Menu

Knihovna

Odborná knihovna

Knihovna NÚLK je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem, poskytování služeb stanovuje a konkretizuje knihovní řád. Dne 15. dubna 2003 byla zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR, pod evidenčním číslem 5214/2003.

V souladu s organizačním řádem knihovna zajišťuje informační služby, zpřístupňování naučné literatury, poskytování odborné knihovnické, bibliografické a rešeršní služby a meziknihovní výpůjční službu. V rámci výměny zasíláním časopisu Národopisná revue je získávána literatura od odborných institucí ze zahraničí.

V současné době knihovna obsahuje přes 17 000 položek, jde především o publikace odborného charakteru zaměřené na etnografii, etnologii, folkloristiku, historii, muzeologii, lidovou hudbu a slovesnost. Z hlediska druhů a typů dokumentů obsažených ve fondu jde o široké spektrum monografických publikací, sborníky, písňové sbírky, odborné časopisy, ročenky, výroční zprávy, noviny, jiné typy periodik a to domácí i zahraniční. Dokumenty jsou do knihovny získávány nákupem, dary, výměnou vnitrostátní i zahraniční nebo přejímkou celých knihovních fondů.

Knihovna NÚLK umožňuje návštěvu a prezenční výpůjčky badatelům po individuální dohodě (tel. 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz).

Online katalog knihovny NÚLK

Elektronická knihovna

je jedním z projektů vědy a výzkumu Národního ústavu lidové kultury. Prioritní snahou elektronické knihovny je zpřístupňovat odborné i laické  veřejnosti některé vědecké (periodické i neperiodické) publikace týkající se lidové kultury. Většinou se jedná o tiskoviny, které jsou v síti knihoven i elektronických médií těžko dostupné nebo nedostupné. Jsou k dispozici pouze prezenčně ve studovnách, pro svou ojedinělost a z ní vyplývající neustálé používání jsou často poškozeny nebo některé jejich části úplně chybí. Digitalizace materiálu zajistí nejen obsahovou archivaci, ale především ho také znovu zpřístupní veřejnosti v plném rozsahu a kvalitě.

Nově jsme do elektronické knihovny zahrnuli také některé současné výstupy odborné činnosti Národního ústavu lidové kultury, jejichž vydání tiskem by bylo ekonomicky nevýhodné. Ovšem bylo by také škoda, aby tyto zpracované dokumenty zůstaly „zapomenuty“ v archivu. Vydání v elektronické podobě je jistě ekonomicky méně náročné, nezatěžuje skladové prostory, jeho velkou výhodou je možnost využití hypertextového propojení i snadného vyhledávání jednotlivých informací.

Digitalizované publikace

Digitalizovaná periodika

Digitální edice zpěvníků

Elektronické publikace NÚLK

Digitalizované historické prameny

Aktualizace: 8. března 2017