Menu

Administrativní průvodce festivalem CIOFF®

Základ:

Festivaly CIOFF jsou událostmi, které v atmosféře míru a přátelství svádějí dohromady amatérské umělce. Díky pečlivě připravovaným programům se lidé z jiných zemí a obecná veřejnost učí tradicím a víře účastníků, což přispívá k obecnému ocenění kultury souboru.

Pamatujte:

A. na nejdůležitější priority organizace UNESCO ve vztahu k folklóru:
jazyk, verbální a orální tradice, hudba, tanec ...

podpora pro populace, skupiny a jednotlivce, kteří reprodukují nebo zachovávají místní kulturu

prolínání tradiční a populární kultury

B. na pevný cíl CIOFFu spolupracovat s organizací UNESCO na prolínání mezinárodní spolupráce;

C. na důležitou úlohu CIOFFu při zdůrazňování rozdílných kultur na mezinárodních folklorních festivalech;

D. na záměr CIOFFu prezentovat nehmotnou historii jako kulturní výraz komunity, formu globální identifikace.

Aby získaly podporu CIOFFu, musí všechny festivaly vyhovět kulturním podmínkám a umělecké interpretaci, a to takto:

Souhlasit s přijetím nutných opatření k uchování tradičních a populárních kultur tak, aby jakékoliv komerční aktivity nepoškodily tradice a výraz souboru

Jasně ohlásit, zejména v programu a při představení, specifický styl každého souboru (tradiční, jevištní, stylizovaný)

Zorganizovat alespoň jeden běh školení přístupných veřejnosti, kterého se zúčastní více než polovina souborů (tradiční hry, kontakt s rodinami, taneční lekce...)

Zorganizovat alespoň jednu akci, která zdůrazní hodnotu kulturního projevu a které se zúčastní více než jedna polovina souborů (umělecká řemesla, místní kuchyně, výstava, konference...)

Informovat vydavatele kalendáře CIOFFu o všech plánovaných festivalech, včetně stylu jejich představení. Zodpovědnost připadá Národní sekci.

V tomto duchu Vám radíme, jak zvát soubory a plánovat jejich činnosti během festivalu:

Pozvání souboru

Kterýkoliv festival, který si přeje pozvat soubor, by měl kontaktovat Národní sekci příslušné země. Odpověď by měla přijít během jednoho měsíce, buď s návrhem souboru nebo s informací, že žádný soubor není k dispozici. Festival není povinen přijmout navržený soubor, ale mělo by to být stanoveno ve zvacím dopise.

Festival může rovněž pozvat soubor přímo. Kopie dopisu, kterým je soubor zván, by měla být odeslána příslušné Národní sekci. Soubor musí odpovědět během doby požadované festivalem (doporučuje se jeden měsíc).

Pokud některé soubory kontaktují festival přímo, festival není povinen odpovědět. Pokud však si festival odpovědět přeje, měl by vyhovět oficiálnímu postupu.

Je důležité, aby festival podal pozvané skupině co nejvíce informací. Tyto informace by měly být zahrnuty ve zvacím dopise a měly by obsahovat:

Název festivalu, místo, adresu, telefonní spojení, fax. data (s uvedením data prvního a posledního představení). Data příjezdu a odjezdu souboru. Pokud je plánováno koncertní turné, měly by být specifikována data.

Popis skupiny (autentická, jevištní, stylizovaná, dětská, hudební...)

Počet zemí a souborů, které se festivalu zúčastní. Požadovaný počet účastníků v každém souboru.

Pro každý soubor, který pojede vlastním dopravním prostředkem, by měla být přiložena mapa a dohoda o možnosti mít dva řidiče.

Počet a typ představení (včetně průvodů) s uvedením minimální a maximální doby představení.

Popis a velikost jeviště. Popis systému ozvučení (počet mikrofonů), osvětlení (napětí), šaten u jeviště. Možnosti zkoušek.

Stanovte jasně, že soubor musí vystupovat živě (ne s reprodukovanou hudbou nebo syntetizéry). Žádejte, aby všechny kroje byly co nejvíce autentické.

Požádejte o co nejvýstižnější informace: fotografie (barevné, černobílé), historii souboru, popis repertoáru (délka každého tématu), hudební nástroje, kroje, současnou videonahrávku, audiokazety.

