Menu

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Richard Jeřábek

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Richard Jeřábek

50

(14. května 1931 Rožnov pod Radhoštěm, ČR – 14. října 2006 Palermo, Itálie)

Kategorie: Štítek:

Popis

Studia: Palackého reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí (1942–1950); Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory národopis a dějiny umění (1950–1955; diplomová práce Vodní zdroje a jejich úprava na Valašsku).

Akademické a vědecko-pedagogické tituly a hodnosti: kandidát historických věd (1960; kandidátská práce Život a práce lidu při vodách Moravského Valašska. (Voda v hospodářském, praktickém a obyčejovém životě lidu); docent české a slovenské etnografie (1963; habilitační práce Karpatské vorařství v 19. století); profesor etnografie a folkloristiky (1968); doktor historických věd (1991; práce Lidová výtvarná kultura. Dvacet příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice).

Zaměstnání a postavení v zaměstnání: Masarykova univerzita (od roku 1960 Universita Jana Evangelisty Purkyně, od 1990 opět Masarykova univerzita), Filozofická fakulta: asistent etnografického semináře (od 1953), odborný asistent (od 1958), vedoucí etnografického semináře (1959–1963), docent (od 1963), vedoucí Katedry etnografie a folkloristiky (1964–1970), profesor (od 1968), vedoucí oddělení etnografie a folkloristiky (1970–1990), vedoucí Ústavu evropské etnologie (1991–2006); člen vědecké rady Filosofické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1964–1970); člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (1990–1998); předseda výtvarné komise University Jana Evangelisty Purkyně / Masarykovy univerzity.

Oborové instituce a společnosti:
a) domácí (české, slovenské, československé):předseda Moravskoslezské odbočky Národopisné společnosti československé při ČSAV (1968–1970); člen Hlavního výboru Národopisné společnosti československé při ČSAV a v roce 1990 její předseda; vedoucí komise pro lidové umění výtvarné při Národopisné společnosti československé (do 1990); člen oborové komise pro národopis při kolegiu historie ČSAV; člen oborové komise historických oborů ministerstva školství ČSSR (1967–1970); člen komise expertů historických oborů ministerstva školství ČSR (1986–1989); člen vědecké rady Slovenského národného múzea v Martině; člen vědecké rady Slováckého muzea v Uherském Hradišti; člen vědecké rady Krajského vlastivědného muzea v Olomouci; člen komise pro sbírkotvornou činnost Slovenské národní galerie; člen atestační komise Slezského muzea v Opavě; člen vědecké rady Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně; člen ředitelské rady Ústavu (posléze Národního ústavu) lidové kultury ve Strážnici ad.
b) zahraniční a mezinárodní: Société Internationale d ́Ethnologie et de Folklore (SIEF); Union Internationale des Sciences Anthropologiques; Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně a předseda její komise pro lidové umění výtvarné; člen autorského kolektivu Internationale Volkskundliche Bibliographie; dopisující člen Verein für Volkskunde ve Vídni; delegát Československého výboru European Cultural Foundation ad.

Redakční a editorská činnost: člen redakční rady Radostné země (1960–1962); člen redakční rady Českého lidu (1963–1970, 1990–1993); člen redakční rady Sborníku prací Filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná (F) (1963–1990); člen redakční rady Věstníku Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti při SAV (1964–1968); redaktor Bibliografické přílohy Věstníku Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti při SAV (1964–1967) a redaktor Materiálů k retrospektivní bibliografii české etnografie a folkloristiky (1965–1968); člen redakční rady Národopisného věstníku československého (1966–1972); člen redakční rady ročenky Slovácko (1966–1969); člen redakční rady Spisů Filosofické fakulty brněnské university (do 1970); člen redakčního kruhu Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně (1970); člen redakční rady Národopisné revue (1990–2006); člen redakční rady Umění a řemesla( 1991–2000); společně s V. Frolcem a D. Holým redaktor monografií Podluží. Kniha o lidovém umění (1962) a Horňácko. Život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat (1966); redaktor publikace Moravští Charváti. Dějiny a kultura (Antologie) (1991); jeden ze dvou hlavních redaktorů třísvazkového díla Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (2007).

ČLENĚNÍ BIBLIOGRAFIE

1. VŠEOBECNÁ ČÁST
1.1 Prameny
1.2 Bibliografie
1.2.1 Zahraniční a mezinárodní soupisy
1.2.2 Soupisy domácích prací (Československo, ČR)
1.2.3 Personální bibliografie

2. HISTORIOGRAFIE
2.1 K dějinám oboru
2.2 Personálie
2.2.1 Biografie
2.2.2 Jubilejní články
2.2.3 Nekrology
2.3 Vědecké instituce a projekty
2.4 Muzea, expozice, výstavy
2.5 Konference a další vědecké akce
2.5.1 Zahraniční
2.5.2 Domácí

3. TEORIE, METODOlOGIE

4. ETNOGRAFICKÁ RAJONIZACE A DIFERENCIACE, ETNICKÁ PROBlEMATIKA

5. REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ MONOGRAFIE, REGIONÁLNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁCE

6. STAVITELSTVÍ

7. ZAMĚSTNÁNÍ, OBŽIVA

8. DOPRAVA

9. TEXTIL, ODĚV

10. VÝTVARNÁ KULTURA
10.1 Teorie, metodologie, terminologie
10.2 Ikonografie a symbolika
10.3 Tradiční a zlidovělé výtvarné projevy
10.4 Soudobé výtvarné projevy a výtvarný folklorismus

11. SOCIÁLNÍ KULTURA

12. RELIGIOZITA, VĚRSKÉ PŘEDSTAVY

13. FOLKLORISTIKA
13.1 Slovesný folklor
13.2 Hudební folklor

14. KULTURA EVROPSKÝCH A MIMOEVROPSKÝCH ETNIK, CESTOPISNÉ ČRTY

15. VARIA

16. PRÁCE O RICHARDU JEŘÁBKOVI
16.1 Jubilejní články, encyklopedická hesla, nekrology, ohlédnutí
16.2 Soupisy prací