Menu

Slovácký verbuňk - současný stav a perspektivy

Publikace má charakter kolektivní monografie a byla vytvořena v rámci výzkumné činnosti Národního ústavu lidové kultury a jeho kulturních aktivit, především v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a vedením Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Vychází taktéž z příspěvků přednesených na 25. strážnické sympozium, které NÚLK uspořádal 8. 4. 2010.

Sborník příspěvku z 24. strážnického sympozia.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

 

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru, který navázal na množství předchozích aktivit pořádaných touto institucí na téma děti a lidová kultura. Součástí projektu, který měl za úkol objasnit vztah dětského folkloru a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na otázky kulturně-společenských funkcí folkloru dětí a pro děti, bylo 23. strážnické sympozium "Dětský folklor dnes. Proměny funkcí".

Do této publikace byly zařazeny teoretické i praktické, často metodologicky zaměřené statě autorů, kteří se dlouhodobě věnují využívání tradiční lidové kultury v práci dětských folklorních souborů a muzik.

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru, který navázal na množství předchozích aktivit pořádaných touto institucí na téma děti a lidová kultura. Součástí projektu, který měl za úkol objasnit vztah dětského folkloru a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na otázky kulturně-společenských funkcí folkloru dětí a pro děti, bylo 23. strážnické sympozium "Dětský folklor dnes. Proměny funkcí".

Do této publikace byly zařazeny teoretické i praktické, často metodologicky zaměřené statě autorů, kteří se dlouhodobě věnují využívání tradiční lidové kultury v práci dětských folklorních souborů a muzik.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 23. strážnického sympozia.

Jan Krist : Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a dětský folklor jako zaměření jeho sympozií
Alena Schauerová : Utváření vztahu k folklornímu dědictví
Romana Habartová : Cílené pěstování vztahu dětí k lidovému umění aneb Kdo nezaseje, nesklidí
Věra Haluzová : Lidová kultura a počátky rozvíjení dětského folkloru na strážnických slavnostech
Miroslav Havlík : Dětský folklor a jeho význam pro dnešní mladou generaci (poznámky k práci v dětských folklorních souborech)
Blanka Knopová: Lidová píseň z hlediska školní hudební praxe
Judita Kučerová: Folklorní písňový repertoár dospívající mládeže (poznatky z výzkumu)
Zdeněk Vejvoda : Recepce a provozování tradiční hudby na základních uměleckých školách v Plzeňském a Jihočeském kraji
Magdalena Petříková : Sepětí tradiční lidové kultury a dětského světa na Horňácku
Silva Smutná : Bítešské královničky
Milan Zelinka : Folklor jako prostředek návratu k dětské hře
Věra Kovářů : Děti, soutěže a folklor
Klára Brožovičová : Programy Národního ústavu lidové kultury zaměřené na práci s dětským návštěvníkem v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
Jana Poláková : „Proč bych dítě bil, i tak ví, že jsem silnější“
Petr Janeček : Dětský numinózní slovesný folklor a jeho mezinárodní paralely


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Dostupná pouze v elektronické podobě v krameriu NÚLK

Sborník příspěvku z 22. strážnického sympozia

Folklorní projevy jsou jednou z nejmarkantnějších složek lidové kultury. Často jsou také proto tyto dva termíny nesprávně považovány za synonyma. Proč? Jistě k tomu napomohlo období, kdy bylo studium lidové kultury a folkloru vědecky devalvováno a za odborníka na danou problematiku se považoval kde kdo. Lidová kultura i jedna z jejích složek - folklor - tak byly bez pochopení zneužívány ve prospěch jistých idejí a zájmů. I toto je bohužel jeden z historických momentů vývoje folklorního hnutí, které se k podobnému zneužití přímo nabízelo. Jeho kořeny lze však hledat již v období Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Jakým prošlo vývojem za těch více než sto let a jak bude vypadat jeho existence pod vlivem globalizace a komercionalizace v následujících letech? Jak bylo s folklorním materiálem zacházeno a jak se bude prezentovat v budoucnosti? Na tyto otázky by mělo odpovědět právě připravované sympozium. Podstatnou část jednání bychom chtěli věnovat fenoménu folklorního festivalu, jako jevu kulturnímu, historickému i společenskému.
Sledování procesů proměn folkloru i projevů folklorismu, jejich synkretizmus i diference se stává důležitou součástí badatelských aktivit ve všech zemích světa. Výsledky sympozia by měly být přínosem i pro současnou společenskou praxi a měly by pomoci naplňovat usnesení vlády České republiky č. 571 ze dne 11. června 2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 21. strážnického sympozia

Tradiční lidová kultura a její prezentace jsou jedním z důležitých prvků, jimiž se v současném globalizačním procesu udržuje kulturní diverzita národů či etnik. Z tohoto hlediska je problematika správně uplatňovaných postupů šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové kultury v rámci její ochrany mimořádně aktuální. Řada projevů, jako např. folklor, patří do oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které jsou v médiích – nejvýznamnějších zprostředkovatelích informací o kulturních hodnotách v současnosti – odsunuty do pozadí. Vzhledem ke komerčnímu pojetí europamerické mediální kultury si především odborná veřejnost klade otázku, zda lze tento trend nějakým způsobem ovlivnit. Strážnické sympozium v roce 2005 by mělo v duchu dokumentu UNESCO Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví z r. 2003 i textu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR hledat řešení.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Sborník příspěvku z 20. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

 

Sborník příspěvku z 19. strážnického sympozi


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

 

Sborník příspěvků z 15. strážnického sympozia


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz