Menu

Archiv

Archivní a dokumentační fondy NÚLK

Již od svého vzniku soustřeďoval ústav velké množství dokumentů, z nichž největší část představoval listinný fond strážnických slavností a rozsáhlá fotodokumentace. V průběhu šedesátých let, v přímé vazbě na transformaci střediska v odbornou instituci, byly materiály rozděleny do skupin podle věcného obsahu bez ohledu na jeho formy a charakter předmětu.

Při správě a evidenci dokumentačních fondů se pracovníci NÚLK řídí obecně právními předpisy. Systematický přístup spolu s řádnou evidencí vystřídaly náhodný sběr materiálů. Samostatné fondy od té doby tvoří národopisná sbírka, knihovna a vlastní archivní a dokumentační fondy.

Virtuální badatelna: http://badatelna.nulk.cz/

Listinný archiv

Materiály v listinném archivu jsou systematicky tříděny a ukládány podle spisového a skartačního plánu, který je nedílnou součástí spisového a skartačního řádu NÚLK. Způsob správy archivních depozitů a půjčování archiválií řeší interní předpisy a badatelský řád NÚLK.

Hlavní část fondu listinného archivu mapuje činnost Národního ústavu lidové kultury od jeho vzniku v roce 1956. Počínaje vznikem instituce, statutem a zřizovacími listinami a konče ekonomickými a statistickými dokumenty. Významnou část listinného archivu představuje komplexní dokumentace Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici od prvního ročníku 1946 do současnosti. K dalším významným součástem fondu patří například rozsáhlý katalog folklorních souborů a skupin, festivalů, přehlídek a dalších folklorních aktivit – tvoří tak významný zdroj informací o hudebním a tanečním folkloru i folklorismu nejenom na území ČR.

V archivu jsou uloženy pozůstalosti tří významných osobností, tyto dokumenty sem byly umístěny vzhledem k své obsahové souvislosti s činností NÚLK. Jedná se o materiály prvního ředitele ústavu PhDr. Vítězslava Volavého z let 1956 – 1983. Další soubor tvoří materiály vedoucího národopisného oddělení ústavu PhDr. Josefa Tomše z období 1962 – 1978. Třetí osobností je Zdenka Jelínková, která byla dlouholetou spolupracovnicí ústavu jako etnochoreoložka, sběratelka, metodička a autorka festivalových pořadů.

Fonotéka

Obsahuje řadu zvukových folklorních nahrávek od 40. let (20. století) do současnosti a to na téměř všech typech běžných amatérských i profesionálních magnetických pásků, standardních šelakových i vinylových deskách, kazetách, digitálních kazetách, CD.

Velký celek tvoří především záběry ze strážnického festivalu, záznamy z dalších regionálních festivalů a pásky z výzkumů.

Zastoupení žánrů je různorodé – např. cimbálové muziky, dechové hudby, mužské i ženské sbory, folk a country. Po obsahové stránce jsou v archivu zvukové záznamy samostatných skladeb, různých jednotlivých pořadů nebo koncertů, terénní výzkumy, programy festivalů, rozhlasové pořady apod.

V roce 1994 uzavřel NÚLK smlouvy o dlouhodobé spolupráci s regionálními studiemi Českého rozhlasu v Brně, Ostravě a Plzni, které se týkaly deponování a přepisu cenných folklorních nahrávek. Různorodost, kvalita a velké množství zvukových záznamů fonotéky vedly NÚLK k vydání několika vlastních titulů.

Filmový fond

Filmový fond se skládá z několika vrstev. Byl získán v průběhu času koupí materiálů od externích dodavatelů jakožto metodický a dokumentační materiál, dále sběrem v rámci výzkumu instituce samotné, převodem původní filmotéky ÚLUV (Ústředí lidové a umělecké výroby) – cca 100 položek, tedy téměř polovina fondu, a v neposlední řadě darem od soukromých dárců. Filmové záznamy jsou zachyceny na filmech o formátech 8 a 16 mm.

Videofondy

Video fond je mnohem bohatší a obsáhlejší než filmový fond. Převážnou část tvoří materiál vytvořený v rámci činnosti NÚLK (a předtím ÚLK) během dokumentace lidové kultury, festivalu ve Strážnici a jako součást projektů „Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska“ a „Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice.“ Další podstatnou část tvoří záznamy získané převodem původní filmotéky ÚLUV (Ústředí lidové a umělecké výroby) a v rámci výměny s FoS (Folklorní sdružení ČR). Dále darem od různých příspěvkových organizací a spolků, případně koupí folklorně zajímavých médií z komerční sítě. Samostatnou skupinu tvoří materiál zaznamenaný při monitoringu vysílání českých televizí a dlouhodobou zápůjčkou přepisů filmu z NFA (Národního filmového archivu).

Fondy obsahují média amatérská (VHS), poloprofesionální (S-VHS), dále kazety pro různé tipy kamer a profesionální materiál (V8, Hi8, D8, D3, U-MATIC, BETACAM, MiniDV, DVCAM) a samozřejmě dnes standardní DVD.

Fotoarchiv

Fotoarchiv NÚLK disponuje rozsáhlou sbírkou fotografií různých formátů, černobílých a barevných negativů a diapozitivů a digitálních snímků. Soubory snímků nebo jednotlivé kusy se do ústavu dostávaly postupně od jeho založení.

Soubor je obsahově velmi různorodý, zahrnuje dokumenty k široké škále projevů lidové kultury – lidové stavitelství, oděv, zvyky, obřady a obyčeje, folklorní festivaly a slavnosti, hudba, tanec, krajina, portréty, řemeslná výroba atd. V současnosti jsou, co do rozsahu pořízeného materiálu, nejvíce zastoupeny festivaly a témata vyplývající z výzkumné činnosti NÚLK. Velké množství fotografických snímků tvoří samostatný a poměrně významný soubor dokumentující fašanky na Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku pořízený v 70. letech dvacátého století.

V současné době je fond doplňován zejména snímky v digitální podobě. Obdobným způsobem, jako je vedena evidence digitálních snímků v systému BACH, probíhá rekatalogizace dokumentace analogového fotomateriálu.

Fondy plakátů, pohlednic a kalendářů

Ze sběrů plakátů, pohlednic a kalendářů a jejich provizorního uložení vzešel podnět k založení fondů, které dokládají jevy tradiční lidové kultury na území České republiky a bývalého Československa s důrazem na dokumentaci folklorních aktivit.

V archivu je v současné době evidováno přes 2500 grafických a textových plakátů. Jsou tříděny a ukládány tak, aby byly postupně tvořeny chronologické řady několika skupin plakátů: strážnický festival, jiné folklorní festivaly a slavnosti, výstavy, akce atp.

Výstřižky

Fond výstřižků je svým rozsahem nevelký, po obsahové stránce však patří k významným materiálům. Jde o monitoring periodického tisku zaměřený na oblast folkloru a folklorismu (především folklorních festivalů, zvykoslovných akcí apod.), dalších jevů tradiční lidové kultury a činnosti NÚLK. Nejstarší zprávy pocházejí z roku 1939.

Do roku 1993 byly články zpracovávány dodavatelsky (na zakázku), tímto způsobem byly zachyceny texty s příslušnými hesly (folklor, slavnosti atp.) téměř ze všech tuzemských deníků, týdeníků a měsíčníků. V současnosti probíhá monitoring tisků v omezeném rozsahu ve vlastní režii (zejména deník Rovnost, Slovácko, Slovácké noviny).

Aktualizace: 15. února 2017