Menu

PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

PhDr. Martin Šimša, Ph.D 

Tel. + 518 306 610, e-mail: martin.simsa(zavináč)nulk.cz

 

Vzdělání:

2015 - PhDr.: Etnologie, rigorózní řízení, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

2014 - Ph.D.: Etnologie, doktorský studijní program, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

1997 - Mgr.: Magisterský studijní program etnologie a historie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie a Historický ústav

 

 

Pracovní zkušenosti:

2002 – dosud  Národní ústav lidové kultury

- odborný pracovník, kurátor sbírkových fondů (2002)

- vedoucí Útvaru hmotného kulturního dědictví NÚLK (2003 – 2008)

- vedoucí Centra hmotného kulturního dědictví NÚLK (2008 – 2016)

- zástupce ředitele NÚLK (2015)

- ředitel NÚLK (od 1. 10. 2016)

1999 – 2002    odborný pracovník, kurátor fondu Zemědělství - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 

Ostatní zkušenosti:

Členství v odborných a profesních společnostech:

2011 – Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) – řádný člen;

2011 – Český svaz muzeí v přírodě – individuální člen, od r. 2006 člen správní rady;

2002 – Asociace muzeí a galerií České republiky, od r. 2003 Etnografická komise AMG;

2000 – Česká národopisná společnost – řádný člen, v letech 2002-2011 člen Hlavního výboru.

 

Členství ve vědeckých a redakčních radách:

2016 – Redakční rada Slovenského národopisu v Bratislavě (SR)

2016 – Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

2016 – Ředitelská rada NIPOS

2016 – Český lid, EÚ AV ČR, Praha

2015 – Vědecké rada Múzea slovenskej dediny v Martině (SR)

2010 – Ethnologia Europae centralis, časopis pro národopis střední Evropy, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2008 – Slovácko, společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

2008 – Muzeum, muzejní a vlastivědná práce, Národní muzeum, Praha

2006 – Národopisná revue, NÚLK, Strážnice

 

Zapojení do vědeckých projektů:

2011 – 2015 Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Hlavní řešitel odpovědného příjemce konsorcia řešitelů Národního ústavu lidové kultury a Masarykovy univerzity při řešení projektu: DF11P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950.

Výstupem úspěšně hodnoceného projektu jsou výsledky aplikovaného i základního výzkumu, jako jsou certifikované metodiky, specializované mapy, odborné monografie a studie a výstava. Monografie Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I., Ikonografické prameny do roku 1850, byla v anketě České národopisné společnosti oceněna jako nejlepší publikace roku 2012. Výstava Lidový oděv na Moravě získala v celostátní soutěži Gloria Musaealis 2015 zvláštní cenu odborné poroty.

 

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace NÚLK

2013 – hlavní řešitel projektu Knihy krejčovských střihů v Českých zemích v 16. až 18. století. Projekt mapuje a formou vědecké edice zpřístupňuje jedinečný pramenný materiál k poznání vývoje historického a lidového oděvu. Výstup projektu, stejnojmenná odborná monografie, byla navržena a po posouzení zařazena do RIV jako Excelentní výsledek VaVaI. V soutěži Gloria Musaealis 2014 obdržela 2. cenu v kategorii publikace roku.

2011 – 2016 Hlavní řešitel projektu Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK, zaměřující se na digitalizaci a zpřístupnění sbírkových fondů NÚLK.

2011 – 2016 Hlavní řešitel projektu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR, zaměřující se na dokumentaci tradiční výroby a postupů lidového odívání.

 

Výzkumný záměr NÚLK na léta 2004–2010 Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné kulturní dědictví lidstva.

2004 – 2010 Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury – garant projektu Lidová řemeslná výroba – řada A a Lidová řemeslná výroba – řada B – Technologie lidového stavitelství. Výsledkem práce bylo 17 odborných publikací s přílohou filmového dokumentu, zpracování jako redaktor, pět z nich i jako autor textu a scénáře.

2004 – 2010 Sídelní, ekonomická a sociální struktura strážnického panství – odborný garant projektu, v jehož rámci vznikla v České republice nejrozsáhlejší veřejně dostupná edice gruntovních a sirotčích knih, mapujících osudy obyvatel panství na přelomu 16. a 17. století. Celkem bylo ve spolupráci s dr. Pajerem vydáno 15 elektronických publikací a jeden tištěný urbář.

