Menu

O nás

Národní ústav lidové kultury je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

Národní ústav lidové kultury je státní příspěvkovou organizací, která je přímo řízena Ministerstvo kultury České republiky. Byl pověřen funkcí národního odborného pracoviště a zabývá se tedy tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území celého našeho státu. Účel zřízení a předmět činnosti NÚLK vymezuje Zřizovací listina č. j. 18724/2008 ze dne 19. 12. 2008 (včetně pozdějších doplňků), která nahradila opatření ministra kultury č. j. 14649/1990 ze dne 1. 1. 1990.

Podle Zřizovací listiny patří mezi základní úkoly ústavu mj. provádění výzkumu kulturního dědictví v oboru tradiční a lidové kultury, zpracování získaných dokladů, jejich uchovávání, zpracování, zveřejňování, organizování folklorních a vzdělávacích akcí, poskytování poradenských a informačních služeb pro všechny druhy folklorních aktivit v České republice.

Odborní pracovníci a spolupracovníci ústavu se podíleli na vypracování vládních usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice" a Národní ústav lidové kultury byl jmenován centrálním pověřeným pracovištěm pro koordinaci a plnění úkolů souvisejících s tímto dokumentem.

Národní ústav lidové kultury se zapojuje i do mezinárodních aktivit v oblasti lidové kultury a folkloru, především ve smyslu naplňování rezoluce 25. generální konference UNESCO z roku 1989 „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury a fokloru".

Je rovněž sídlem České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta UNESCO), zabezpečuje činnost této sekce a umožňuje tak kontakt s devadesáti národními sekcemi zemí všech kontinentů.

Národní ústav lidové kultury sídlí ve Strážnici a spravuje celkem 45 ha zeleně a 99 objektů, z nichž je sedm památkově chráněných - jedná se o budovu zámku, zámecký park, Černou bránu, budovu bývalého pivovaru - vstupní areál do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, objekt hájenky a dvě kapličky.

Národní ústav lidové kultury je významnou institucí českého státu, jejíž činnost v oboru péče o tradiční lidovou kulturu a její uchovávání je nezastupitelná.

Zřizovací listina (*.pdf - 140 kB)
Dodatek k zřizovací listině (*.pdf - 20 kB)

Aktualizace: 8. března 2017