Menu

Stanovy CIOFF

Stanovy České národní sekce CIOFF®

Preambule

 1. CIOFF je Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění. CIOFF je neprofesionální mezinárodní nevládní kulturní organizace ve smyslu definice Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). V rámci UNESCO má postavení konzultanta, nebude-li v budoucnu stanoveno jinak.
 2. Česká národní sekce CIOFF se ustavuje podle Stanov CIOFF, kapitola III, čl. 9 - 12, dále Interních směrnic CIOFF, kapitola I., čl. 4 a v souladu s Doporučením UNESCO o ochraně tradiční a lidové kultury z roku 1989, jako koncepční, poradní, iniciativní a koordinační orgán CIOFF, sdružující své členy a udržující kontakty se všemi organizacemi a jednotlivci, kteří požádají o předmětnou pomoc.
 3. Československá národní sekce CIOFF byla přijata za řádného člena CIOFF v roce 1975 a jejím sídlem byla Bratislava.
 4. Česká národní sekce CIOFF (dále jen sekce) vznikla v souvislosti s rozdělením ČSFR a z toho plynoucího rozdělení Československé sekce CIOFF, a je její nástupnickou organizací stejně jako Slovenská národní sekce.
 5. Sekce byla založena dne 16.2.1993 při Ústavu lidové kultury ve Strážnici.
 6. Zakládajícími členy jsou:

Národní ústav lidové kultury, Strážnice,
Mezinárodní folklorní festival, Strážnice,
IPOS-ARTAMA, Praha,
Folklorní sdružení České republiky, Praha,
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm,
Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín,
Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity, Brno,
PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury České republiky, Praha,
Mgr. Libuše Vaňková, zástupkyně ředitelky odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury České republiky, Praha,
PhDr. Jan Krist, poslanec Federálního shromáždění, Milotice.

 1. Sekce byla přijata za řádného člena CIOFF na 24. kongresu CIOFF dne 23.10.1993 v Dublinu, Irská republika.

 Článek 1. - Základní  ustanovení

 1. Název dobrovolného sdružení fyzických a právnických osob zní: Česká národní sekce CIOFF.
 2. Ústředním sídlem sekce je Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice - zámek, který zabezpečuje činnost sekce v souladu se Zřizovací listinou NÚLK.
 3. Česká národní sekce CIOFF byla zaregistrována pod č. j. 05914/92 dne 26. 8. 1994 Ministerstvem zahraničních věcí v Praze.

Článek 2 -  Poslání  a  úkoly  sekce

 1. Sekce spolupracuje na realizaci základních úkolů a cílů CIOFF. Aktivně se účastní práce Středoevropského sektoru CIOFF a EURO-CIOFF s cílem podpořit přátelské vztahy mezi národy, zvláště mezi mladými lidmi, a věnovat pozornost a vážnost kulturním tradicím všech národů a národností.
 2. Vysílá svého delegáta na valná shromáždění, konference, festivaly a jiné akce CIOFF.
 3. Připravuje zprávy, materiály a jiné důležité dokumentys působností pro celou Českou republiku.
 4. Podle možnosti se účastní činnosti jednotlivých Komisí a Pracovních skupin CIOFF a informuje své členy o aktivitách, které se v oboru tradiční a lidové kultury uskutečňují v jiných státech.
 5. Každoročně informuje Výkonný výbor CIOFF o stavu tradiční a lidové kultury v České republice, o termínech mezinárodních folklorních festivalů, konferencí, sympózií, kolokvií, výstav a o jiných prakticko-metodických akcích, kterých se mohou zúčastnit ostatní členové CIOFF.
 6. Spolupracuje na realizaci projektů zakotvených v plánu činnosti CIOFF a pomáhá při přímé výměně folklorních kolektivů, zájezdech kolektivů na festivaly CIOFF, vystoupení zahraničních kolektivů při průjezdu Českou republikou na jiné festivaly CIOFF a jejich uměleckých turné v České republice.
 7. Popularizuje ideje CIOFF, zajišťuje používání jeho symbolů.
 8. Poskytuje všestrannou pomoc folklorním festivalům při prvotním styku s festivaly nebo soubory v zahraničí a všestrannou pomoc folklorním kolektivům před výjezdem na zahraniční festivaly.
 9. Přispívá ke koordinaci mezinárodních aktivit svých členů.
 10. Sekce doporučuje folklorní kolektivy, experty a pozorovatele na festivaly a různé akce CIOFF v zahraničí.
 11. Sekce spolupracuje s jinými organizacemi, institucemi a sdruženími v České republice a v zahraničí.

