Koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu v České republice na léta 2011 až 2015

Dvoujazyčná publikace. Anglický název: Strategy of improved care for traditional folk culture in the Czech republic 2011-2015 Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Nositelé tradice lidových řemesel II. / Bearers of Folk Craft Tradition II. (M. Šimša)

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách. Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2008-2011. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2008 and 2011. seznam / list Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát

Více

Metodika identifikace a dokumentace tradič. lid. kult. v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu na léta 2011-2015

Sestavil Jan Blahůšek a Markéta Lukešová Východiska výzkumu Heslář lidové kultury, základní literatura a zásobník otázek Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky Nominace tance Slovácký verbuňk k zápisu do seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky Nositel tradice lidových řemesel Vzorový návrh na udělení titulu

Více

Proměny Slovácka (Josef Jančář)

Lidová kultura – od feudálního poddanství k postmodernímu společenství Proces proměn Slovácka je v této práci sledován ve dvou vzájemně se podmiňujících kategoriích. V oddílu Proměny hmotné kultury a v oddílu Proměny nehmotné kultury. První oddíl vymezuje hranice Slovácka a zabývá se bydlením a tradičním zemědělským hospodařením, druhý oddíl se

Více

Malý etnologický slovník

Kolektiv autorů Malý etnologický slovník Vědecký obor etnologie – stejně jako každý vědní obor – neustále rozšiřuje své věcné poznatky i metodologické postupy, čímž proměňuje své oborové paradigma. Jednou ze základních reflexí tohoto vývoje může být i lexikografické vymezení se vůči jiným oborům a nastavení základních poznatků směrem k odborné

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2010

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2010. seznam

Více

Urbář panství Strážnice z roku 1617 I (Jiří Pajer)

Pro strážnické panství zůstaly zachovány některé významné dokumenty z konce 16. a začátku 17. století. Je to především kompletní soubor domovních knih pro všechny městské části Strážnice, které byly založeny v roce 1595. V téměř ucelené řadě se rovněž dochovaly domovní a sirotčí knihy pro vesnice a městečka na panství,

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2009

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2009. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Nositelé tradice I. / Bearers of folk Craft Tradition I. (M. Šimša)

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách. Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2001-2008. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2001 and 2008. seznam / list  

Více

The Ritual Year 3

The Ritual Year and History Proceedings of the third international conference of the sief working group on the ritual year Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více