 

2011 – 2012 Kulturní krajina: tradice pro rozvoj – Культурный ландшафт: традиции для развития - koordinace projektu partnera projektu. Projekt byl podpořen z finančního grantu Evropské komise, na němž se NÚLK podílel jako partner z Evropské unie, partnerem z Ruské federace byl Národní park Kenozero z Archangelské oblasti. Projekt se zaměřoval na vzájemné sdílení informací o způsobech ochrany tradiční lidové kultury a kulturního dědictví. Součástí byla studijní cesta do Archangelské oblasti RF a reciproční studijní cesta ruských kolegů do České republiky.      

 

Veřejná ocenění odborné práce:

- Zvláštní cena v soutěži Gloria Musaealis 2015 v  kategorii muzejní výstava, kterou obdržela výstava – Šimša, Martin – Zavadil, Emil: Lidový oděv na Moravě, jedinečná 3D expozice krojů z celé Moravy. Strážnice. Národní ústav lidové kultury 2015–2017.

- 2. cena v soutěži Gloria Musaealis 2014 v  kategorii muzejní publikace, kterou obdržela monografie -  Šimša, Martin: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století. Strážnice. Národní ústav lidové kultury, 2014.

- Cena České národopisné společnosti za nejlepší publikaci roku 2012, kterou obdržela monografie – Křížová, Alena – Šimša, Martin: Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I., Ikonografické prameny do roku 1850. Strážnice. Národní ústav lidové kultury, 2012.

- Cena České národopisné společnosti za nejlepší výstavu roku 2009, kterou obdržela výstava Homo Faber, instalace v únoru 2009 v Paříži (autor námětu a libreta Martin Šimša).

- Cena České národopisné společnosti za nejlepší publikaci roku 2006, kterou obdržela monografie - Šimša, Martin – Kalábová, Petra: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, průvodce muzejní expozicí. Strážnice. Národní ústav lidové kultury, 2006.

 

Účast na konferencích:

2016 – Mezivládní výbor Úmluvy k ochraně tradiční lidové kultury UNESCO, Addiss Ababa, Etiopie.

2016 – The I Expert-Level Forum China-Central and Eastern Europe on the safeguarding of intangible cultural heritage, Krakov, Polsko.

2016 – The 4th International Intangible Cultural Heritage Protection Forum, Šanghaj, Čína

2015 – Seminář historie odívání, Východočeské muzeum v Hradci Králové

2015 – 30. strážnické sympozium, Lidový oděv, NÚLK, Strážnice

2014 – 27. Konference AEOM, Lilehamer, Norsko

2014 – Historic Clothing in Open Air Museums, Singleton, UK

2014 – 29. strážnické sympozium, Lidový oděv, NÚLK, Strážnice

2014 – Textil v muzeu, Reflexe války v textilu a oděvu, TMB Brno

2012 – 26. Konference AEOM, Glentleiten, Německo

2012 – 26. strážnické sympozium, Mužský lidový oděv, NÚLK, Strážnice

2012 – Textil v muzeu, Dětský textil a textilní Hračka, TMB Brno

2011 – 25. Konference  AEOM, Bardejov, Slovensko

2009 – 24. Konference AEOM, Arhus, Dánsko

2008 – Textil v muzeu, Identifikace historického oděvu a textilií, TMB Brno

2008 – Na pomezí oborů, Jindřichův Hradec, konference ČNS

2007 – 23. Konference AEOM, Arnhem, Nizozemí

2006 – IX. Sjezd českých historiků, Historie v kontextu ostatních vědních disciplín, Univerzita Pardubice

2005 – konference MKKKB, Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

2003 – konference MKKKB, Zeleň v lidových obyčejích, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

 

Výběrová publikační činnost a aplikované výsledky:

 Zaměření: tradiční lidový oděv, historický oděv, oděvní konstrukce a střihy, řemeslná výroba, muzea v přírodě, výroční zvyky a obyčeje, sídelní struktury.

