Menu

Obchodní podmínky

Národní ústav lidové kultury

se sídlem Zámek č. 672, Strážnice, 696 62

IČ: 00094927, DIČ: CZ00094927 (nejsme plátci DPH)

bankovní spojení ČNB č. ú. 00-21137671/0710

zřizovatel Ministerstvo kultury ČR, zřizovací listina č. 18724/2008

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.nulk.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Národního ústavu lidové kultury, se sídlem Zámek č. 672, Strážnice, identifikační číslo: 00094927, zřízené Ministerstvem kultury ČR zřizovací listinou č. 18724/2008 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu prodávajícího. E-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.nulk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY

2.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, k ceně bude připočteno poštovné a balné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.2.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

2.3.      Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající vystaví zálohovou fakturu nebo sdělí kupujícímu, že požadované zboží není již skladem.

2.4.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na adrese prodávajícího Národní ústav lidové kultury, Zámek č. 672, Strážnice, 696 62;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího – bankovní spojení ČNB č. ú. 00-21137671/0710 (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5.      Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží kupujícímu.

3.6.      Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

 1. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

4.1.      Do doby uhrazení zboží kupujícím je možné objednávku zrušit.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      Je-li prodávající podle objednávky povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,
  • zboží odpovídá požadované jakosti,
 • je zboží v odpovídajícím množství.

6.2.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na uvedené adrese. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.      Základní ustanovení

 • NÚLK je správcem osobních údajů dle nařízení o GDPR a poskytnuté údaje (adresa, mail, případně IČ) zpracovává za účelem dodání zboží a realizaci plateb na základě objednávky.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Podrobnější informace o zpracování údajů jsou zveřejněny na nulk.cz.

8.2.      Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k realizaci objednávky
 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

9.1.  Pokud vztah založený objednávkou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Změny a doplňky objednávky či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Národní ústav lidové kultury, Zámek č. 672, Strážnice, 696 62, adresa elektronické pošty: info@nulk.cz, telefon: +420 518 306 611.

Ve Strážnici  dne 24. 5. 2018