Menu

Přehled vydaných sborníků

Letniční zvyky a obyčeje. Sborník příspěvků z 28. strážnického sympozia, Strážnice 2013

Slovácký verbuňk, současný stav a perspektivy. Sborník příspěvků z 25. strážnického sympozia, Strážnice 2010.

Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia, Strážnice 2007.

Současný folklorismus a prezentace folkloru. Sborník příspěvků z 22. strážnického sympozia, Strážnice 2006 (podzim).

Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia, Strážnice 2006 (jaro).

Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků z 20. strážnic­kého sympozia, Strážnice 2004.

Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitali­zace získaného materiálu či údajů o ném. Sborník příspěvků z 19. stráž­nického sympozia, Strážnice 2003.

Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Sborník příspěvků z 18. strážnického sympozia, Strážnice 2002.

Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. Sborník příspěvků ze 17. strážnického sympozia, Strážnice 2001.

Folklór pro děti a děti pro folklór. Sborník příspěvků z XVI. Strážnického sympozia, Strážnice 2000.

Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918-1998). Sborník příspěvků z XV. strážnického sympozia, Strážnice 1999.

Etika a tradiční lidová kultura. Sborník příspěvků ze XIV. strážnického sympozia, Strážnice 1998.

Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků z XIII. strážnického sympozia, Strážnice 1997.

Slavnosti v moderní společnosti. Sborník příspěvků z XI. strážnického sympozia, Strážnice 1991.

Město: Prostor - lidé - slavnosti. Sborník příspěvků z X. strážnického sympozia. Editor: Václav Frolec. Uherské Hradiště - Strážnice 1990.

Venkovské město. sv. 2. Sborník příspěvků z IX. strážnického sympozia. Sestavil a redakčně připravil Václav Frolec. Uherské Hradiště - Strážnice 1987.

Venkovské město. sv. 1. Sborník příspěvků z IX. strážnického sympozia. Sestavili a redakčně připravili Václav Frolec a Věra Šepláková. Uherské Hradiště - Srážnice 1986.

Čas života - rodinné a společenské svátky v živote člověka. Lidová kultu­ra a současnost, sv. 10. Blok, Brno 1985.

Svatební obřad - současný stav a proměny. Lidová kultura a současnost, sv. 9. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1983.

Výroční obyčeje - současný stav a proměny. Lidová kultura a současnost, sv. 8. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1982.

Lidová stavební kultura. Lidová kultura a současnost, sv. 7. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1981

Dítě a tradice lidové kultury. Lidová kultura a současnost, sv. 6. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1980.

Masopustní tradice. Lidová kultura a současnost, sv. 5. K vydání připravi­li Václav Frolec a Josef Tomeš. Blok, Brno 1981

Současná vesnice. Lidová kultura a současnost, sv. 4. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1978.

Lidové umění a dnešek. Lidová kultura a současnost, sv. 3. K vydání připravil Václav Frolec. Blok Brno 1977.

Životní prostředí a tradice. Lidová kultura a současnost, sv. 2. K vydání připravili Václav Frolec, Miroslav Krejčí a Josef Tomeš. Blok, Brno 1975.

Tradice lidové kultury v životě socialistické společnosti. Lidová kultura a současnost, sv. 1. Redakce Václav Frolec a Miroslav Krejčí. Brno 1974.

Sympozium se konalo ve dnech 5. - 6. září 2016 v prostorách strážnického zámku a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Cílem sympozia bylo upozornit na nové trendy v oblasti výstavnictví, muzejní problematiky a v prezentaci lidové kultury. Výměna zkušeností mezi pracovníky muzeí – lektory, průvodci, muzejními pedagogy a odborníky je velmi cenná a obohacující. Nové trendy posledních let v oblasti prezentace lidové kultury přináší četné novinky a pokrokové způsoby ve výstavnictví i typech prohlídek, na které se budeme během sympozia orientovat v odborných příspěvcích. Výstupem psaných příspěvků bude elektronická publikace, zveřejněná na webových stránkách NÚLK.

Tematické okruhy referátů:
- Práce s handicapovanými v muzeích,
- využití moderních technologií při prezentaci v muzeích,
- práce s dětmi a mládeží v muzeích,
- spolupráce s dobrovolnickými skupinami a kluby přátel,
- nové projekty posledních let v oblasti prezentace tradiční lidové kultury.