 

2016

Šimša, M.: Mapa rozšíření ženského plátěného oděvu – košil – ve sbírkovém fondu NÚLK, http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=zenske_kosile, Strážnice 2016.

Šimša, M.: Mapa rozšíření mužského košilového oděvu ve sbírkovém fondu NÚLK, http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=muzske_kosile_nulk, Strážnice 2016.

Šimša, M.: Mapa rozšíření ženských kabátků ve sbírkovém fondu NÚLK

http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=zenske_kabatky_nulk, Strážnice 2016.

Šimša, M.: Mapa rozšíření úvazů velkých tištěných šátků na Moravě

http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=velke_satky, Strážnice 2016.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel III, česká verze; Strážnice 2016.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel III, anglická verze; Strážnice 2016.

Šimša, M.: DVD Nositelé tradice lidových řemesel II, s cizojazyčnými titulky; Strážnice 2016.

Šimša, M.:  Nositelé tradice 2016, výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla, 2. ─ 20. 9. 2016, Galerie Stavební Huť, Slavonice.

 

 

2015

Šimša, M.: Vznik a vývoj dlouhých uzavřených kalhot v Evropě s přihlédnutím k českým zemím. Sborník semináře historie odívání, s. 169–224, 56 s., ISBN 978-80-7490-082-2, TIGRIS Zlín, 2015.

Šimša, M.: Knihy krejčovských střihů. Pramen k poznání konstrukce historického oděvu ve střední Evropě 16. až 18. století. Sborník semináře historie odívání,

  1. 97-114, 18 s., ISBN 978-80-7490-082-2, TIGRIS Zlín, 2015.

Šimša, M.: Mapová aplikace Lidový oděv.

Mapová aplikace je programována v několika vzájemně provázaných systémech,  http://www.lidovyodev.cz/odevy/; NÚLK Strážnice, 2015. Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Šimša, M.: Mapa výskytu soukenných kalhot na Moravě, Slovensku a v Polsku. http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=soukene_kalhoty; NÚLK Strážnice, 2015. Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Šimša, M.: Mapa výskytu mužských vest na Moravě.

http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=muzske_vesty; NÚLK Strážnice, 2015. Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Šimša, M.: Mapa výskytu ženských kabátků na Moravě. http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=zenske_kabatky; NÚLK Strážnice, 2015. Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Šimša, M.: Mapa výskytu ženských sukní na Moravě.

http://www.lidovyodev.cz/odevy/?mapa=zenske_sukne; NÚLK Strážnice, 2015. Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Šimša, M.: Certifikovaná metodika dokumentace mužských oděvních součástí kalhotového, kabátového a košilového oděvu, Osvědčení č. 112 - MK 21136/2016 OVV ze dne 29. 3. 2016. http://invenio.nusl.cz/rekord/203511. Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Šimša, M., Kuželová, Z., Ševčík, R., Příhoda, J.: Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850–1950, (Informace o řešení projektu NAKI Ministerstva kultury ČR), Fórum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Plzeň 2015, ISBN 978-80-86413-98-3, ISSN 1805-0050; s. 148-149, Masarykova univerzita, Národní ústav lidové kultury. Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Křížová, A.; Šimša, M.: Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku II. Ikonografické prameny z let 1850–1900, ISBN 978-80-88107-05-7, 256 s., Strážnice 2015.

Projekt NAKI – DF11P01OVV017.

Šimša, M.: Lidový oděv na Moravě. Průvodce muzejní expozicí, Strážnice 2015, 133 s.,

ISBN 978-80-88107-04-0

 

 

2014

Šimša, M.: Mapová aplikace Lidový oděv na Moravě a etnokartografická prezentace kabátového oděvu. Národopisná revue 3/2014, Strážnice 2014, roč. 24, s. 217-231,15 s., ISSN 0862-8351

 Šimša, M.: Vytvoření veřejně přístupného internetového prostředí „Virtuální badatelna“ pro zpřístupnění sbírkových fondů NÚLK na adrese http://badatelna.nulk.cz/.

 Šimša, M.: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století, Strážnice 2014, 2. vydání, 303 s., ISBN 978-80-87261-94-1.

