Menu

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Ludvík Kunz

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Ludvík Kunz

50

(26. srpna 1914 Osíčko – 20. května 2005 Brno)

Kategorie: Štítek:

Popis

Studia: Státní učitelský ústav ve Valašském Meziříčí (1934–1936); Střední hudební škola v Ostravě (1936–1938), doplňovací maturita na Státním reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1947); maturita na klasickém gymnáziu v Brně (1948); Státní hudební konzervatoř v Brně – obor kontrabas (1948); Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – národopis, hudební věda, archeo logie (1945–1949).

Akademické a vědecko-pedagogické tituly a hodnosti: PhDr. 1949 (dizertační práce – Hostýnské Záhoří. Příspěvek k etnografické hranici Hané a Valašska); kandidát historických věd 1960 (kandidátská práce Lidová tradice a pokrok v rolnickém hospodaření na Moravě v 19. a 20. století); docent etnografie 1968 (habilitační práce – Archeologicko-etnografické paralely 1. Obilní sila).

Zaměstnání: kreslič, rýsovač a rozpočtový pracovník ve firmě Společenstvo stavebních živností Olomouc (1930–1936); odborný učitel na měšťanských školách ve Valašském Meziříčí, v Holešově, v Hlučíně a ve Vizovicích (1936–1944); totální nasazení (1944–1945); odborný učitel na měšťanských školách (1945–1947); zakladatel a vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně (1947–1982); externí vyučující oboru etnografie a muzejní praxe na Filozofické fakultě MU v Brně (1950–1952); externí vyučující etnografie a muzejní praxe na Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) a na Palackého univerzitě v Olomouci (1962–1980); hostující pedagog v Německé demokratické republice, Spolkové republice Německo a Polské lidové republice (1962–1980).

Oborové instituce a společnosti:
a) domácí: Etnografická komise Ústřední muzejní rady, Etnografická komise Ústředního muzeologického kabinetu, Vědecká rada Ministerstva kultury, Společnost československých národopisců při ČSAV (1958–1962, 1960–1962 předseda), člen Národopisné společnosti českoslovanské (1962–2005).
b) zahraniční a mezinárodní: Československý národní komitét ICOM – UNESCO (od r. 1955); Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Warszava (od r. 1958); Verein für Volkskunde, Wien (od r. 1960); International Council for Traditional Music UNESCO, Study Group on Folk Musical Instruments (od r. 1960); ICOM – UNESCO – člen oborové komise pro etnografická muzea (od r. 1965); Amis suisses de la céramique, Basel (od r. 1965); Arbeitsgemeinschaft für europäische Freilichtmuseen, Arnhem, Kommern (od r. 1966); Laborant d ́Antropologie et Prehistorie des Pays de la Méditerannée Occidentale Paris (od r. 1972); Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte, Bonn (od r. 1980); International Society of Bassists, University of Michigan (od r. 1983); Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně, Internationale Volkskundliche Bibliographie (1950–1951, 1963–1969).

Redakční a editorská činnost: editor ročenky Ethnographica 1–8 (1959–1968), editor edice Malé tisky. PramenyEtnografického ústavu Moravského musea v Brně 1–18 (1957–1978), editor separátu Časopisu Moravského musea – Ethnographica (1969–1985), spoluredaktor časopisu Demos. Volkskundliche und Folkloristische Informationen DAF Berlin 1–28 (1960–1988). Člen redakční rady Časopisu Moravského musea, vědy společenské (1949–1958, 1962–1964, 1970–1980), časopisů Český lid (1951–1969, 1976–1990,1996–2000), Valašsko (1952–1958), Zprávy Společnosti československých národopisců při ČSAV (1959–1961). Redigoval řadu sborníků, katalogů či pramenných edicí, např. publikace Výroční zprávy Krajinského muzea ve Vizovicích (1940, s J. Zeťkem), Príspevky k národopisnej muzeológii (1954, s J. Hanušínem), Horňácké město (1957, s K. Klusákem), katalogy Lidové betlémářství v Třebíči (1965, s J. Uhlířem) a Bulharští lidoví kovotepci (1977, s E. Kolevou), sborníky Organologie (1976, 1977, 1978, 1981, 1986, 1988) a Musica per Salterio (1993), bibliofilské vydání historického pramene Peter Scherers Rede was er, den 15. November, Anno 1568, samt anderen Ältesten zu Niemtschitz mit den Schulmeistern geredet hat (1989, s Haraldem Boeschem).

Ocenění: Herderova cena (1968), stříbrná medaile Moravského zemského muzea k 150. výročí založení (1968), pamětní medaile České hudební společnosti (1981), medaile Ministerstva kultury „Artis bohemiae amicis“ za šíření dobrého jména české kultury (2004).

ČLENĚNÍ BIBLIOGRAFIE

1. VŠEOBECNÁ ČÁST
1.1 Prameny
1.2 Bibliografie
1.2.1 Zahraniční a mezinárodní soupisy
1.2.2 Soupisy domácích prací
1.2.3 Personální bibliografie

2. HISTORIOGRAFIE
2.1 Personálie
2.2 Vědecké instituce, projekty, časopisy
2.3 Muzea, expozice, výstavy
2.4 Konference

3. TEORIE, METODOLOGIE
3.1 Etnografické muzejnictví

4. REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ MONOGRAFIE, REGIONÁLNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁCE

5. STAVITELSTVÍ

6. ZAMĚSTNÁNÍ A OBŽIVA

7. DOPRAVA

8. TEXTIL A ODĚV

9. VÝTVARNÁ KULTURA

10. SOCIÁLNÍ KULTURA

11. ORGANOLOGIE

12. FOLKLORISTIKA
12.1 Píseň a hudba
12.2 Tanec
12.3 Folklorismus

13. VARIA

14. PRÁCE O LUDVÍKU KUNZOVI
14.1 Jubilejní články, hesla, nekrology, ohlédnutí
14.2 Soupisy prac