Menu

Zámecký park

Zámecký park je volně přístupný veřejnosti.

Hrabě František Antonín Magnis (1777 – 1848) patřil k milovníkům umění a věd a právě jemu vděčíme za dnešní podobu zámeckého parku se soustavou vodních děl, zvláště v části zvané Bludník. Za návštěvu určitě stojí platanová alej, tvořená 52 stromy, jenž je největším souborem platanů v ČR. Byla vysazena v polovině 19. století podél kočárové cesty původně vedoucí do zámku v Hodoníně. Největší platan má v obvodu 480 cm a stáří okolo 200 let. Nejmohutnějším stromem v zámeckém parku je však památkově chráněný akát s obvodem kmene 590 cm, jehož stáří je odhadováno přes 200 let.

Strážnický park je možné rozdělit do tří základních částí. Okolí zámecké budovy s tzv. Purkrábkou, Černou branou, vstupním areálem a zámeckým amfiteátrem je částí základní a z hlediska historického a významového nejdůležitější. Přiléhají k němu ještě dřívější správní budovy, významnou platanovou alejí a některými cennými dřevinami. Končí u tzv. Baťova plavebního kanálu a mostem je propojena s částmi dalšími. V okolí Špačkova rybníka se rozprostírá část, která dříve zaujímala tzv. anglická zahrada. Je charakteristická zbytky zajímavých dřevin, zděným mostem s obloukovými propustěmi propojující rybník s další vodní plochou. Zde je umístěn amfiteátr Ostrůvek a letní kino. K této části bezprostředně přiléhá plocha zahradnictví, která zejména v dřívějších vývojových etapách zahrady a parku byla významnou součástí celku a zde se soustřeďovalo pěstování nejdůraznějších zahradnických kultur a plodin. Nejrozsáhlejší a z hlediska historického nejmladší částí parku je území zvané Bludník. Pro něj je typický kulatý rybník s ostrůvkem, zbytky nejvzácnějších výsadeb dřevin, poměrně velké luční plochy, otevírajíc průhledy do parkových porostů i do volně krajiny. Tuto část od anglické zahrady odděluje Zámecká alej, která vždy tvořila hlavní parkovou osu, vybíhající daleko za jeho hranice. V této části stojí Alej vzdechů, u níž je situovaná kaple Panny Marie. Je zde také amfiteátr Bludník.