 Šimša, M.: Lidový oděv na Moravě. Katalog výstavy, Strážnice 2014, 240 s.,

ISBN 978-80-87261-99-6

 Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2014. Strážnice 2014

 

 

2013

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2013. Strážnice. NÚLK, 2013, 27 s.

Šimša, M.: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století, Strážnice 2013, 303 s., ISBN 978-80-87261-87-3

 Křížová, A., Šimša, M.: Caspar Luyken a jeho „Světová galerie“ postav různých stavů a národů, 0862-1209; Folia Ethnographica - supplementum Časopisu Moravského muzea, 47, č. 1, s. 19-31; 13s.,  DF11P01OVV017

Šimša, M. - Novotný, M.: Educational programmes for children at the Open air museum of rural architecture in South-east Moravia in Strážnice. Conference Report, Tagungsbericht 2011. Martin: Slovenské národné muzeum v Martině – Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, str. 75-90, 16 s., ISBN 978-80-8060-306-9

 Šimša, M. - Novotný, M.: Ausbildungsprogramme für Kinder im Museum des Dorfes Südostmährens in Stražnice. Conference Report, Tagungsbericht 2011. Martin: Slovenské národné muzeum v Martině – Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, str. 91-107, 17 s., ISBN 978-80-8060-306-9

Šimša, M.: Mapa - Typologie a rozšíření dlouhých soukenných kalhot na Moravě. 2013,

DF11P01OVV017

 

 

2012

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2012. Strážnice 2012, 30 s.

Šimša, M.: Nositelé tradice 2012. Národopisná revue 22, č. 4, Strážnice 2012,

  1. 303-305, ISSN 0862-8351

Šimša, M.: Specializovaná mapa s odborným obsahem - Mužské soukenné kabáty na Moravě. http://81.0.212.109/odevy/default.aspx, Strážnice 2012

Šimša, M.: Návrh systematiky třídění mužských oděvních součástek. Textil v muzeu, Brno 2012, s. 55-60, ISSN 1804-1752

Křížová, A., Šimša, M.: Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I., Ikonografické prameny do roku 1850. Strážnice 2012, 255 s., ISBN 978-80-87261-83-5

 

 

2011

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel II.  Strážnice 2011. Národní ústav lidové kultury.

Šimša, M.: Bearers of Folk Craft Tradition II., Strážnice 2011. Národní ústav lidové kultury.

 

 

2010

 Šimša, M.: Odívání. In: Čejka Jiří a kol.: Ratíškovice: minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 582–618.

Šimša, M.: Výšivka. In. Čejka Jiří a kol.: Ratíškovice: minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 618–627.

Šimša, M.: Práce z kůže VIII. 3. část, sedlářství. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010. 92 s., (s přílohou DVD).

 

 

2009

Šimša, M,  Hrbáčová, P.: Otopný systém díl V. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2009. 46 s., (s přílohou DVD).

Šimša, M.: Práce ze dřeva III. 4. část, kolářství. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2009, 52 s., (s přílohou DVD).

Šimša, M., Hrbáčová, P. and the team: Open-Air Museum of Rural Architecture in South-East Moravia: Strážnice a guide to the museum. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2009.

 

 

 

2008

Šimša, M.: Bearers of Folk Craft Tradition I. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008.

Šimša, M.: Nositelé tradice - Bearers of Folk Craft Tradition I. DVD, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel I. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007.

Šimša, M., Hrbáčová, P. a kol.: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy: průvodce muzejní expozicí. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006.

Šimša, M.: Textilní techniky IV. 6. část, provaznictví. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, 45 s., (s přílohou DVD).

Šimša, M.: Práce ze dřeva III. 3. část. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, 31 s., (s přílohou DVD).

Šimša, M.: Lidová keramika I, 2. část, kamnářství. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004, 68 s., (s přílohou DVD).

 

 

 Studie:

Šimša, M.: Mapová aplikace Lidový oděv na Moravě a etnokartografická prezentace kabátového oděvu. Národopisná revue 3/2014, Strážnice 2014, roč. 24, s. 217-231.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel: František Pavlica - výrobce slaměných došků. Malovaný kraj 50, 2/2014, s. 26.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel: Ivo Nimrichter - výrobce zakuřované hrnčiny. Malovaný kraj 50,  4/2014, s. 24.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel: Josef Janulík - krojový obuvník.  Martin Šimša. In Malovaný kraj 50, 5/2014, s. 26.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel: Růžena Kozumplíková - pletařka orobince. Malovaný kraj 50, 6/2014, s. 24.

