Menu

Vědecká spolupráce

-- Zkoušela jsem hledat ve výročních zprávách, co přesně touto spoluprací myslíte. Našla jsem spolupráci na výzkumných projektech. Vyloženě vědeckou spolupráci jsem nenašla. Chcete to jako prostý výčet institucí, se kterými přicházíte do kontaktu? --

Akademie věd české republiky

http://www.avcr.cz

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum – ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární – usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Pracoviště Akademie věd se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie věd aktivně rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných mezinárodních projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňují zapojení české vědy do mezinárodního kontextu.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

http://eu.avcr.cz/

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen třemi badatelskými odděleními (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie) a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též brněnské pracoviště EÚ. Součástí Etnologického ústavu je také Kabinet hudební historie.

Ústav evropské etnologie

http://www.phil.muni.cz/wuee/

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je jediné pedagogické a odborné pracoviště v České republice, jenž se systematicky věnuje studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v rámci historických a metodologických směrů uplatňovaných v Evropě. Původně vznikl jako Seminář pro etnografii a etnologii. Za šedesát let své existence prošel řadou menších reorganizací a jeho odborná orientace se  postupem času  transformovala od národopisné slavistiky po etnologickou evropeistiku.
V současnosti se Ústav evropské etnologie věnuje  výzkumným projektům, jež  jsou zaměřeny na prohloubení poznatků o materiálové základně oboru ve směru kulturně-historickém a kulturně antropologickém a na postižení vývojových tendencí dnešní kultury.

Ústav etnologie

etnologie.ff.cuni.cz

Pedagogická a vědecká činnost je určována posláním Ústavu etnologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Prahe, jež se naplňuje ve třech základních dimenzích.
Dimenze obecná, jež zahrnuje jak teoretickou složku disciplíny (školy, trendy, soudobé rámce antropologického výzkumu a rovněž problémy konceptuálního korpusu etnologie), tak i složku deskriptivní, tj. studium areálů, konkrétně Afriku, Střední Asii, Ameriku a také Jihovýchodní Asii. Určitou paralelu obecné dimenze představuje lingvistická antropologie; hledání korelací mezi jazykem a kulturou, převážně na exotickém materiálu.
Druhou dimenzi představuje etnologie Evropy, jejímž jádrem je pochopitelně česká etnologie (případně etnologie Slovenska) a její tradice (ekonomická antropologie, tradiční zemědělství, potrava, oděv, architektura, výroční obyčeje, technologie, ergologie).
Třetí poslední dimenze se vztahuje ke studiu folkloru a příbuzných fenoménů expresivní kultury, v první řadě domácího a evropského, včetně etnomuzikologie (evropské i mimoevropské) a zřetelů srovnávacích (oblast narativního folkloru s akcentem na současný a moderní folklor).
Ústav etnologie rovněž nabízí dvě vyhraněné specializace jakožto areální jednooborové bakalářské studium, a to již několik let provozovanou vietnamistiku a nejnověji indonésistiku.