Menu

Gloria musaealis (2015)

Zvláštní ocenění v XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 v kategorii "Muzejní výstava roku 2015 získal Národní ústav lidové kultury za stálou expozici „Lidový oděv na Moravě", zpřístupněnou dne 26. června 2015.

Výstava realizovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici vycházející ze sbírkových fondů moravských muzeí, z nichž mnohé nebyly dosud prezentovány, přibližuje jeden z nejdůležitějších artefaktů lidové kultury v nevídané regionální bohatosti a přesvědčivě prezentuje velkorysý vklad Moravy do hmotného i duchovního dědictví Evropy. Cílem výstavy je tuto jedinečnou mozaiku představit a naznačit její různorodý vývoj. Výtvarné řešení instalace od architekta Emila Zavadila klade největší důraz na čistotu a jednoduchost. Návštěvník proto přestává být pouhým divákem, ale stává se elementem děje. Součástí výstavy je průvodce a katalog.

 

Cena České národopisné společnosti za rok 2015  v kategorii Expozice, výstava -  výstavu Hliněné stavitelství na Moravě autor Martin Novotný.

Výstava navazovala na stejnojmenný projekt. Hlavním cílem projektu je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií používaných v nížinných a rovinných oblastech Moravy při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné architektury. Jedná se o nejohroženější skupinu historického stavebního fondu venkovských staveb regionálního i nadregionálního významu a realizace tohoto záměru je v současné době velmi aktuální. Poznatky získané a ověřené projektem pak budou aplikovatelné při stavbách transferovaných objektů v muzeích v přírodě a použitelné v památkové péči. Dodržením tradičních postupů tak zůstane v největší míře zachována autenticita původních objektů. Výzkumný záměr má předem vymezený cíl na konkrétním geografickém území a bude se snažit zodpovědět i dosud nejasné otázky o stáří, genezi a vzájemných souvislostech stavebních technik pracujících s nepálenou hlínou. Důležitým prvkem zejména pro zkoumání geneze tohoto typu lidového domu bude srovnání s vývojem obdobné hliněné architektury v širší oblasti středního Podunají.

II. místo v národní soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2014 za publikaci „Knihy Krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století“ získal autor Martin Šimša.

Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století

Studium historického oděvu je u nás i v zahraničí většinou koncipováno v intencích dějin módy. Pouze malá část prací se zabývá též vývojem konstrukcí konkrétních oděvních součástek. Většinou se jedná o rozbory dochovaných originálů oděvů, v menší míře též dobových kreseb krejčovských střihů. Jedinečnost tohoto typu pramene spočívá v současném výskytu popisu a kresby konstrukce oděvu, které umožňují sledovat široké spektrum detailů, které jsou z jiných typů pramenů – popisy, ikonografie atd. – většinou nerozpoznatelné. Je až s podivem, že takto důležitý materiál, nezbytný základ srovnávacího studia, byl prozatím publikován pouze v několika ojedinělých studiích.

Předkládaná publikace se snaží tuto citelnou mezeru zaplnit a zpřístupnit odborné veřejnosti v evropském kontextu ojedinělý soubor historických krejčovských střihů z 16. až 18. století. Kritická edice obsahuje téměř dvě stovky kresebných střihových tabulí, které jsou prezentovány fotografií, přepisem textového doprovodu a odborným komentářem. Nechybí český překlad německých textů, slovníček pojmů a rejstřík. Všechny texty mají anglický překlad.

Díky rozboru popisů a konstrukcí střihů, bylo možné přistoupit k rozsáhlé komparaci s dobovými ikonografickými prameny, originálními kusy oděvů a také historickými zprávami. Výsledkem je úvodní stať, která v mnohém opravuje a doplňuje dosavadní názory na vznik a vývoj středoevropského oděvu v 16. až 18. století. Pozornost je věnována především konstrukčnímu vývoji jednotlivých typů oděvních součástek, jako jsou pláště, pláště s rukávy, kabáty, kabátky, kalhoty; sukně s živůtkem, živůtky, šněrovačky a další.

Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, 2. vydání, ISBN 978-80-87261-94-1

 

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci.

V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012 v kategorii Vědecká konference uděluje cenu Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici a Komisi pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti za přípravu semináře Tradiční hliněné stavitelství.

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci.

V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012 v kategorii Publikace uděluje cenu doc. PhDr. Aleně Křížové, Ph.D. a Mgr. Martinu Šimšovi, za knihu Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850.

Vydání publikace Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 si klade za cíl vyplnit citelnou mezeru v dosavadní literatuře věnované bádání o lidovém oděvu. Na Moravě bylo doposud jediným počinem na toto téma vydání publikace Moravské a Slezské kroje. Publikace by měla nabídnout potřebný materiál k poznání historické podoby lidového oděvu a jeho komparativnímu studiu, což jistě ocení domácí a vzhledem k anglickému překladu i zahraniční badatelé.

 

 

 

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci.

V kategorii publikace byla cena udělena autorské dvojici Mgr. Petře Kalábové a Mgr. Martinu Šimšovi za knihu MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY.

Publikace vydaná k 25. výročí otevření strážnického skanzenu. Obsahuje historické popisy jednotlivých objektů, kopie archivních pramenů, soubory map, kresebnou dokumentaci i výsledky etnografického materiálu.

Snahou publikace je představit jednotlivé objekty nejen jako výsledek určitého procesu vývoje lidového stavitelství, ale především jako konkrétní životní prostor.

Oddíly:

Vstupní budova do areálu MVJVM
Areál staveb z moravských Kopanic
Areál staveb z luhačovického Zálesí
Areál vodních technických staveb
Areál vinohradnických staveb
Areál lučního hospodářství
Areál staveb z Horňácka
Způsoby obživy
Bydlení, domácnost a strava
Kulturní krajina, venkovská sídla a stavby
Kroje na jihovýchodní Moravě
Zvyky a obyčeje v životě rodiny
Výroční obyčejový cyklus

Obsahuje - anglické a německé resumé

(Strážnice 2006, 283 s. Vazba: brožovaná, ISBN 80-86156-88-5)