Menu

Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (1)

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru, který navázal na množství předchozích aktivit pořádaných touto institucí na téma děti a lidová kultura. Součástí projektu, který měl za úkol objasnit vztah dětského folkloru a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na otázky kulturně-společenských funkcí folkloru dětí a pro děti, bylo 23. strážnické sympozium "Dětský folklor dnes. Proměny funkcí".

Do této publikace byly zařazeny teoretické i praktické, často metodologicky zaměřené statě autorů, kteří se dlouhodobě věnují využívání tradiční lidové kultury v práci dětských folklorních souborů a muzik.

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru, který navázal na množství předchozích aktivit pořádaných touto institucí na téma děti a lidová kultura. Součástí projektu, který měl za úkol objasnit vztah dětského folkloru a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na otázky kulturně-společenských funkcí folkloru dětí a pro děti, bylo 23. strážnické sympozium "Dětský folklor dnes. Proměny funkcí".

Do této publikace byly zařazeny teoretické i praktické, často metodologicky zaměřené statě autorů, kteří se dlouhodobě věnují využívání tradiční lidové kultury v práci dětských folklorních souborů a muzik.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 22. strážnického sympozia

Folklorní projevy jsou jednou z nejmarkantnějších složek lidové kultury. Často jsou také proto tyto dva termíny nesprávně považovány za synonyma. Proč? Jistě k tomu napomohlo období, kdy bylo studium lidové kultury a folkloru vědecky devalvováno a za odborníka na danou problematiku se považoval kde kdo. Lidová kultura i jedna z jejích složek - folklor - tak byly bez pochopení zneužívány ve prospěch jistých idejí a zájmů. I toto je bohužel jeden z historických momentů vývoje folklorního hnutí, které se k podobnému zneužití přímo nabízelo. Jeho kořeny lze však hledat již v období Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Jakým prošlo vývojem za těch více než sto let a jak bude vypadat jeho existence pod vlivem globalizace a komercionalizace v následujících letech? Jak bylo s folklorním materiálem zacházeno a jak se bude prezentovat v budoucnosti? Na tyto otázky by mělo odpovědět právě připravované sympozium. Podstatnou část jednání bychom chtěli věnovat fenoménu folklorního festivalu, jako jevu kulturnímu, historickému i společenskému.
Sledování procesů proměn folkloru i projevů folklorismu, jejich synkretizmus i diference se stává důležitou součástí badatelských aktivit ve všech zemích světa. Výsledky sympozia by měly být přínosem i pro současnou společenskou praxi a měly by pomoci naplňovat usnesení vlády České republiky č. 571 ze dne 11. června 2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 21. strážnického sympozia

Tradiční lidová kultura a její prezentace jsou jedním z důležitých prvků, jimiž se v současném globalizačním procesu udržuje kulturní diverzita národů či etnik. Z tohoto hlediska je problematika správně uplatňovaných postupů šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové kultury v rámci její ochrany mimořádně aktuální. Řada projevů, jako např. folklor, patří do oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které jsou v médiích – nejvýznamnějších zprostředkovatelích informací o kulturních hodnotách v současnosti – odsunuty do pozadí. Vzhledem ke komerčnímu pojetí europamerické mediální kultury si především odborná veřejnost klade otázku, zda lze tento trend nějakým způsobem ovlivnit. Strážnické sympozium v roce 2005 by mělo v duchu dokumentu UNESCO Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví z r. 2003 i textu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR hledat řešení.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 20. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

 

Sborník příspěvku z 19. strážnického sympozi


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

 

Sborník příspěvků z 15. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 18. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 17. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 16. strážnického sympozia

PhDr. Jan Krist : K zaměření 16. strážnického sympozia
PhDr. Alena Schauerová : Ke kořenům domova (zpráva z výzkumu)
Mgr. Šárka Portešová : Hudební talent a tradice lidové kultury
Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. : Konotace domova v subjektivní projekci dospívajících
PhDr. Věra Mišurcová, CSc. : Úmluva o právech dítěte a postavení dětí ve společnosti
Prof. PhDr. Bohuslav Beneš, DrSc. : Úvaha o obrazu dítěte v regionální a národní literatuře
Doc. PhDr. Věra Vařejková, CSc. : Dítě jako příjemce i spolutvůrce slovesného folkloru v rodině
PhDr. Anna Hrčková : Hry dětí ve Štramberku v době 1. republiky
Mag. Ildikó Sándor : folklor, tradice - současná kultura a vzdělávání
Bojan Knific, Metka Možina : Vztah mezi folklorním souborem a školou
Ewa Repsch : Regionální vzdělávání - kulturní dědictví v programu reformované polské školy
Dr. Jerzy Chmiel : Úloha CIOFF v práci s dětmi
Mgr. Tomáš Šenkyřík : Romské dítě a jeho hudebnost
Doc. PhDr. Jiří Musil, CSc. : K významu tradic v rodinné výchově
Mgr. Juraj Hamar, CSc. : Folklór ako prostriedok estetickej výchovy detí
Mgr. Aleš Kapsa : Zvykoslovný rok a děti v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě
PhDr. Hana Hlôšková, CSc. : Dieťa a folklórny festival
PhDr. Romana Habartová : Folklorní tradice nebo děti ulice? (na příkladu malého města)
PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. : Folklorní činnost a pedagogika komunikativních dovedností
PhDr. Alena Schauerová : Folklorní soubor jako životní styl a kulturní vzor
Zdenka Jelínková : Rodina, obec, škola a folklorní kroužek - významní činitelé pro uchování folklorního dědictví a pro rozvoj uměleckých a citových předpokladů dítěte
PhDr. Antonín Bařinka : K problematice výuky folklorní hudby na základních uměleckých školách
Mgr. Jiří Severin : Možnosti lidového umění ve výtvarné výchově
Ing. Eva Bačovská : Zařazení předmětu „Tradiční lidové kultury“ do učebního plánu studentů Vyšší odborné školy - obor agroturistika
PhDr. Judita Kučerová : K problematice lidové písně a hudby ve školním vyučování

SEMINÁŘ
PhDr. Alena Schauerová : Úvodní slovo
Mgr. Alena Přetáková : Význam školy a obce pro činnost dětského folklorního souboru
Mgr. František Tauchman : Zkušenosti se zakládáním dětského souboru v malé škole a obci
Mgr. Marie Nováková : Spolupráce dětského folklorního souboru Ostravička se školou
PhDr. Romana Habartová : Jak se rodí festival?
Jana Polášková : Seminář


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz