Menu

Péče o tradiční lidovou kulturu v ČR

Sborník příspěvku z 18. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 17. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 16. strážnického sympozia

PhDr. Jan Krist : K zaměření 16. strážnického sympozia
PhDr. Alena Schauerová : Ke kořenům domova (zpráva z výzkumu)
Mgr. Šárka Portešová : Hudební talent a tradice lidové kultury
Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. : Konotace domova v subjektivní projekci dospívajících
PhDr. Věra Mišurcová, CSc. : Úmluva o právech dítěte a postavení dětí ve společnosti
Prof. PhDr. Bohuslav Beneš, DrSc. : Úvaha o obrazu dítěte v regionální a národní literatuře
Doc. PhDr. Věra Vařejková, CSc. : Dítě jako příjemce i spolutvůrce slovesného folkloru v rodině
PhDr. Anna Hrčková : Hry dětí ve Štramberku v době 1. republiky
Mag. Ildikó Sándor : folklor, tradice - současná kultura a vzdělávání
Bojan Knific, Metka Možina : Vztah mezi folklorním souborem a školou
Ewa Repsch : Regionální vzdělávání - kulturní dědictví v programu reformované polské školy
Dr. Jerzy Chmiel : Úloha CIOFF v práci s dětmi
Mgr. Tomáš Šenkyřík : Romské dítě a jeho hudebnost
Doc. PhDr. Jiří Musil, CSc. : K významu tradic v rodinné výchově
Mgr. Juraj Hamar, CSc. : Folklór ako prostriedok estetickej výchovy detí
Mgr. Aleš Kapsa : Zvykoslovný rok a děti v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě
PhDr. Hana Hlôšková, CSc. : Dieťa a folklórny festival
PhDr. Romana Habartová : Folklorní tradice nebo děti ulice? (na příkladu malého města)
PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. : Folklorní činnost a pedagogika komunikativních dovedností
PhDr. Alena Schauerová : Folklorní soubor jako životní styl a kulturní vzor
Zdenka Jelínková : Rodina, obec, škola a folklorní kroužek - významní činitelé pro uchování folklorního dědictví a pro rozvoj uměleckých a citových předpokladů dítěte
PhDr. Antonín Bařinka : K problematice výuky folklorní hudby na základních uměleckých školách
Mgr. Jiří Severin : Možnosti lidového umění ve výtvarné výchově
Ing. Eva Bačovská : Zařazení předmětu „Tradiční lidové kultury“ do učebního plánu studentů Vyšší odborné školy - obor agroturistika
PhDr. Judita Kučerová : K problematice lidové písně a hudby ve školním vyučování

SEMINÁŘ
PhDr. Alena Schauerová : Úvodní slovo
Mgr. Alena Přetáková : Význam školy a obce pro činnost dětského folklorního souboru
Mgr. František Tauchman : Zkušenosti se zakládáním dětského souboru v malé škole a obci
Mgr. Marie Nováková : Spolupráce dětského folklorního souboru Ostravička se školou
PhDr. Romana Habartová : Jak se rodí festival?
Jana Polášková : Seminář


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvků ze 14. strážnického sympozia, 5. - 6. května 1998

 • PhDr. Jan Krist: Slovo úvodem
 • PhDr. J. Jančář, CSc: Poznání zdrojů mravních norem a postojů jako podmínka spolupráce v multikulturní společnosti
 • PhDr. A. Schauerová: Dny všední a dny sváteční (Výchova k hodnotám)
 • Doc. Dr. V. Vařejková, CSc: Pohádka ve světě dětí
 • PhDr. M. Rychlíková: Úloha ženy v rodině pri utvárání predstáv o morálke
 • PhDr. L. Tarcalová: Svobodná matka v lidovém povědomí
 • PhDr. V. Jiřikovská, CSc: O vztahu k půdě a rodinnému dědictví
 • PhDr. J. Pechová: Postavení čeledi v rolnickém hospodářství
 • PhDr. B. Janát: Křesťanství a „pohanství" - dvě duše tradiční lidové kultury
 • PhDr. L. F. Piperek: Etické otázky lidového náboženství a víry
 • PhDr. E. Večerková, CSc: Růžové slavnosti - dobový pokus o mravní výchovu vesnické mládeže
 • Prof. PhDr. B. Beneš, DrSc: Úvaha o vině a trestu v obyčejích a ve folklóru
 • PhDr. A. Hrčková: Etické představy v tradiční lidové kultuře ve Štramberku
 • PhDr. K. Buganová: Rozdelená dedina
 • PhDr. M. Hošková, CSc: Masopustní zvyk pochovávání basy a morálka

Publikace je dostupná pouze v elektronické podobě (PDF, 21MB).

19th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology 1996 Proceedings


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvků z 13. strážnického sympozia konaného ve Strážnici 23. - 24. října 1997.

