Menu

Workshop pro vedoucí dospělých folklorních kolektivů

Národní ústav lidové kultury uspořádal workshop pro vedoucí dospělých folklorních kolektivů. Akce, která se uskutečnila 28. ledna 2023 v prostorách zámku ve Strážnici, se zúčastnilo na třicet zájemců z řad členů a vedoucích folklorních souborů. Dopolední blok vedla přední česká choreografka a umělecká vedoucí taneční složky souboru Hradišťan, Ladislava Košíková. Zúčastnění se díky praktické lekci z choreografie měli možnost seznámit se základy práce s dynamikou, rytmem, tempem na příkladu rozpracování tématu masopust. Odpolední blok patřil přednášce o práci s moravskými písňovými sbírkami, lektorovaný Lucií Uhlíkovou z brněnského pracoviště Akademie věd. Pro účastníky workshopu byla připravena také komentovaná prohlídka nově otevřené expozice hudebních nástrojů. Celodenní taneční seminář uzavřela podnětná diskuze všech zúčastněných.

Ve středu 18. 1. 2023 se od 8:30 hod. v prostorách NÚLK uskutečnilo jednání Dramaturgické rady MFF Strážnice.

Na programu jednání byly dílčí úpravy programové struktury MFF Strážnice 2023 a návrhy ke koncepci festivalového ročníku 2024.

Ministr kultury Martin Baxa podepsal zápis masopustních mečových tanců na Uherskobrodsku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Nominaci připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Jde o mečové tance, které každoročně tanečníci předvádí během fašankových obchůzek ve třech obcích na moravsko-slovenském pomezí: ve Strání, Komni a Bystřici pod Lopeníkem. Jedná se o starou taneční vrstvu na našem území doloženou od 18. století, která upoutala badatele na národopisném poli jako jsou Leoš Janáček, František Pospíšil a mnohé další. NÚLK tance zdokumentoval v rámci druhé řady mužských tanečních projevů, dokumentaci v posledních letech realizovalo zmíněné Slovácké muzeum. Letos budou mečové tance k vidění v Komni a Bystřici 18. 2., ve Strání 21. 2.

Druhým úspěchem České republiky na letošním zasedání je zápis programu Nositelé tradice lidových řemesel jakožto strategii pro zachování lidových řemesel do prestižního mezinárodního Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Registr stejně jako Reprezentativní seznam, na kterém již má Česká republika osm položek, je spravován Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Pro ČR jde o první záznam do Registru a vážíme si ho o to vice, že je jím na odborné úrovni strvzen záchovný postup, který může být inspirativní I pro ostatní smluvní státy Úmluvy.

Program inspirující se úspěšným projektem UNESCO “Žijící lidské poklady” vytvořilo v roce 2000 Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury. Jeho hlavním cílem je podpora, ochrana, zachování a předávání tradičních řemesel. Podpora probíhá formou veřejného ocenění s jednorázovým finančním darem a s možností čerpání grantových titulů. Řemeslník a jeho výrobky jsou chráněny exkluzivní ochrannou známkou.

Titul je udělován každoročně u příležitosti zahájení Národních dnů evropského kulturního dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V současné době patří mezi jeho držitele téměř devadesát lidových řemeslníků z Čech a Moravy.

Na 17. zasedání mezivládního Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva, které se koná od 28. listopadu do 3. prosince 2022, bylo dne 1. 12. 2022 rozhodnuto o zápisu Vorařství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominaci společně předložila Česká republika, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Polsko, které celý projekt koordinovalo. V hodnotícím procesu získala pozitivní doporučení Evaluačního orgánu, který vyzdvihl příkladnou mezinárodní spolupráci v projektu, která dokládá účinnost propojení jednotlivých komunit vorařů z různých zemí při zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Jde o nominaci tradičních znalostí a dovedností spojených s plavením dřeva. Tato praxe zahrnuje nejen samotnou stavbu vorů a splavování dřeva, ale i porozumění vodnímu toku, znalost navigace, řemeslnou zručnost, a samozřejmě i sociální zvyklosti včetně specifického slovníku předávané po staletí z generace na generaci. Nositelem prvku je v České republice spolek Vltavan Čechy – Svaz vltavanských spolků, které na přípravě nominace spolupracovaly s Národním ústavem pro lidovou kulturu a s Ministerstvem kultury, se zástupci krajů a dalších. Jejich vzájemná spolupráce byla základem pro přípravu a vypracování nominačního projektu, na kterém se od roku 2018 podílelo mnoho mezinárodních odborníků a partnerů na všech úrovních.

Fotogalerie

Srdečně Vás zveme na akci „Radujme se, veselme se“, která se uskuteční v sobotu a neděli 26.–27. 11. 2022 od 9 do 16 hodin ve skanzenu Strážnice. V programu se návštěvníci seznámí s obdobím od adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na jihomoravské vesnici v minulém století. Uvidíte obchůzky Lucek, tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Spolu s panem učitelem se budete moci naučit známé i méně známe koledy. Dospělí ocení možnost ochutnat mladá vína a zabíjačkové speciality.

Program pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hod.

Plakát:

Změna termínu: 28. 1. 2023

V sobotu 3. prosince 2022 se uskuteční na zámku ve Strážnici další ročník praktického semináře pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. V průběhu celého dne se pod vedením zkušených lektorů budou účastníci věnovat práci s výrazovými prostředky ve výuce lidového tance, ale získají také metodickou pomoc při používání písňových sbírek a muzejních expozic.

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na prezentaci hudební tradice konkrétního regionu.

Letošní ročník je věnován opět regionu Strážnicko. Cílem a smyslem projektu je pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální muzikou.

Na programu budou také přednášky zaměřené na specifika hudebního folkloru daného regionu, na regionální taneční tradici (s ukázkami tance) a na prezentaci základních typů kroje vybraného regionu.

Příhlášky prosím zasílejte do 18. 11. 2022 elektronicky na e-mail: petr.horehled@nulk.cz

Přihláška ke stažení zde: přihláška v PDF

Využijte krásný sváteční den 28. října, Den vzniku samostatného československého státu, k návštěvě strážnického skanzenu a zámku. V tento den je vstup 9-17 hod. pro všechny ZDARMA.
Navíc je tento víkend poslední, kdy můžete skanzen a zámek Strážnice na závěr sezóny navštívit.
Otevírací doba a ceník:
Skanzen: https://www.skanzenstraznice.cz/oteviraci-doba-a-cenik/
Zámek: https://www.nulk.cz/pro-navstevniky/zamek/vstupne/

NÚLK Strážnice ve spolupráci s Vlastimilem Ondrou připravují kolokvium pro pedagogy a vedoucí dětských a mládežnických folklorní souborů Siločáry duše dítěte.
Seminář se koná v sobotu 12. 11. 2022 na zámku ve Strážnici a lektory budou Jan Káčer, Zdeněk Stašek a Vlastimil Ondra. Věnován bude rozvíjení pohledů na vedení dětského folklorního souboru ve 21. století, ale i prostorem ke společnému setkání vedoucích a pedagogů s možností vzájemné výměny osobních praktických zkušeností .