Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

V letech 2011-2015 se NÚLK zapojil do Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou byl řešitelem dvou projektů.

Tradiční lidový oděv na Moravě. Identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Identifikační kód projektu: DF11P01OVV017
Doba řešení projektu: 2011 – 2015
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum

Projekt si klade za cíl vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu, edukaci a prezentaci tradičního moravského lidového oděvu. Důraz je kladen na zhodnocení významu, rozmanitosti a bohatství dochovaných forem tradičního lidového oděvu z pohledu humanitních i přírodovědných oborů. Tyto poznatky povedou k vytvoření nových metodik ochrany, konzervace a dlouhodobého uložení oděvních součástek. Současně budou zpracované textové i obrazové informace o tradičním moravském lidovém oděvu, jako významného prvku kulturního dědictví Moravy, zpřístupněny veřejnosti k podpoře a rozvoji vzdělanosti, kreativity občanů, prosperity a reprezentace regionů.

Příjemci: Národní ústav lidové kultury, Masarykova univerzita
Příjemce-koordinátor: Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Strážnice
Odpovědný řešitel příjemce-koordinátora (NÚLK): Mgr. Martin Šimša
Příjemce: Masarykova univerzita, Brno
Odpovědný řešitel příjemce (MU): prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Ke stažení:
Certifikovaná_metodika_historické_tkaniny_NULK (pdf)
Certifikovaná_metodika_dokumentace_součásti_mužského_oděvu_NULK (pdf)

Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Identifikační kód projektu: DF11P01OVV015
Doba řešení projektu: 2011 – 2015

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií používaných v nížinných a rovinných oblastech Moravy při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné architektury. Jedná se o nejohroženější skupinu historického stavebního fondu venkovských staveb regionálního i nadregionálního významu a realizace tohoto záměru je v současné době velmi aktuální. Poznatky získané a ověřené projektem pak budou aplikovatelné při stavbách transferovaných objektů v muzeích v přírodě a použitelné v památkové péči. Dodržením tradičních postupů tak zůstane v největší míře zachována autenticita původních objektů. Výzkumný záměr má předem vymezený cíl na konkrétním geografickém území a bude se snažit zodpovědět i dosud nejasné otázky o stáří, genezi a vzájemných souvislostech stavebních technik pracujících s nepálenou hlínou. Důležitým prvkem zejména pro zkoumání geneze tohoto typu lidového domu bude srovnání s vývojem obdobné hliněné architektury v širší oblasti středního Podunají.

Řešitel: NÚLK Strážnice – Mgr. Martin Novotný, PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Další účastník projektu: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – Mgr. Dalibor Všianský
Garant projektu: Mgr. Martin Novotný

Ke stažení: Ruční výroba nepálených cihel (pdf)

Hliněný podhoz a jádrová omítka na nabíjeném hliněném monolitickém zdivu (pdf)

Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Identifikační kód projektu: DG18P02OVV053
Doba řešení projektu: 2016 – 2022

Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivního nástroje pro zveřejnění písňového a tanečního folkloru jako důležité součásti kulturního dědictví a národní kulturní identity. Jeho smyslem je zpřístupnit veřejnosti materiál, jehož potenciál zůstává do značné míry nevyužit, protože většina terénních záznamů (rukopisných či zvukových) nebyla nikdy zveřejněna, nebo je přístup k nim z různých důvodů problematický. Plánovaná aplikace umožní širokému okruhu zájemců získat podrobné a přitom srozumitelnou formou podané informace o lidové písni, hudbě a tanci českých zemí, a zároveň přispět k jejich záchraně prostřednictvím aplikace postavené na nejmodernějších poznatcích ze sféry záchrany a uchování datových nosičů.

Řešitel-koordinátor: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D., Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., HhDr. Zdeňek Vejvoda, Ph.D., PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., PhDr. Marta Toncrová, Mgr. Klára Císaríková, RNDr. Marek Janata, Ph.D.,
Řešitel: NÚLK Strážnice – Mgr. Jiří Höhn
Garant projektu: Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.

Lidové tance – mapová aplikace

Ke stažení:
… připravujeme

Sbírky instrumentální hudby – mapová aplikace

Ke stažení:
Mapa se speciálním obsahem Instrumentální hudba – Návrh specializované mapy (pdf)
Mapa se speciálním obsahem Instrumentální hudba – průvodní zpráva (pdf)

Písňové sbírky – mapová aplikace

Ke stažení:
Mapa se speciálním obsahem Písňové sbírky – Návrh specializované mapy (pdf)
Mapa se speciálním obsahem Písňové sbírky – průvodní zpráva (pdf)