 • PhDr. Jan Krist: Slovo úvodem
 • Ludvík Vaculík: Ryba a voda
 • Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, DrSc: Domov jako hodnota
 • PhDr. Alena Schauerová: Jak děti vnímají domov. Obavy a naděje - zpráva z výzkumu
 • Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc: Mentální reprezentace domova u dětí školního věku
 • Mgr. Šárka Portešová: Úloha barvového testu při výzkumu mentální reprezentace domova u dětí školního věku
 • PhDr. Věra Frolcová, CSc: Obec a kraj v povědomí dětí o domově
 • Mgr. Apolónia Sejková: Úloha domova v procesoch enkulturácie a akulturácie rómskeho dieťaťa
 • PhDr. Naďa Valášková, CSc: Děti imigrantů z bývalého Sovětského svazu v České republice a domov
 • Prof. PhDr. Bohuslav Beneš, DrSc: Vzpomínky z dětství na domov v dvojjazyčném prostředí jižní Moravy
 • Doc. PhDr. Věra Vařejková, CSc: Domov s dětskou knihou - domov v dětské knize
 • PhDr. Bohumír Janát: Domov jako metafyzický horizont lidského života
 • PhDr. Olga Skalníková, CSc: Význam mezigeneračních kontaktů pro vývoj osobnosti dítěte
 • PhDr. Zuzana Drugová: Deti v meste a kultúra
 • PhDr. Zuzana Beňušková, CSc: Detská kultúra v mestskom prostredí
 • PhDr. Jolana Darulová, CSc: Vplyv mestského prostredia na formovanie dieťaťa (na priklade výskumov medzivojnového obdobia)
 • Doc. Anna Divičanová: Deti ako nositelia folklóru v škole a v cirkvi
 • Radka Marholdová: Volný čas a hry školáků z východních Čech
 • PhDr. Hana Hlôšková, CSc: K problematike formovania a historického povedomia detí a mládeže
 • PhDr. Marta Botíková, CSc: Deti a hračky. Cesty budovania kultúrnej a historickej identity
 • PhDr. Hana Dvořáková: Proměny chápání české lidové hračky (Hračka jako odraz života společnosti)
 • PhDr. Romana Habartová: Hraní dětí na Hradišťsku
 • PhDr. Eva Večerková, CSc: K otázce pěstování tradičních jevů lidové kultury ve škole
 • PhDr. Karel Altman: Bobři a Medvědi. K problematice trampingu na Brněnsku
 • PhDr. Ilona Vojancová: Pověrečné představy dětí a mládeže na Hlinecku v současnosti
 • PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc: Darování v dětském společenství
 • Zdena Jelínková: Místo a úloha tradičního dětského folklóru a zvykosloví v životě horňáckých dětí (Předměty jeho funkce a využití v uplynulých sto letech)
 • PhDr. Jiřina Kosíková: „Číro", „bomber" a „martensky". Jak se dnes oblékají skupiny mládeže
 • PhDr. Lenka Nováková: Svéráz v dětském šatníku
 • PhDr. Vanda Jiřikovská, CSc: Dětský svět a muzeum
 • PhDr. Jan Krist: Děti na festivalu ve Strážnici
 • PhDr. Helena Beránková: Dítě ve fotografii
 • PhDr. Zora Vanovičová: Detský folklór medzi ústnou tradíciou a masmédiami
 • PhDr. Antonín Satke, CSc: Stereotypy vtipů v současném žákovském folklóru
 • PhDr. Jana Pospíšilová: „Je to fialový a leží to na poli", aneb jaké se dnes vyprávějí žákovské anekdoty
 • PhDr. Marta Toncrová: Studentské rukopisné zpěvníky
 • PhDr. Dana Bittnerová, CSc: Tradice českých památníků - součást dětské kultury
 • PhDr. Věra Mišurcová, CSc: Hry nejmenších a výchova uměním
 • Hans Joachim Wiesenmüller: Význam rodiny a domova pro vývoj osobnosti dítěte

Publikace je dostupná pouze v elektronické podobě (44MB, PDF).

Sborník příspěvků z 11. strážnického sympozia konaného ve Strážnici 11. - 12. 7. 1990.

 • Staré a nové vinařské svátky svatého Urbana ve východním Podunají
 • Národní význam prvních veřejných lidových slavností
 • Slavnost a národní identita - dvě národní podoby letních slavností typografů
 • Poznámky k prezentaci obyčejové tradice na výstavních slavnostech na Moravě koncem 19. století
 • Liturgický rok a lidové slavnosti na vesnici s přihlédnutím k pohraničním oblastem západních Čech
 • Světské a náboženské složky při slavnostních příležitostech rodinného života
 • Posvícenecká tradice v Libčicích nad Vltavou
 • Slavení masopustu a vesnická lokální společnost
 • Deň matiek - jeho význam a miesto v rodinnej obradovosti a výchove
 • Družstevní slavnosti v meziválečném období
 • Spolkové slavnosti murárov v Liptove
 • Slavnost vánočního stromku v české a německé Praze v letech 1867 -1900
 • Biřmovací slavnosti na Rakovnicku
 • Vplyv institucí na formovanie rodinných obradov
 • Slavnosti v dělnickém předměstí Brna ve 30. -40. letech 20. století
 • Štramberské pouti
 • Zábavní akce pražských trampů
 • Vzájemné vztahy lidové kultury a strážnického festivalu
 • Výroční obyčeje jako slavnostní okamžiky současného života, význam a možnosti jejich muzejní prezentace
 • Propagace lidového kroje v 1. světové válce
 • Lidový kroj - součást slavností ve velkém městě

Dostupné v digitální podobě (pdf, 71MB).