Informace o požadavcích na ubytování a stravu (měl by být uveden maximální počet osob v každém pokoji).

Jazyky, kterými mluví průvodce, jenž byl souboru přidělen.

Finanční podmínky by měly být jasně podrobně vysvětleny. Cestovní náklady od hranic zvoucí země, kapesné, o němž rozhodla Národní sekce. Uveďte speciální podmínky pro soubory cestující letadlem nebo v případě dlouhého turné.

Počet dat oficiálních přijetí s uvedením těch, na nichž dojde k výměně dárků.

Podrobnosti o zdravotním zajištění poskytovaném festivalem, zejména pro soubory, které přicházejí ze zemí, které nemají zdravotní pojištění nebo formální dohodou se zvoucí zemí.

Rozmanité činnosti naplánované festivalem: tradiční hry, taneční lekce, představení ve školách, místní kuchyně...

Potvrzení ze strany souboru

Pozvaný soubor musí během lhůty uvedené ve zvacím dopise potvrdit svůj záměr zúčastnit se festivalu. Pokud tato lhůta není dostačující (např. k získání peněz nutných pro podniknutí takové cesty), musí sdělit datum, k němuž je schopen odpovědět. Pokud toto datum festivalu nevyhovuje, není nucen soubor přijmout.

V odpovědi musí soubor zodpovědět všechny dotazy vznesené ve zvacím dopise:

Název souboru, jméno a adresa vedoucího, telefoní spojení, fax. Navržený styl programu.

Datum a čas příjezdu a odjezdu souboru, typ dopravy. Při cestě letadlem by mělo být co nejdříve sděleno číslo letu.

Počet účastníků, s uvedením tanečníků, hudebníků, zpěváků, organizačních vedoucích, řidičů. Počet mužů a žen. Pro osoby navíc musí mít soubor schválení festivalu.

Podrobný popis souboru, včetně fotografií a podrobností o programu. Toto je velmi důležité, protože je tak umožněna vysoce kvalitní presentace.

Zvláštní požadavky na stravování (náboženství, vegetariánské jídelníčky)

Jazyky, kterými členové souboru hovoří.

Počet potřebných mikrofonů (pro hudebníky.., zpěváky...)

Soubor musí potvrdit svůj souhlas s finančními podmínkami navrženými festivalem a mít pojištění.

Soubor musí potvrdit svůj souhlas se specifickými požadavky vznesenými ze strany festivalu nebo stanovit své vlastní potřeby.

Soubor musí potvrdit, že nebude vystupovat s reprodukovanou hudbou nebo syntetizéry.

Zvací dopis a potvrzení skupiny tvoří oficiální smlouvu.

Příjezd souboru

Pokud se vybraný soubor rozhodne na festivalu nevystupovat, Národní sekce musí navrhnout jiný soubor stejné kvality. Nicméně Národní sekce není zodpovědný za zrušení ze strany souboru. Festival si může vybrat, zda bude akceptovat náhradu souboru, nebo odmítnout.

Pokud soubor nominovaný Národní sekcí není nahrazen jiným souborem, festival by to měl uvést ve výroční zprávě souboru.

Při příjezdu by měl být soubor pozdraven organizátory festivalu. Před první zkouškou nebo představením by měl být souboru poskytnut dostatečný čas k odpočinku. Doporučuje se, aby den příjezdu byl dnem odpočinku.

Organizační vedoucí souboru by se měl setkat s organizátory festivalu a dohlédnout na konečné změny ve festivalovém programu.

Zodpovědnosti festivalu v průběhu jeho konání

Jeden celý den musí být odpočinkovým dnem pro soubory (bez krojů nebo nástrojů). Tento den lze věnovat turistickým nebo zájmovým činnostem, v závislosti na přání souboru.

Ubytování souboru musí být korektní, s adekvátním sociálním zařízením, včetně sprch s teplou a studenou vodou.

Strava by měla být výživná a adekvátní: 3 jídla denně, včetně alespoň jednoho teplého jídla. Festival musí vzít v úvahu speciální dietní požadavky (vegetariánské nebo náboženské požadavky). V den odjezdu by měl každý člen souboru dostat odpovídající studené jídlo.