Článek  3 -  Členství  v  sekci

 1. Členství v sekci je otevřené pro všechny orgány, organizace, instituce, dobrovolná sdružení, folklorní festivaly, osoby a odborníky, zabývající se tradiční a lidovou kulturou v České republicea ztotožňující se základními cíly CIOFF, nebo ty, kdo trvale a účinně projevují zájem o tradiční a lidovou kulturu.
 2. Členství v sekci je řádné, přidružené a čestné.
 3. Řádnými členy sekce jsou:
 4. a) mezinárodní folklorní festivaly v ČR, které mají statut CIOFF,
 5. b) orgány, organizace, instituce, folklorní kolektivy a dobrovolná sdružení mající v náplni činnosti péče o ochranu a rozvoj tradiční a lidové kultury, které o toto členství požádají, podle podmínek daných těmito stanovami.
 6. Přidruženými členy mohou být orgány, organizace, instituce, dobrovolná sdružení, folklórní sdružení, folklorní festivaly, které nemají statut CIOFF, folklorní kolektivy, osoby a odborníci z oboru tradiční a lidové kultury, kteří o toto členství požádají, podle podmínek daných těmito stanovami.
 7. Čestné členství může být přiznáno konkrétním osobám a odborníkům za zásluhy o zachování a rozvoj tradiční lidové kultury na návrhy řádného nebo přidruženého člena sekce. O udělení čestného členství rozhoduje Valné shromáždění sekce.
 8. Členství zaniká:

zánikem sekce,
zánikem řádného nebo přidruženého člena,
úmrtím přidruženého nebo čestného člena,
rozhodnutím Valného shromáždění sekce pro:
- neplnění povinností člena
- nebo činnost směřující proti cílům a zájmům  sekce, písemnou výpovědí člena.

Článek 4 -  Práva a povinnosti  členů  sekce

Členové sekce mají právo:
a) podílet se prostřednictvím zasedání členů sekce na rozhodování o všech otázkách vyplývajících z poslání a úkolů sekce za podmínek daných těmito stanovami,
b) vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy na vylepšování činnosti sekce a být nejpozději na nejbližším zasedání sekce informován, jak bylo s náměty naloženo,
c) vyjadřovat se ke kandidátům na funkce v orgánech sekce a tyto kandidáty navrhovat,
d) být pravidelně informován o problémech, jimiž se zabývají orgány sekce a o přijatých závěrech,
e) hlasovat v orgánech sekce, vyjma ustanovení bodu 2.,čl.IV., a podávat o nich nebo jim návrhy,
f) aby výsledky úkolované činnosti byly prezentovány pod hlavičkou sekce s uvedením člena, který plnění úkolu zajistí,
g) mít přehled o hospodaření sekce.

Řádní členové sekce mají navíc právo:
volit výbor sekce,
rozhodovat o hospodaření sekce,
rozhodovat o změnách stanov sekce.

Členové sekce jsou povinni:
a) vynaložit veškeré úsilí, znalosti a zkušenosti ve prospěch sekce, řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z poslání a úkolů sekce a řídit se rozhodnutím Valného shromáždění sekce, nezneužívat získané informace k jinému účelu než vyplývá z poslání CIOFF,
b) předávat si navzájem přednostně veškeré materiály, informace a služby potřebné pro plnění společných cílů a záměrů sekce,
c) podílet se podle svých možností na činnosti sekce,
d) dodržovat stanovy sekce.

Řádní a přidružení členové jsou povinni uhradit  stanovený  členský příspěvek v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Článek 5 -  Orgány sekce, způsob  jejich ustanovení  a jejich působnost                                  

Orgány sekce jsou:
a) valné shromáždění sekce,
b) výbor sekce.

