Menu

NAKI

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity


Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Jedna z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu ČR: jedinečné technologie hliněných staveb s použitím kusového staviva (válků) a způsoby jejich záchrany.

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Identifikační kód projektu: DH23P03OVV049
Doba řešení projektu: 2023-2027

Hlavním cílem předloženého projektu je vytvoření komplexního nástroje k záchraně kriticky ohrožených historických hliněných staveb, které byly budovány z hliněných válků. Jedná se o jednu z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu, jenž je dodnes dochován pouze torzovitě. Dosavadní znalosti o počtu, lokalizaci, způsobu stavby, materiálovém složení a fyzikálních vlastnostech budou projektem rozvinuty, zveřejněny a připraveny pro využití v opravách a rekonstrukcích. Důraz bude kladen na praktické zvládnutí archaických či rudimentálních stavebních technik, které by bez systematického aplikovaného výzkumu upadly zcela v zapomnění. Tento krok má nesmírný poznávací a hlavně pragmaticko-aplikační význam pro prezentaci lidové architektury. Záchrana hmotných kulturních jevů (hliněné války ve tvaru rovnostranného trojúhelníka známé ze střední Moravy) je nadnárodního významu, protože podle doposud zjištěných poznatků tyto stavební prvky v Evropě nemají obdobu. V rámci projektu bude u historických hliněných staveb v závěrečné fázi jejich životního cyklu vypracována destruktivní metoda pasportizace, která bude sloužit pro jejich detailní technickou dokumentaci. Ověřené poznatky budou sloužit především při budování kopií objektů v muzeích v přírodě a mohly by být použitelné i v oblasti památkové péče. Specializovaná mapa historických hliněných staveb bude spojovat databázové informace z více zdrojů s v projektu nově zdokumentovanými objekty. Vybrané jevy budou široké veřejnosti online zpřístupněny formou tzv. „virtuálních dvojčat“.

Řešitel příjemce-koordinátor: Vysoké učení technické v Brně – Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Řešitel-příjemce: Národní ústav lidové kultury – PhDr. Martin Novotný, Ph.D.


Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Identifikační kód projektu: DG18P02OVV053
Doba řešení projektu: 2016 – 2022

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření efektivního nástroje pro zveřejnění písňového a tanečního folkloru jako důležité součásti kulturního dědictví a národní kulturní identity. Jeho smyslem bylo zpřístupnit veřejnosti materiál, jehož potenciál zůstává do značné míry nevyužit, protože většina terénních záznamů (rukopisných či zvukových) nebyla nikdy zveřejněna, nebo je přístup k nim z různých důvodů problematický. Hlavním výstupem projektu byl vznik databáze lidových písní a tanců prezentovaný formou webové aplikace tak, aby umožnil veřejnosti vyhledávání podle různých specifik. Veřejnosti byla databáze zpřístupněna v roce 2022 pod názvem PRAMENY ČESKÉ LIDOVÉ HUDBY. V základní verzi je zde umožněno vyhledávání dle melodie, textu, sběratele a lokality. Odborná veřejnost může dále filtrovat podle podrobnějších specifik.

Jako sekundární výstupy vnikly tři webové mapové aplikace s vědeckým obsahem přibližující hudební a taneční repertoár lidové kultury na území České republiky v kontextu času. Jednotlivé mapové aplikace jsou dostupné i z portálu Lidová kultura. Všechny čtyři webové aplikace jsou otevřeného charakteru a umožňují i do budoucna import dalších písňových jednotek.

Aplikace umožňují širokému okruhu zájemců získat podrobné a přitom srozumitelnou formou podané informace o lidové písni, hudbě a tanci českých zemí, a zároveň přispět k jejich záchraně.

Řešitel-koordinátor: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D., Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., HhDr. Zdeňek Vejvoda, Ph.D., PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., PhDr. Marta Toncrová, Mgr. Klára Císaríková, RNDr. Marek Janata, Ph.D.,
Řešitel: NÚLK Strážnice – Mgr. Jiří Höhn
Garant projektu: Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.

Lidové tance – mapová aplikace

Ke stažení:
Mapa lidových tanců - průvodní zpráva (pdf)
Mapa lidových tanců - Návrh specializované mapy (pdf)

Sbírky instrumentální hudby – mapová aplikace

Ke stažení:
Mapa se speciálním obsahem Instrumentální hudba - Návrh specializované mapy (pdf)
Mapa se speciálním obsahem Instrumentální hudba - průvodní zpráva (pdf)

Písňové sbírky – mapová aplikace

Ke stažení:
Mapa se speciálním obsahem Písňové sbírky - Návrh specializované mapy (pdf)
Mapa se speciálním obsahem Písňové sbírky - průvodní zpráva (pdf)


V letech 2011-2015 se NÚLK zapojil do Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou byl řešitelem dvou projektů.

Tradiční lidový oděv na Moravě. Identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Identifikační kód projektu: DF11P01OVV017
Doba řešení projektu: 2011 – 2015
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum

Projekt si klade za cíl vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu, edukaci a prezentaci tradičního moravského lidového oděvu. Důraz je kladen na zhodnocení významu, rozmanitosti a bohatství dochovaných forem tradičního lidového oděvu z pohledu humanitních i přírodovědných oborů. Tyto poznatky povedou k vytvoření nových metodik ochrany, konzervace a dlouhodobého uložení oděvních součástek. Současně budou zpracované textové i obrazové informace o tradičním moravském lidovém oděvu, jako významného prvku kulturního dědictví Moravy, zpřístupněny veřejnosti k podpoře a rozvoji vzdělanosti, kreativity občanů, prosperity a reprezentace regionů.

Příjemci: Národní ústav lidové kultury, Masarykova univerzita
Příjemce-koordinátor: Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Strážnice
Odpovědný řešitel příjemce-koordinátora (NÚLK): Mgr. Martin Šimša
Příjemce: Masarykova univerzita, Brno
Odpovědný řešitel příjemce (MU): prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Ke stažení:
Certifikovaná_metodika_historické_tkaniny_NULK (pdf)
Certifikovaná_metodika_dokumentace_součásti_mužského_oděvu_NULK (pdf)


Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Identifikační kód projektu: DF11P01OVV015
Doba řešení projektu: 2011 – 2015

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií používaných v nížinných a rovinných oblastech Moravy při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné architektury. Jedná se o nejohroženější skupinu historického stavebního fondu venkovských staveb regionálního i nadregionálního významu a realizace tohoto záměru je v současné době velmi aktuální. Poznatky získané a ověřené projektem pak budou aplikovatelné při stavbách transferovaných objektů v muzeích v přírodě a použitelné v památkové péči. Dodržením tradičních postupů tak zůstane v největší míře zachována autenticita původních objektů. Výzkumný záměr má předem vymezený cíl na konkrétním geografickém území a bude se snažit zodpovědět i dosud nejasné otázky o stáří, genezi a vzájemných souvislostech stavebních technik pracujících s nepálenou hlínou. Důležitým prvkem zejména pro zkoumání geneze tohoto typu lidového domu bude srovnání s vývojem obdobné hliněné architektury v širší oblasti středního Podunají.

Řešitel: NÚLK Strážnice – Mgr. Martin Novotný, PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Další účastník projektu: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – Mgr. Dalibor Všianský
Garant projektu: Mgr. Martin Novotný

Ke stažení: Ruční výroba nepálených cihel (pdf)

Hliněný podhoz a jádrová omítka na nabíjeném hliněném monolitickém zdivu (pdf)