Sympozium proběhlo ve dnech 21. - 22. dubna 2015 ve Strážnici.

Výzkum lidového oděvu se dlouhodobě těší zájmu řady badatelek a badatelů, jejichž pozornost je většinou upřena na výzkum regionální podoby lidového oděvu a jeho vývoje v historické perspektivě. Takové pojetí je z hlediska muzejní i folklorní praxe bezesporu zajímavé a přínosné, ovšem poznatků o jednotlivých oděvních součástkách, jejich konstrukci, stáří či příbuzenských vztazích přináší vcelku poskrovnu. Z toho důvodu se řešitelský tým projektu NAKI - Tradiční lidový oděv na Moravě v jednom z dílčích úkolů zaměřil na identifikaci oděvních součástek, jejich střihovou analýzu a následné srovnávání na širším území. Výsledky, které takové studium přináší, poskytují zajímavá a leckdy překvapivá zjištění. Stejně objevné je srovnávání informací o střihu těchto oděvních součástek s historickým oblečením, které mohlo být dosti často jejich vzorem.

S ohledem na takto koncipovaný výzkum bylo sympozium zacíleno na témata:

- výzkum jednotlivých typů a variant mužských a ženských oděvních součástek (kalhoty, vesty, kabáty, kabátky, živůtky, sukně, košile atd.) jejich identifikace, analýza a rozšíření

- vztah součástek lidového oděvu ke stylovému oblečení, jako možné východisko střihové konstrukce, inspirace ve výzdobě či územního rozšíření

- ikonografické doklady lidového oděvu a jeho interpretace

- materiály pro výrobu lidového oděvu, jejich úpravy a barvení

- etnokartografické vyjádření výskytu oděvních součástek a jejich zapojení do systému GIS

Program sympozia

Foto: www.barunka.org

 

Akce se uskutečnila 28. - 29. května 2014 ve Strážnici. Výzkum lidového oděvu se dlouhodobě těší zájmu řady badatelek a badatelů, jejichž pozornost je většinou upřena na výzkum regionální podoby lidového oděvu a jeho vývoje v historické perspektivě. Takové pojetí je z hlediska muzejní i folklorní praxe bezesporu zajímavé a přínosné, ovšem poznatků o jednotlivých oděvních součástkách, jejich konstrukci, stáří či příbuzenských vztazích přináší vcelku poskrovnu. Z toho důvodu se řešitelský tým projektu NAKI - Tradiční lidový oděv na Moravě v jednom z dílčích úkolů zaměřil na identifikaci oděvních součástek, jejich střihovou analýzu a následné srovnávání na širším území. Výsledky, které takové studium přináší, poskytují zajímavá a leckdy překvapivá zjištění. Stejně objevné je srovnávání informací o střihu těchto oděvních součástek s historickým oblečením, které mohlo být dosti často jejich vzorem.

S ohledem na takto koncipovaný výzkum bylo sympózium zacíleno na témata:

- výzkum jednotlivých typů a variant mužských a ženských oděvních součástek (kalhoty, vesty, kabáty, kabátky, živůtky, sukně, košile atd.) jejich identifikace, analýza a rozšíření

- vztah součástek lidového oděvu ke stylovému oblečení, jako možné východisko střihové konstrukce, inspirace ve výzdobě či územního rozšíření

- ikonografické doklady lidového oděvu a jeho interpretace

- materiály pro výrobu lidového oděvu, jejich úpravy a barvení

- etnokartografické vyjádření výskytu oděvních součástek a jejich zapojení do systému GIS

Národní ústav lidové kultury pořádal dne 22. května 2013 od 13 hodin 28. strážnické sympozium s názvem Letniční zvyky a obyčeje. Sympozium se uskutečnilo v prostorách zámku ve Strážnici a bylo zaměřené na prezentaci výsledků výzkumu i aktuálních témat spojených se slavením letnic a svatodušních svátků. Sympozium proběhlo v návaznosti na zápis jízdy králů na jihovýchodě České republiky do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Program sympozia byl rozdělen do dvou částí. První tematický blok byl zaměřen na jízdu králů, nominační proces předcházející jejímu zapsání do UNESCO a závazky, které z tohoto zápisu vyplývají. Tento blok se věnoval také dalším aspektům jízdy králů, jako jsou ohlasy v médiích a v literatuře, snahy o obnovu obyčeje v lokalitách, kde tradice zanikla, či existence jízdy králů v regionech mimo jihovýchodní Moravu. Diskuze se měla dotknout také plánu tzv. záchovných opatření, k nimž se nositelé jízdy králů, instituce a ministerstvo kultury zavázaly v rámci zápisu do UNESCO, jejich dlouhodobé relevance a možných rizik.