Festival musí hradit všechny cestovní výdaje během festivalu, od příjezdu do země až do odjezdu (hranice, přístav, letiště).

Festival musí každému souboru dát kapesné stanovené Národní sekcí.

Pro všechny soubory, které cestují autobusem, nejsou v nákladech na cestovné zahrnuty výdaje na pohonné hmoty, pokud není zvláštním ujednáním stanoveno jinak. (Výše uvedené podmínky nelze aplikovat na výměny souborů).

Festival musí hradit veškeré akutní lékařské výdaje a všechny úrazy, způsobené během zkoušek nebo představení. Festival není zodpovědný za výdaje na léčení nemocí vzniklých před festivalem.

Všechny soubory by měly mít možnost sledovat vystoupení jiných souborů.

Minimální doporučený čas vystoupení je 5 - 10 minut. Představení by neměla být příliš dlouhá, aby se udržela pozornost posluchačů.

Program každého souboru musí být schválen uměleckým vedoucím a ředitelem festivalu nebo jeho zástupcem. Pokud nedojde k dohodě, je konečné rozhodnutí v rukou uměleckého vedoucího.

Navrhuje se, aby byly omezeny průvody (doba přípravy je stejná jako na představení).

Programy (tance, kroje a hudba) by měly být co nejvíce autentické (pro vzdělávání veřejnosti).

Během doby jídel by neměla být představení.

Festival musí zajistit, aby každý soubor měl dostatečný čas ke zkouškám na jevišti.

Systém ozvučení musí být organizován podle nároků vznesených souborem. Festival musí dodat zařízení vysokého standardu a rovněž zvukového technika. Hudebníci, zpěváci a tanečníci musí mít adekvátní počet mikrofonů. Zejména je důležité zajistit dostatečnou dobu zkoušek, aby mohl být instalován ozvučný systém.

Festival musí rovněž zajistit kvalitní osvětlení. Doporučují se bílá světla. Speciální efekty musí být plánovány pouze proti požadavku nebo se souhlasem uměleckého vedoucího souboru. Přísně je zakázáno agresivní osvětlení stylu "disko". Pokud je to nutné, lze zorganizovat světelné zkoušky.

Na přední straně jeviště by neměly být umístěny mikrofony a květinová výzdoba, neboť mohou překrývat nohy tanečníků.

Během a po představení musí festival nabízet osvěžující nealkoholické nápoje.

Festival nesmí organizovat soutěže mezi soubory nebo hodnocení ze strany veřejnosti. Všechny dary nebo trofeje by měly být stejné. Mohou být předány buď na jevišti nebo na slavnostní recepci.

Festival musí každému souboru předat kopii Zprávy o festivalu a požádat každého vedoucího souboru, aby zprávu doplnil a odeslal festivalové komisi, s kopií odeslanou příslušné Národní sekci CIOFF.

Během jednoho měsíce po ukončení festivalu musí festival pro každý soubor, který se zúčastnil, doplnit Zprávu o souboru a zaslat ji festivalové komisi.

Zodpovědnost souboru během festivalu

Soubor musí respektovat program naplánovaný festivalem.

Soubor musí zajistit, aby každý člen byl nezbytně zdravotně pojištěn - pokud toto v jejich zemi existuje...

Soubor musí mít osobu, která je schopna tlumočit mezi souborem a festivalem.

Soubor musí respektovat jemu přidělené ubytování a veškerý zapůjčený materiál.

Soubor souhlasí s tím, že během festivalu bude nosit decentní oblečení, a to zejména během představení; soubor reprezentuje svou kulturu a svou zemi. Ředitel festivalu může rozhodnout o zrušení představení souboru, jako výsledek porušení zákonů

Soubor nesmí využít jeviště k vyhlašování jakýchkoliv politických názorů.

Soubor musí respektovat časy představení, které jim byly přiděleny.

Soubor musí vyhotovit Zprávu festivalu a předat ji festivalové komisi během jednoho měsíce po ukončení festivalu. Kopie je nutno zaslat Národní sekci CIOFF.

Doporučení pro folklórní soubory, které mají zájem účastnit se mezinárodních folklorních festivalů CIOFF