Etnologie – současnost a terminologické otazníky (J. Blahůšek, J. Jančář)

Studie, které přináší tato publikace, shrnují problematiku diskutovanou na odborném semináři, který se konal ve dnech 17. a 18. září 2008 ve strážnickém zámku. Jeho pořadateli byly Národní ústav lidové kultury a Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí

Více

Národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České republice (J. Jančář a J. Krist)

Tato publikace je prvním souhrnným přehledem o vývoji a proměnách této pozoruhodné součásti kulturního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obsahem není jenom excerpce historických pramenů, odborné literatury, fotografická a filmová dokumentace, ale i hodnocení a dokumentace soudobých folklorních festivit.

Více

Strážnické inspirace (Josef Jančář)

Publikace vydána k 50. výřočí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici mapuje historické milníky této instituce, včetně všech zaměstnanců, kteří pro tuto instituci pracovali.

Více

Problematika právní ochrany děl umělecké a řemeslné výroby (JUDr. Lucie Kociánová, Ph.D.)

Publikace je rozdělena do následujících částí: Autorké dílo Průmyslový vzor Ochranné známky Licenční smlouva Organizování designerské soutěže Pořádání výstavy Obrana proti porušiteli práv k nehmotnému statku Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Identifikace a dokumentace jevů tradič. lid. kultury v České republice

Publikace pojednává o výzkumu v oblastech Lidová kultura nemateriální (nehmotná): Folklor Lidová religiozita Obyčejová tradice Společenské vztahy a materiální (hmotná) Zaměstnání a forma obživy Sídlo, dům a bydlení Lidový oděv Lidová strava Doprava Obchod a trh Výtvarná kultura Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a

Více

Písně z Benešova na Boskovicku (Oldřich Sirovátka)

Sbírka písní z horské obce Benečov na Boskovicku je dílem prof. PhDr. Oldřicha Sirovátky, DrSc., známého badatele, v naší i evropské folkloristice spojovaného spíče se slovesnými projevy. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Slovácký verbuňk / The Slovácko verbuňk (J. Blahůšek, J. M. Krist, J. Matuszková, K. Pavlištík)

Dvoujazyčná publikace s CD. Identifikace, popis, odůvodněnost kandidatury, management a akční plán nominace tohoto kulturního dědictví na seznam UNESCO. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Martin Šimša, Petra Kalábová a kolektiv Publikace vydaná k 25. výročí otevření strážnického skanzenu. Obsahuje historické popisy jednotlivých objektů, kopie archivních pramenů, soubory map, kresebnou dokumentaci i výsledky etnografického materiálu. Snahou publikace je představit jednotlivé objekty nejen jako výsledek určitého procesu vývoje lidového stavitelství, ale především jako konkrétní životní prostor.

Více

Šedesát let Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici

Historické fotografie s doplňkovým textem a statistické přehledy účinkujících na MFF ve Strážnici v letech 1995-2004. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

Dne 11. června 2003 vláda projednala a schválila usnesením č. 571 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více