Druhý blok se zabýval ostatními svatodušními svátky a letničními zvyky a obyčeji se zaměřením na současné a historické podoby obchůzek královniček, oslav slunovratu, pálení svatojánských ohňů, slavnosti Božího Těla a dalších obyčejů. Důraz byl kladen na proměny tradice a současný stav udržování letničních zvyků.

Program sympozia

foto: Jízda králů Hluk (foto: nominační dokument)

Tradiční hliněné stavitelství

16.  - 17. května 2012 ve Strážnici

Hlavním tématem sympozia je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné architektury, jako nejohroženější skupiny historického stavebního fondu venkovské provenience. Diskutovány budou poznatky výzkumů a jejich aplikace při stavbách transferovaných objektů v muzeích v přírodě  a  využití  v památkové  péči,  tak aby  byla  zachována  největší  míra  autenticity původních  objektů.  Pozornost  bude  věnována  i dosud  nejasným  otázkám  stáří,  geneze a  vzájemných  souvislostí  stavebních  technik  pracujících  s nepálenou  hlínou.  Důležitým prvkem zejména pro zkoumání geneze tohoto typu lidového domu bude srovnání s vývojem obdobné hliněné architektury v širší oblasti středního Podunají.

Program bude stanoven po uzávěrce přihlášek s upřesněním délky referátů i diskusních vystoupení a závazně přihlášení účastníci jej obdrží v časovém předstihu před jeho konáním. Současně   s programem   budou   přihlášeným   rozeslány   také   informace   o   možnostech ubytování ve Strážnici. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor.

Součástí sympozia bude komentovaná prohlídka Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici  a zasedání  Komise  pro  lidové  stavitelství  sídla  a  bydlení,  které  se  uskuteční 16. května 2012 ve večerních hodinách v penzionu U Zachů ve Vracově.

Uvítáme, když se konference zúčastní odborníci na problematiku hliněného stavitelství z řad architektů, specialistů odborných pracovišť Národního památkového ústavu, vědečtí pracovníci z oboru etnologie, archeologie, muzejní pracovníci a jiní.

Za přípravný výbor:

Mgr. Martin Novotný, Národní ústav lidové kultury Strážnice

Roman Tykal, Komise pro lidové stavitelství při České národopisné společnosti

Mužský lidový oděv

21. - 22. března 2012 ve Strážnici

Hlavním tématem sympozia je výzkum lidového oděvu v jeho jednotlivostech, tj. jednotlivých oděvních součástkách, jako jsou kalhoty, vesta, kabátek, kabát, plášť a další. Zajímat nás budou specifické varianty těchto oděvních součástek, jejich rozšíření a vývoj. Jakož i jejich vyjádření pomocí etnokartografických metod. Důležité téma je též vztah součástek lidového oděvu k oděvu stylovému, jako možné výchozí střihové konstrukci či inspiraci ve výzdobě. Určitým završením našeho snažení je návrh systematiky třídění mužských oděvních součástek, který by měl stanovit vzájemné vztahy mezi specifickými variantami oděvních součástek, současně též vytvořit jednoduchou a přehlednou pomůcku při popisu sbírkových předmětů.

Uvítáme, když se konference zúčastní nejen odborní zájemci o problematiku lidového a stylového oděvu z řad muzejních, akademických a univerzitních pracovišť, ale též vedoucí folklorních souborů a krojoví krejčí.

