Menu

Hliněné stavitelství na Moravě

Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti. Kritický katalog k výstavě

Martin Novotný

Předkládaná publikace je výsledkem několikaleté výzkumné činnosti v oblasti střední a jižní Moravy. Zaměřena je na problematiku tradičního stavitelství jako důležité součásti hmotné lidové kultury. Podrobně je v textu analyzována jen jedna z jeho četných podoblastí – používaný stavební materiál a z něho vycházející způsoby řešení konstrukce stěn s důrazem na hliněné stavitelství. Snažili jsme se vysledovat starší vrstvu hliněných staveb na Moravě a dát ji do širších souvislostí s obdobnými archaickými kulturními prvky, uplatňovanými v některých lokalitách v oblasti panonského typu hliněného domu ještě do nedávné minulosti.

Publikace i výstava byly realizovány za podpory Ministerstva kultury v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF11P01OVV015 Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají.


Publikaci je možné objednat v e-shopu.