Menu

Historie výzkumu NÚLK

Do roku 1995 byly úkoly výzkumu a vývoje formulovány jako samostatné dílčí projekty, z nichž je třeba zmínit především dlouhodobý výzkum masopustních obyčejů, realizovaný Josefem Tomešem a výzkum novokřtěneckých fajánsí, jemuž se věnoval Jiří Pajer. V letech 1996 - 1998 se výzkumný záměr nazýval "Sběr, dokumentace a různé formy vědeckého zpracování dokladů o tradiční a lidové kultuře". Na tento projekt navázaly dva výzkumné záměry: "Výzkum jevů hmotného a nehmotného kulturního dědictví v oboru tradiční lidová kultura a folklor" v letech 1999 – 2003 a „Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné dědictví lidstva“ v letech 2004 – 2010. Jedná se o různé formy vědeckého zpracování, ochrany, uchování a prezentace jevů tradiční lidové kultury – kulturního dědictví, tradiční lidové kultury a folkloru, lidového tance, písně, hudby, lidových obyčejů, obřadů a zvyků, lidových řemesel, technologií lidové umělecké výroby, folklorismu, zásad muzejní práce apod.

Výzkumný záměr 1999-2003

Výzkumný záměr 2004-2010

Z dosud realizované výzkumné činnosti NÚLK vznikla celá řada významných výstupů, které mají povahu základního i aplikovaného výzkumu. Jedná se o zejména o publikační, dokumentační, expoziční výstupy, digitalizaci fondů, mapy s odborným obsahem, certifikované metodiky, památkový postup atd.