Valné shromáždění:
a) tvoří jednotliví členové sekce. Každý kolektivní člen sekce může být zastoupen pouze jedním delegátem s hlasovacím právem. Delegáta písemně jmenuje a odvolává příslušný kolektivní člen. Hlas delegáta řádného člena při hlasování se počítá jako 5 hlasů individuálních členů.
b) řádní členové volí výbor sekce, schvalují stanovy sekce a jejich změny, zprávu o činnosti a hospodaření sekce, rozpočet sekce,
c) rozhoduje o všech otázkách, na kterých se na počátku Valné shromáždění usnese,
d) se usnáší ve formě doporučení svým členům, České komisi pro UNESCO a ústředním orgánům státní správy,
e) je schopno se usnášet, je-li přítomno alespoň 2/3 řádných členů sekce. Návrh usnesení je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů,
f) může na projednávání a řešení některých závažných otázek vytvořit ze svých členů pracovní skupiny, případně přizvat další odborníky,
g) svolává prezident sekce nejméně 1x do roka na základě písemné pozvánky, doručené nejméně deset dnů před konáním zasedání,
h) řídí prezident sekce nebo jím pověřená osoba,
i) je povinen svolat prezident sekce, požádá-li o to alespoň 1/3 řádných členů sekce,
j) o každém zasedání členů sekce je vyhotoven zápis, v němž jsou uvedeni přítomní, program zasedání a přesně formulovaná usnesení s datem realizace a konkrétní odpovědnou osobou,
k) rozhoduje v souladu se zásadami CIOFF o podmínkách pobytu zahraničních účinkujících, zástupců jiných sekcí, členů komisí, pozorovatelů a ostatních členů CIOFF ze zahraničí, kteří jsou po dobu konání akce považováni za zahraniční pracovníky, vyslané na pracovní cestu do ČR,
l) stanoví v souladu s platnými zásadami pro festivaly se statutem CIOFF výši kapesného zahraničním účinkujícím po dobu pobytu v ČR a po dobu konání pořádané akce. Cestovné na území ČR, ubytování a stravování zajišťuje pořadatel na své náklady.

Výbor sekce:

a) Řídí běžnou činnost sekce mezi zasedáními Valného shromáždění. Za svou činnost je odpovědný Valnému shromáždění.

b) Skládá se z:
prezidenta,
viceprezidenta,
delegáta České národní sekce CIOFF,
tajemníka sekce,
případně dalších členů.

Prezident, viceprezident a delegát do výboru CIOFF musí být představiteli řádných členů sekce.

c) Prezident, viceprezident, delegát CIOFF a případní další členové výboru jsou voleni na čtyřleté funkční období na Valném shromáždění nadpoloviční většinou přítomných řádných členů sekce.
d) Tajemníkem výboru sekce je zpravidla odborný pracovník Národního ústavu lidové kultury, při kterém je sídlo sekce. Na návrh prezidenta sekce je jmenován výborem sekce.
e) Funkce ve výboru sekce je funkce čestná.
f) Prezident sekce je statutárním představitelem sekce a tuto zastupuje při všech jednáních, pokud k tomu nepověřil jiného člena výboru.

Článek 6 - Náklady na činnost  sekce 

 1. Náklady na činnost sekce jsou hrazeny z:

příspěvku zakladatele Národního ústavu lidové kultury, při němž je sídlo sekce,

příspěvků členů sekce,

darů, sponzorských příspěvků a dotací.

 1. Výše členských příspěvků je určována dohodou řádných členů při tvorbě rozpočtu sekce pro daný kalendářní rok. Členský příspěvek je zasílán na účet NÚLK.
 2. Hospodaření sekce je v NÚLK vedeno odděleněa řídí se platnými předpisy.
 3. Pro náhrady výdajů, které vzniknou jak členům sekce, tak i osobám delegovaným sekcí s jejich účastí na plnění úkolů sekce, jakož i o honorářích za objednané příspěvky, platí předpisy o náhradách cestovních a jiných výdajů a honorářové předpisy.

Článek 7 -   Zánik sekce

1. Sekce zaniká, jestliže:

zanikne CIOFF,

Česká republika vystoupí z CIOFF,

přestane plnit své úkoly,

rozhodnutím státního orgánu.

 1. Likvidaci sekce zajistí její výbor na základě usnesení Valného shromáždění.

K rozhodnutí o zániku sekce je třeba  souhlas dvoutřetinové většiny řádných členů sekce

Článek 8 - Závěrečná  ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení a přijímají se na dobu neurčitou.
 2. Přijetím těchto stanov se ruší Stanovy České národní sekce CIOFF ze dne 15. 5. 1996.
 3. Stanovy, jejich doplňky a změny musí schválit nadpoloviční většina řádných členů sekce.
 4. Přílohou těchto stanov je aktuální seznam řádných, přidružených a čestných členů sekce.
 5. Tyto Stanovy České národní sekce CIOFF bylyprojednány a schváleny řádnými členy sekce na Valném shromáždění.