Menu

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Josef Kandert

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Josef Kandert

50

(*22. 7. 1943 Praha)

Kategorie: Štítek:

Popis

Studia:
Jedenáctiletá střední škola v Praze (maturita 1960); Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory etnografie a folkloristika, afrikanistika (1961–1966, diplomová práce Význam matrilineárních pokrevně příbuzenských skupin pro soudržnost bilineárních společností); Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze – vědecká aspirantura (1966–1969).

Akademické a vědecko-pedagogické tituly a hodnosti:
Absolvent FF UK (1966); PhDr (1967) – národopis; CSc. (1969,
kandidátská práce Členství v totálních skupinách a chování jednotlivce) – národopis; docent politologie (1996, habilitační spis Horňáci a Dolňáci. Duální svět středoslovenských vesničanů v posledních třiceti letech); profesor orientalistiky (2004).

Zaměstnání a postavení v zaměstnání:
Náprstkovo muzeum: volontér (1960–1961), dokumentátor (1963–1966), vědecpracovník a kurátor afrických sbírek (1969–2010), vedoucí etnografického oddělení (1974–1998), zástupce ředitelky (1990–1998);
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: přednáše
jící (1990 a sporadicky i v dalších letech);
Fakulta sociálních
věd UK: přednášející (1991–2016), vedoucí katedry sociologie (1998–2016), zástupce ředitele Institutu sociologických studií (2006–2016); Fakulta humanitních věd UK přednášející (1991–2019); Filozofická fakulta ZČU: přednášející (1991–2016).

Oborové instituce a společnosti:
Národopisná společnost (v letech 1991–1996 předseda), Orientalistická společnost, Společnost pro studium náboženství, Česká asociace pro sociální antropologii, Česká společnost antropologická, Demokratický klub, Česká asociace pro africká studia, Vědecká rada FHS UK, FF ZČU, FSV UK; oborová rada afrikanistiky (FF UK), sociologie (FSV UK), antropologie (FHSUK), religionistiky (FF MU), antropologie (FF UP), politologie (FF UHK).

Zahraniční cesty:
červenec 1963 – výzkum české menšiny v Polsku (studentská praxe); září 1965 – studijní cesta do NDR (muzea v Drážďanech a Lipsku); listopad 1973 – únor 1974 – studijní pobyt v Nigérii; říjen 1975 – studijní pobyt ve Velké Británii; říjen 1976 – studijní pobyt v USA (Chicago); prosinec 1977 – studijní pobyt v Portugalsku; leden–červen 1987 – studijní pobyt v USA (Amherst, UMASS); duben 1988 – studijní pobyt ve Španělsku; prosinec 1988 – studijní pobyt v Etiopii; říjen–listopad 1989 – studijní pobyt v Zimbabwe; leden–duben 1991 – studijní pobyt ve Velké Británii (Cambridge); duben–květen 1997 – studijní cesta po Maroku; září–říjen 2005 – čtrnáctidenní zájezd do Angoly jako expert ve službách Ústavu zahraničních vztahů; listopad–prosinec 2007 – čtrnáctidenní zájezd do Zambie jako expert ve službách Ministerstva zahraničních věcí.

ČLENĚNÍ BIBLIOGRAFIE

1. DĚJINY OBORU (etnografie, etnologie, sociální antropologie, sociologie)
1.1 Obecná pojednání

1.2 Personálie
1.3 Bibliografické soupisy

2. TEORIE A METODOLOGIE

3. MUZEA (SBÍRKY, VÝSTAVY)
3.1 Muzeologie a sbírkotvorná činnost

3.2 Texty k výstavám (katalogy, průvodce)

4. ETNICKÉ / ETNOGRAFICKÉ SKUPINY A AREÁLY
4.1 Teorie

4.2 Mimoevropské areály

4.3 Evropa

5. ZAMĚSTNÁNÍ A OBŽIVA
5.1 Obecná pojednání

5.1 Zemědělství 

5.2 Řemesla, obchod

6. DOPRAVA

7. STAVITELSTVÍ, BYDLENÍ

8. SOCIÁLNÍ KULTURA (stratifikace, rodina, příbuzenství, stát)

9. DUCHOVNÍ KULTURA (náboženství, léčitelství)

10. VÝTVARNÁ KULTURA

11. VARIA

12. PŘEKLADY

13. PRÁCE O J. KANDERTOVI

14. PŘÍLOHA – VÝSTAVY