Menu

Seminář Od tradic do lavic

V sobotu 8. října 2022 se na zámku ve Strážnici uskutečnil seminář pro učitele nazvaný Od tradic do lavic. Věnován byl teoretickým i praktickým ukázkám práce s prvky tradiční lidovou kulturou (píseň a pověst, společenské vztahy, člověk a jeho svět, lidové řemeslo – modrotisk) ve výuce základních i mateřských škol.

 

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a přímý výzkum jízdy králů na jihovýchodě ČR. Čtvrtá a poslední letošní jízda králů na Slovácku se uskutečnila 11. září 2022 ve Skoronicích. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro orgány Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.

Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic proběhlo v pátek 23. září v bohunické Orlovně v Brně. Bezmála šedesát přijatých frekventantů dorazilo na zahajovací ceremoniál v krojích. Slavnostního večera se zúčastnila řada lektorů a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Na oficiální program navázaly dvě hodiny seznamovacích aktivit pod vedením lektora Tomáše Čecha, poté následovala zábava s Cimbálovou muzikou Friška.  Zapsaní účastníci Školy folklorních tradic budou pravidelně do jara 2024, kdy je čeká souborná závěrečná zkouška, navštěvovat pravidelně jednou za měsíc výběrové lekce respektující téma lidové kultury, lekce pedagogiky a praktického cvičení.

Připravujeme pro vás seminář pro učitele Od tradic do lavic, který bude zaměřen na práci s lidovým tancem, zpěvem, obyčeji, ornamenty, prvky lidové řemesla, ale i krojem v běžných hodinách vyučování v mateřských a základních školách.

 

Pozvánka na seminář Od tradic do lavic

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 10. 9. 2022 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Chebu. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Martin Baxa výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti předávají následovníkům. Letošními oceněnými byli Romana Jablunková v oboru galanterní košíkářství, Pavel Šrytr v oboru lidová výšivka v Podještědí a Petr Růžička v oboru tradiční tesařství.
Při této příležitosti byly předány certifikáty o zápisu Ruční výroby skla a Zlaté soboty – praxe v průběhu mariánské pouti v Žarošicích do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Dne 9. 9. 2022 byla v křížové chodbě františkánského kláštera v Chebu zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s městem Cheb. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel téměř devadesát osobností z nejrůznějších oborů lidového řemesla. Na výstavě jsou tedy k vidění práce kovářů, obuvníků, vyšívaček, tkalců, bednářů a dalších. Čestné místo v rámci výstavy patří výrobcům, kteří titul obdrželi v roce 2022, tedy paní Romaně Jablunkové, Pavlu Šrytrovi a Petru Růžičkovi.
V druhé části výstavy je prezentováno třicet prvků aktuálně zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Tento seznam byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 2008 za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nehmotného kulturního dědictví na území České republiky. V seznamu jsou zahrnuty nejen lidové tance, hudba, zvyky a divadlo, ale rovněž řemeslné technologie, znalosti o přírodě i projevy lidového léčitelství.
Výstava potrvá do 30. 9. 2022.

V termínu 20.–28. 8. proběhla 26. celosvětová konference ICOM v Praze, které se zúčastnili také někteří odborní pracovníci Národního ústavu lidové kultury. Připravená nabídka exkurzí, která na tuto událost světového významu navazovala, poskytovala účastníkům možnost navštívit nejrůznější pamětihodnosti v celé České republice. Jedna z nich směřovala také na Slovácko, a to do Uherského Brodu, Strážnice a Uherského Hradiště. Zajímavý program začal cestou účastníků historickým vlakem do Brna, odkud pokračovali autobusem do Uherského Brodu a poté do Strážnice. Rozmanité aktivity byly pro návštěvníky připraveny v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Během interaktivního programu měli možnost vyzkoušet si různé činnosti – vázání rukavic, výrobu papírových růží, keramiky, seznámit se s tradiční výrobou modrotisku a lidových pokrmů. Velký zájem byl o řízenou degustaci vína a možnost vyzkoušet si kroj. Největší ohlas sklidil taneční workshop s Folklorním souborem Dúbrava z Dubňan a Cimbálovou muzikou Friška z Kyjova, do kterého se většina hostů s chutí zapojila. Druhý den směřovala cesta všech zúčastněných do Vlčnova a Uherského Hradiště.

Srdečně Vás zveme na akci „Podzim na dědině“, která se uskuteční v sobotu a neděli 17.–18. 9. 2022 od 9 do 17 hodin ve skanzenu Strážnice. V programu se návštěvníci seznámí s tradičními způsoby hospodaření a životem na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Nebudou chybět tradiční podzimní práce, orba koňským potahem, malý řemeslný jarmark, vinný šenk s burčákem i odrůdovými víny, ukázky přípravy tradičních pokrmů,  hry pro děti a občerstvení.

Důraz je kladen především na aktivní prvky prezentace, které jsou určeny dětem i dospělým návštěvníkům. Různorodá témata budou zahrnovat např. způsoby a techniky orby, sklizně, výklady o plodinách, které byly typické pro hospodářství vesnice na jihovýchodní Moravě, jejich využití a zpracování do pokrmů a další práce související s podzimní částí hospodářského roku.

Součástí sobotního programu budou i ukázky dobové vojenské techniky.

Plakát:

V sobotu 13. srpna 2022 si budou moci návštěvníci skanzenu Strážnice - Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užívat jarmareční pouťovou atmosféru: vidět mořskou pannu v kádi, rozličná představení pro dámy, pány i děti, stánky s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti neodmyslitelně patří.

Program pro veřejnost od 9:00 do 17:00 hod. Poslední vstup v 16:00 hod.

Srdečně Vás zveme na „Dožínky ve skanzenu Strážnice“, které se uskuteční v neděli 31. 7. 2022 od 9:00 do 17:00 hodin ve skanzenu Strážnice (poslední vstup v 16:00 hod.). Již tradiční akce je oslavou sklizně s dožínkovým průvodem. Ukázky žňových prací, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Skanzenem několikrát projde dožínkový průvod v podání folklorních souborů: Folklorní soubor Hanačka, Dětský folklorní soubor Hanáčci z Litovle a Dětský folklorní soubor Jabloňka z Martinic. Nebudou chybět ani ochutnávky, jarmark nebo dětské dílničky.

Plakát: