Mezinárodní pracovní porada principy plánů na zachování nemateriálních kulturních statků

Intergovernmental working conference principles of plans for the safeguarding of intangible cultural heritage. Reunion internationale de travail principes des plans pour la sauvegarde des biens culturels immateriels. Publikace obsahuje text v anglické, francouzské a české jazykové mutaci. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí

Continue reading

Mezinárodní porada zemí střední a východní Evropy o národních politikách zaměřených na zachování a podporu tradič. lid. kultury jako důležité složky nemateriálního kulturního dědictví

Publikace obsahuje anglickou, francouzskou a českou jazykovou mutaci. International meeting of representatives of Central and East European countries on national policies for the preservation and fostering of traditional and folk culture as an important part of intangible cultural heritage. Consultation internationale des pays de ľEurope centrale et orientale concernant les

Continue reading

Etika a tradiční lidová kultura – studie o mravním vědomí a jednání v projevech tradičních lidových kultur

Anglický název: Ethics and traditional folk culture – study on moral consciousness and conduct in manifestations of Traditional Folk Culture Francouzský název: Ethique et la culture tradition – etude sur la conscience et la conduite morales dans les manifestations des cultures traditionnelles et populaires Trojjazyčná publikace. Česká republika se rozhodla

Continue reading