlasovací právo. Jejich oficiální zástupci mají právo se vyjadřovat k věcem, týkajícím se jejich činnosti nebo vztahů k CIOFF. Přidružení členové budou platit členský poplatek podle rozhodnutí Generálního shromáždění. Členové-korespondenti členské poplatky neplatí.

Článek 11 - Čestní členové:

11.1. Čestnými členy mohou být zakladatelé CIOFF, stejně jako osoby s významnými zásluhami o CIOFF, přátelství mezi národy a podporu lidového umění. Titul čestného člena je udělován Generálním shromážděním na návrh Výkonného výboru a je potvrzen oficiálním dokumentem.

11.2. Titul Čestný předseda může být udělen prezidentovi, jemuž vypršel mandát. Čestní předsedové jsou čestnými členy.

11.3. Čestní členové se mohou podílet na činnosti CIOFF (viz Článek 9). Nemají hlasovací právo, mimo případ, že by byli řádnými členy Generálního shromáždění.

Článek 12 - Pozastavení členství:

12.1. Každý člen má právo kdykoliv rezignovat na vlastní žádost po splnění podmínek stanovených v Interních směrnicích.

12.2. Kterýkoliv člen může být vyloučen z CIOFF za nedodržování těchto Stanov. Na vyloučení člena je potřebná dvoutřetinová většina platných hlasů účastníků Generálního shromáždění. Rada může ukončit členství členům, kteří nezaplatili členský poplatek v průběhu dvou po sobě následujících letech.

12.3. Pozastavení členství má za následek ztrátu všech oprávnění ve vztahu k CIOFF.

Kapitola IV: Organizace

Článek 13 - Generální shromáždění:

13.1. Generální shromáždění je nejvyšším orgánem CIOFF. Zodpovídá za volbu Rady, za revizi těchto Stanov a Interních směrnic a za rozhodnutí v zásadních věcech.

13.2. Setkává se minimálně každý druhý rok. Datum a místo tohoto setkání bývá stanoveno Generálním shromážděním jeden rok dopředu. Agenda, jakož i počet zúčastněných přidružených členů a pozorovatelů jsou uvedeny v Interních směrnicích.

13.3. Každá národní sekce, která nevyšle delegáta, má právo nominovat delegáta z jiné Národní sekce jako svého reprezentanta s hlasovacím právem. Písemné zplnomocnění bude předloženo generálnímu tajemníkovi před zahájením Generálního shromáždění. Jedna Národní sekce může zastupovat pouze jednu jinou Národní sekci.

13.4. Rozhodnutí Generálního shromáždění jsou platná jen tehdy, když je přítomna nejméně polovina jeho členů. Když nedosahuje tento počet, musí se na písemný návrh Výkonného výboru konat mimořádné Generální shromáždění. Na toto je nezbytná dvouhodinová čekací doba. Na tomto mimořádném Generálním shromáždění musí být přítomna nejméně jedna třetina jeho členů.

Článek 14 - Mimořádné Generální shromáždění:

14.1. Mimořádné Generální shromáždění může být svoláno v případě, že si to vyžadují důležité záležitosti. Musí o to písemnou formou požádat nejméně jedna třetina členů, anebo může být svoláno z podnětu Výkonného výboru.

14.2. Toto Generální shromáždění může pojednávat jen o těch bodech programu, k nimž bylo svoláno.

Článek 15 - Regionální sektory:

15.1. Za účelem zvýšení účinnosti CIOFF budou členové sdružováni do regionálních sektorů a to podle rozhodnutí Generálního shromáždění.

15.2. Záměrem těchto Sektorů by měla být podpora zájmů CIOFF v příslušných regionech. Proto:

 1. a) podporují a radí svým členům a napomáhají jejich vzájemné spolupráci a vzájemné podpoře, a to zvláště organizováním společných akcí,
 2. b) iniciativně připravují návrhy a stanoviska pro Radu a Generální shromáždění,
 3. c) napomáhají při řešení problémů a plnění úloh, projektů a programů, schválených Generálním shromážděním,
 4. d) spolupracují s jinými orgány CIOFF a to především s ostatními Sektory.
 5. e) navazují vztahy s jinými národními a mezinárodními organizacemi a institucemi ve všech oblastech v souladu s principy CIOFF.

15.3. Každý Sektor volí jednoho člena do Rady CIOFF na období čtyř let. Každé dva roky musí být otevřena polovina míst k volbám.

Článek 16 - Komise a Pracovní skupiny:

16.1. Pro vypracování základních materiálů v různých oblastech činnosti CIOFF a pro doporučení Výkonnému výboru a Generálnímu shromáždění se zakládají stálé komise a dočasné pracovní skupiny. Metoda jejich postupů je stanovena Interními směrnicemi.