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel: Antonín Moštěk - výrobce lidových fajansí. Malovaný kraj 50, 1/2014, s. 16.

Šimša, M.: LONG WOOLLEN CLOTH TROUSERS – MEDIEVAL HERITAGE OR CARPATHIAN ATTRIBUTION OF SHEPHERD CULTURE? Strážnice, Národopisná revue 5/2013, roč. 23, s. 43-56, 14 s., ISSN 0862-8351

Šimša, M.: Soukenné kalhoty v Beskydech a jejich podhůřích – konstrukční východiska, střihy a jejich vývoj. In: Křížová, Alena a kol.: Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 112–142.

Šimša, M.: Boty nebo kalhoty – vývoj středověkého kalhotového oděvu v českých zemích. In: Křížová, Alena a kol.: Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 32–59.

Šimša, M.: Spodky – málo známá součást mužského oděvu českého středověku. In: Křížová, Alena a kol.: Ornament. Oděv. Šperk. Archaické projevy materiální kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 107–121.

Křížová, A.,Šimša, M.: Caspar Luyken a jeho „Světová galerie“ postav různých stavů a národů. Folia Ethnographica – supplementum Časopisu Moravského muzea 47, s. 19–31.

Šimša, M.: Návrh systematiky třídění mužských oděvních součástek. Textil v muzeu, 2012, s. 57–62.

Šimša, M.: Soukenné kalhoty v Západních a Středních Karpatech – konstrukční východiska, střihy a jejich vývoj. Zborník Slovenského národného múzea 105, Etnografia 52, 2011, s. 28–64.

Šimša, M.: Lokální vytápění – nové návraty starých témat. Národopisná revue 10, 2010, s. 31–37.

Šimša, M.: Mužský oděv ve středověku – historické téma pohledem etnologa. In: IX. sjezd českých historiků: Pardubice 6. - 8. září 2006. Svazek II., Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice, 2008, s. 105–121.

Šimša, M.: Soukenné nohavice – dědictví středověku či přínos karpatské pastevecké kultury? Národopisná revue 18, 2008, s. 43–45.

Šimša, M.: Masopustní obchůzka „hřebenářů“ – nové aspekty jejího výkladu. Národopisná revue 17, 2007, s. 178–181.

Šimša, M.: „Prach starý obyčej o králích“ – svatodušní objížďka v Mysločovicích a její kontext. Národopisná revue, 17, 2007, č. 1, s. 31–38.

Šimša, M.: Prezentace tradiční a lidové kultury v zemích střední a východní Evropy. Národopisná revue, 16, 2006, s. 126 - 127.

Šimša, M., Drápala, D.: Vlčkova palírna z Lačnova. Museum vivum 1, 2006, s. 40–49.

Šimša, M.: Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu. Národopisná revue 16, 2006, s. 3–15.

Šimša, M.: Prezentace tradiční lidové kultury v evropských zemích. In: Mezinárodní porada zemí střední a východní Evropy o národních politikách zaměřených na zachování a podporu tradiční lidové kultury jako důležité složky nemateriálního kulturního dědictví. Strážnice:Národní ústav lidové kultury, 2005, Aj s. 25 – 31, Fj s. 75 – 82, Čj s. 123 – 129.

Šimša, M.: Zvykoslovné a folklorní programy v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. In: Současný folklorismus a prezentace folkloru. Sborník příspěvků z 22. strážnického sympózia, konaného dne13. - 14. září 2006. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, s. 69 – 73.

Šimša, M.: Sídelní vývoj městečka Žeravic. Slovácko 47, 2005, s. 185–204.

Šimša, M.: Sociální skupina, její zvyky, instituce a organizace v pojímání sociologické vědy. In: Tarcalová, Ludmila (red.): Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Studie slováckého muzea 10. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2005, s. 15–31.

Šimša, M.: Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota. Národopisná revue 15, 2005, s. 167–177.

Šimša, M.: Hodové obřady a zvyky v Sobůlkách u Kyjova. Národopisná revue 14, 2004, s. 140 –146.

