Urbář panství Strážnice z roku 1617 I (Jiří Pajer)

Pro strážnické panství zůstaly zachovány některé významné dokumenty z konce 16. a začátku 17. století. Je to především kompletní soubor domovních knih pro všechny městské části Strážnice, které byly založeny v roce 1595. V téměř ucelené řadě se rovněž dochovaly domovní a sirotčí knihy pro vesnice a městečka na panství,

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2009

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v roce 2009. seznam Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Nositelé tradice I. / Bearers of folk Craft Tradition I. (M. Šimša)

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách. Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2001-2008. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2001 and 2008. seznam / list  

Více

The Ritual Year 3

The Ritual Year and History Proceedings of the third international conference of the sief working group on the ritual year Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Etnologie – současnost a terminologické otazníky (J. Blahůšek, J. Jančář)

Studie, které přináší tato publikace, shrnují problematiku diskutovanou na odborném semináři, který se konal ve dnech 17. a 18. září 2008 ve strážnickém zámku. Jeho pořadateli byly Národní ústav lidové kultury a Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí

Více

Národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České republice (J. Jančář a J. Krist)

Tato publikace je prvním souhrnným přehledem o vývoji a proměnách této pozoruhodné součásti kulturního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obsahem není jenom excerpce historických pramenů, odborné literatury, fotografická a filmová dokumentace, ale i hodnocení a dokumentace soudobých folklorních festivit.

Více

Strážnické inspirace (Josef Jančář)

Publikace vydána k 50. výřočí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici mapuje historické milníky této instituce, včetně všech zaměstnanců, kteří pro tuto instituci pracovali.

Více

Problematika právní ochrany děl umělecké a řemeslné výroby (JUDr. Lucie Kociánová, Ph.D.)

Publikace je rozdělena do následujících částí: Autorké dílo Průmyslový vzor Ochranné známky Licenční smlouva Organizování designerské soutěže Pořádání výstavy Obrana proti porušiteli práv k nehmotnému statku Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Identifikace a dokumentace jevů tradič. lid. kultury v České republice

Publikace pojednává o výzkumu v oblastech Lidová kultura nemateriální (nehmotná): Folklor Lidová religiozita Obyčejová tradice Společenské vztahy a materiální (hmotná) Zaměstnání a forma obživy Sídlo, dům a bydlení Lidový oděv Lidová strava Doprava Obchod a trh Výtvarná kultura Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a

Více

Písně z Benešova na Boskovicku (Oldřich Sirovátka)

Sbírka písní z horské obce Benečov na Boskovicku je dílem prof. PhDr. Oldřicha Sirovátky, DrSc., známého badatele, v naší i evropské folkloristice spojovaného spíče se slovesnými projevy. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více