16.2. Generální shromáždění volí pro každou komisi předsedu na období čtyř let. Každé dva roky se polovina těchto míst uvolní pro volby.

Článek 17 - Rada:

17.1. Rada se skládá z:

 1. a) prezidenta CIOFF,
  b) ostatních členů Výkonného výboru,
  c) zástupců regionálních sektorů,
  d) předsedů komisí.

17.2. Tato Rada je řídicím orgánem CIOFF a zodpovídá Generálnímu shromáždění za aktivity CIOFF. Její hlavní povinnosti jsou:
rozvíjet a podporovat politiku CIOFF, řídit a kontrolovat plnění rezolucí, přijatých Generálním shromážděním, kontrolovat a řídit činnost regionálních sektorů a komisí, připravovat všechny podstatné záležitosti a otázky pro Světový kongres.

17.3. Tato Rada se setkává v souvislosti s Generálním shromážděním dvakrát, jednou před a jednou po Generálním shromážděním. Zasedá jednou mezi dvěma Generálními shromážděními.

17.4. Zasedání Rady jsou svolávána prezidentem nebo na žádost alespoň čtyř členů Rady. Rada je usnášeníschopná, když jsou přítomny dvě třetiny jejích členů. Rozhoduje se jednoduchou většinou. V případě nerozhodného výsledku má rozhodující hlas předseda.

17.5. Člen Rady může zároveň zastávat jen jednu funkci, buď člena Výkonného výboru nebo předsedu komise či zástupce některého sektoru.

Článek 18 - Výkonný výbor:

18.1. Výkonný výbor se skládá z prezidenta CIOFF, dvou viceprezidentů, generálního tajemníka a pokladníka.

18.2. Prezidenta volí Generální shromáždění na období čtyř let. Ten nemůže zastávat funkci déle než dvě po sobě jdoucí volební období.

18.3. Ostatní členové jsou voleni na dobu čtyř let, a to tak, že každé dva roky musí polovina členů kandidovat ve volbách.

18.4. Výkonný výbor je výkonným orgánem Rady. Jeho úkolem je:
připravovat Světové kongresy, spravovat obchodní záležitosti a nakládat s peněžními prostředky.

18.5. Výkonný výbor udržuje kontakt s jinými mezinárodními organizacemi, s Národními sekcemi a organizátory mezinárodních festivalů.

18.6. Zasedání Výkonného výboru jsou svolávána prezidentem nebo na požádání nejméně dvou členů Výkonného výboru.

Kapitola V: Finanční prostředky

Článek 19

19.1. Zdroje finančních prostředků ze zákona vyplývající činnosti CIOFF:
pravidelné příjmy: členské poplatky, mimořádné příjmy: příspěvky, dary, subvence, příjmy z činnosti. Peněžní prostředky se ukládají do banky, doporučené Výkonným výborem.

19.2. Účetnictví bude vedeno v souladu s platnou mezinárodní praxí. Dva auditoři, zvolení na období dvou let, budou kontrolovat účetní záznamy. Členové Rady jako auditoři nepřicházejí do úvahy.

19.3. Roční rozvaha a rozpočet jsou určovány a schvalovány Generálním shromážděním.

19.4. Výše členského poplatku je určována Generálním shromážděním. Ve speciálních případech může Rada uzavřít zvláštní dohody.

Kapitola VI: Závěrečná ustanovení

Článek 20:

20.1. K pozměnění a úpravě těchto Stanov může dojít hlasováním v Generálním shromáždění, na němž je dvoutřetinová účast osob s hlasovacím právem. Toto rozhodnutí musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů. Text navrhované změny je třeba předložit všem členům nejméně tři měsíce před Generálním shromážděním.

20.2. O rozpuštění či ukončení CIOFF může rozhodnout jen mimořádné Generální shromáždění, jež se svolá za tímto účelem a na němž se zúčastní dvě třetiny členů s hlasovacím právem. Takovéto rozhodnutí musí být přijato nejméně tříčtvrtinovou většinou hlasů. Když je počet přítomných delegátů menší, jako požadované dvě třetiny, nejpozději do tří měsíců je třeba svolat další mimořádné Generální shromáždění. Na tomto Generálním shromáždění platí rozhodnutí s absolutní většinou hlasů, bez ohledu na počet přítomných delegátů.

20.3. Rozhodnutí Generálního shromáždění o rozpuštění CIOFF bude obsahovat dohodu o vypořádání majetku a finančních prostředků, kterými bude v daném čase CIOFF disponovat.

20.4. Problémy, které nejsou zahrnuty v těchto Stanovách a Interních směrnicích jsou řešeny Radou s dvoutřetinovou většinou hlasů.

20.5. Tyto pozměněné Stanovy byly schváleny Generálním shromážděním 15. října 1997 v Thessaloniki (Řecko) a nabyly platnost 18. října 1997.