Šimša, M.: Ekonomické aktivity Židů na Vsetínsku. Národopisná revue 13, 2003, s. 17–28.

Šimša, M.: Digitální fotodokumentace sbírkového fondu NÚLK. In: Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, s. 29-35.

Šimša, M.: Tanec pod zeleným stromem. In: Tarcalová, Ludmila (red.): Zeleň v lidových obyčejích. Studie Slováckého muzea v Uherském Hradišti 8, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2003, s. 199–231.

Šimša, M.: Staré zemědělství na Valašsku, Hážovice v druhé polovině 17. století. Acta musealia Zlín 2, 2002, s. 5–22.

Šimša, M.: Výroba domácí slivovice na Valašsku. Acta musealia 1, 2001, s. 91–108.

Šimša, M.: Rozšíření pálení v politickém okrese Valašské Meziříčí. Národopisná revue 11, 2001, s. 210–214.

Šimša, M.: Úloha hospodářských spolků při vzniku novodobé tradice výroby domácí slivovice. Národopisná revue 11, 2001, s. 162–167.

 

 

 

Výstavní expozice

2016 – Nositelé tradice 2016, výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla, 2. ─ 20. 9. 2016, Galerie Stavební Huť, Slavonice.

2015 – Lidový oděv na Moravě, jedinečná 3D expozice krojů z celé Moravy, NÚLK Strážnice, od 26. 6. 2015 – dosud, projekt NAKI – DF11P01OVV017

2015 – Nositelé tradice 2015, výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla, 4. – 30. 9. 2015, Regionální muzeum v Českém Krumlově

2014 – Nositelé tradice 2014, výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla, 5. – 16. 9. 2014, Dům umění Opava

2013 – Nositelé tradice 2013, výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla, 6. – 25. 9. 2013, Vlastivědné muzeum Olomouc

 2013 – Šimša, M., Ondrušová, V.: Skromné umění - Tradiční řemesla v České republice

  1. 10. 2013 – 31. 10. 2016, NÚLK Strážnice

2012 – Nositelé tradice 2012, výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla, 7. 9. – 30. 9. 2012, Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře

2012 – Jízda králů na Moravě, současné i zapomenuté májové a letniční zvyky, Galerie hasičský dům, Telč

2011 – Nositelé tradice 2011, výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla,  9. 9. – 30. 10. 2011, Žatec.

 2011 – HOMO FABER – výstava tradičních českých řemesel, 18. 5. – 20. 8. 2011, Turnov.

2009 – Homo Faber – Wystawa tradycyjnego rękodzieła w Republice Czeskiej, České centrum Waršava, Polsko

2009 – Jarní zvyky a obyčeje na Moravě – Zwyczaje i obyczaje wiosenne na Morawach, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Polsko

2009 – Homo Faber – člověk tvůrce, sídlo UNESCO v Paříži, Francie

2008 – Velikonoce na Moravě, mezi církevním svátkem a lidovou tradicí, Galerie hasičský dům, Telč

2005 – Tradiční a lidová kultura v České republice - Традиционная и народная культура в Чехии, Дом национальностей, České centrum Moskva, RF

 

Folklorní pořady na MFF Strážnice

2009 – Muzeum vivum – Luhačovické Zálesí – regionální pořad v MVJVM

2008 – Muzeum vivum – Moravské Kopanice – regionální pořad v MVJVM

2007 – Muzeum vivum – Kyjovskoregionální pořad v MVJVM

2006 – Muzeum vivum – Uherskohradišťsko – regionální pořad v MVJVM

2005 – Muzeum vivum – Horňácko – regionální pořad v MVJVM

2004 – 2016 Přehlídka tradičních řemesel – prezentace výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel

 

 

Ostatní folklorní pořady

2012, 2013 – Zpívání pro krála – komponovaný pořad při Jízdě králů ve Vlčnově

 

Specializované programy v MVJVM

2013 – Vojenská neděle

2012 – Fašaky, fašanky, velká noc ide…

2012 – Hasičská neděle

2009 – Velikonoce ve skanzenu

2009 – Dožínky

2004 – Podzim na dědině