Za přípravný výbor:

Mgr. Martin Šimša, Národní ústav lidové kultury, Strážnice
martin.simsa@nulk.cz

Organizační pokyny:

Sympozium se koná v Národním ústavu lidové kultury, Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

Slovácký verbuňk - současný stav a perspektivy

Hlavním tématem 25. strážnického sympozia, které se uskuteční 8. dubna 2010 v prostorách strážnického zámku, bude problematika související s tancem slovácký verbuňk, který byl v roce 2005 prohlášen Mistrovským dílem ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Česká republika se v rámci tzv. management plánu obsaženého v nominaci zavázala mj. k pořádání odborných konferencí, které budou řešit otázky spojené s nominovaným kulturním statkem. Předpokládáme, že na našem sympoziu zazní příspěvky zabývající se především dokumentací, uchováním, šířením a prezentací tohoto tance. Diskusi bychom chtěli podrobit také stávající podobu managament plánu a hledat možné způsoby jeho aktualizace. Budeme usilovat, aby závěry sympozia byly zveřejněny v samostatné publikaci, která může být v budoucnu využita např. jako podklad hodnotící zprávy pro organizaci UNESCO o stavu plnění zmíněného managament plánu.

 

Digitální archivy a databáze na křižovatce mezi teorií a praxí
28. a 29. dubna 2009 v prostorách strážnického zámku.

V roce 2009 uplyne již 6 let od doby konání strážnického sympozia zaměřeného na problematiku digitalizace a digitální dokumentace nejenom v oblasti výzkumu tradiční lidové kultury. Projekty, které jsme v té době nastartovali či pouze zamýšleli, již přinesly své plody a spolu s nimi přišly nové výzvy a dříve netušené problémy. Objem digitalizovaných dat se radikálně zvětšil, digitalizace zasáhla všechny oblasti naší práce a navíc se stala všeobecným společenským fenoménem, který zasáhl celou naši společnost.

Rozsáhlé zkušenosti a zpracované fondy si budou v následujících letech vyžadovat postupné vytvoření a prosazení obecných standardů pro digitalizaci, archivaci i výměnu dat. Proto bychom rádi v příštím roce analyzovali a popsali současný stav digitálních archivů týkajících se tradiční lidové kultury. Od našeho posledního setkání se udály velké změny na světové a evropské scéně, vznikla řada nových metodických a technických norem či doporučení.

Strážnické sympozium 2009 hodláme věnovat zevrubnému přehledu stavu digitalizace v našem oboru z řady různých perspektiv: od metodických až po praktické technické, z úhlu pohledu ministerstva kultury i okresního muzea. Stejně, jako tomu bylo v roce 2003, budou nedílnou součástí obou jednacích dnů prezentace specialistů v dané oblasti a v mimořádně důležité oblasti vlastního ukládání dat také prezentace firem, které mohou nabídnout funkční a dostupná řešení pro neziskovou sféru.

V průběhu března 2009 připravíme zvláštní sekci webových stránek NÚLK, která bude věnována připravované akci a kde Vás budeme průběžně informovat, aktualizovat podklady, program i technické podmínky jednání. Kompletní obsah všech příspěvků, další závažné dokumenty a odkazy na informační zdroje týkající se digitalizace budou uloženy na webových stránkách, navíc plánujeme vydání publikaci mapující digitalizační praxi antropologických oborů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Michal Škopík

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice

Příspěvky vyšly v publikaci:

NÁRODNÍ  ÚSTAV  LIDOVÉ  KULTURY

pořádal 23. strážnické sympozium

Dětský folklor dnes - proměny funkcí

Sympozium se uskutečnilo ve dnech 18. - 19. dubna 2007
v prostorách strážnického zámku.

Dětský folklor jako jeden z dosud živých projevů tradiční lidové kultury je již několik desetiletí předmětem odborného zájmu Národního ústavu lidové kultury i dalších odborných institucí a odborníků.

Cílem letošního sympozia je všimnout si především proměn funkcí dětského folkloru. Naskýtá se tak možnost zachytit aktuální výsledky odborného zkoumání. Jde však také o to, ukázat na vybraných jevech roli a místo dětského folkloru v rodinném i společenském životě současných dětí. Pozornost se zaměřuje zvláště k dětským folklorním kolektivům a ke škole. Ovšem nejen tam, ale i v nejrůznějších dalších institucích i v životě obcí má dětský folklor své místo. Jde tedy o to, ukázat na konkrétních případech a v co nejširších souvislostech funkce dětského folkloru, jakožto jednoho z významných ukazatelů stavu i proměn tohoto fenoménu.

Tak jako vždy, tedy i letos byla pozornost zaměřena k teorii i k praxi a oteřel rovněž prostor sdělením z různých humanitních vědních oborů.

Příspěvky vyšly v publikaci: