Menu

Muzičky 2011

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici uspořádal ve dnech 5. - 9. října 2011 v pořadí 6. ročník mezinárodní dětské tvůrčí dílny MUZIČKY 2011. Akce se konala v rámci projektu „Dny tradiční kultury" a byla zařazena do seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti". Zúčastnily se jí Cimbálová muzika Malý Radhošť ze Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm, Detská l'udová hudba Kornička z Trenčína a muzika Dětského folklorního souboru Formánci ze Základní umělecké školy ve Slatiňanech.

Tvůrčí dílna byla tematicky zaměřena na pochopení kulturní rozmanitosti a na výuku regionálních specifik lidové hudby etnografických oblastí původu tří zúčastněných muzik. V úvodním semináři vedoucí muzik, kteří působili zároveň jako lektoři dílny (Zita Vinklerová, Vladimír Boráň a Stanislava Sejkorová), představili charakteristické znaky hudební kultury jednotlivých oblastí v obecném kulturním kontextu. Následovaly nácviky připravených hudebních úprav v oddělených zkušebnách pod vedením lektorů. Každá muzika měla připravené tři aranže, celkem se tedy nacvičovalo devět skladeb. Lektoři se postupně střídali ve výuce u všech muzik. Jeden z večerů byl věnován volnému společnému muzicírování s lektory i jejich garantem, kdy byl dán prostor i jinému repertoáru, než pouze vyučovaným předlohám.

Získané znalosti a dovednosti prezentovali účastníci dílny na dvou veřejných koncertech. První z nich se konal dne 7. října 2011 v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Koncert zahájili žáci právě ze ZUŠ Veselí nad Moravou, kteří tak přivítali účastníky dětské dílny Muzičky 2011. Po jednotlivých hudebních blocích, při nichž se prezentovaly muziky samostatně, následovalo hudební pásmo představující společně nacvičené úpravy. Druhé, tentokrát časově kratší vystoupení proběhlo v rámci pořadu „Muzicírování na zámku" v neděli 9. října v prostorách koncertního sálu zámku v Uherském Ostrohu. Pořad byl součástí XXI. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik.

Pro účastníky mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik byl připraven bohatý kulturně-vzdělávací doprovodný program. Muzikanti měli možnost prohlídky expozice hudebních nástrojů lidové hudby v České republice na zámku ve Strážnici, doplněnou odborným výkladem, dále navštívili Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, hrad Buchlov a etnografickou expozici Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Zhlédli také galaprogram s názvem „Prvéj a fčíl", který patřil k vrcholům probíhajícího Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti.

Během celé akce probíhala fotodokumentace a byly pořízeny videozáznamy obou veřejných koncertů. Zpracované videozáznamy budou poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál.

Zúčastněné muziky budou mít možnost prezentace výsledků dílny ve stejnojmenném pořadu „Muzičky" před početným publikem v rámci 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2012 a 30. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2012.

Strážnice, 13. října 2011, Mgr. Jarmila Vrtalová

 

muzika Dětského folklorního souboru Formánci ze Slatiňan

Dětská ľudová hudba Kornička z Trenčína

 

společné vystoupení v ZUŠ Veselí nad Moravou

vystoupení na zámku v Uherském Ostrohu

vystoupení na zámku v Uherském Ostrohu

 

Ve dnech 6. - 10. října 2010 proběhl ve Strážnici 5. ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských muzik MUZIČKY 2010, který se konal v rámci programu Ministerstva kultury České republiky „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti“ pod záštitou ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera a v rámci projektu Dny tradiční kultury. Pořadatelem je Národní ústav lidové kultury. Hlavním cílem celé akce bylo bližší seznámení mladých muzikantů s regionálními specifiky lidové hudby a kultury z jednotlivých etnografických oblastí původu muzik. V tomto ročníku jsme přivítali lidovou muziku Sluníčko z Rokycan, cimbálovou muziku Kyjovánek z Kyjova a detskou ľudovou hudbu Čečinka ze ZUŠ J. Kresánka z Bratislavy. Vedle nácviku byl pro muzikanty a jejich lektory připraven také bohatý doprovodný program - návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, prohlídka hradu Buchlova nebo expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Kromě těchto aktivit bylo naplánováno také vystoupení v sále Základní umělecké školy Veselí nad Moravou v pátek 8. října v 19.30 hodin. Vyvrcholením akce pak bylo společné vystoupení muzik na nádvoří zámku v Uherském Ostrohu v neděli 10. října ve 14 hodin v rámci XX. ročníku festivalu hudebních nástrojů lidových muzik.

V pořadí již 4. ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských muzik – MUZIČKY 2009 se uskutečnil již podruhé za sebou ve Strážnici v sídle Národního ústavu lidové kultury.Dílna proběhla v návaznosti na 27. ročník folklorního festivalu „Dětská Strážnice“ ve dnech 7. – 11. října 2009. Akce se konala v rámci projektu Dny tradiční kultury a programu Ministerstva kultury České republiky „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti“. Pořadatelem byl Národní ústav lidové kultury.

Letošního ročníku se zúčastnila cimbálová muzika Pramínky ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice s lektorem Vladanem Jílkem, Mladá dudácká muzika ze Strakonic s lektorem Zdeňkem Vejvodou a Ľudová hudba ZUŠ Michalovce s lektory Ladislavem Pastírem a Ivanem Žecíkem. Téma letošní dílny bylo věnováno regionálním specifikům lidové hudby a kultury jednotlivých etnografických oblastní původu muzik. V praxi to znamenalo pokusit se vybrané úpravy naučit ostatní muziky a tím mladým muzikantům představit repertoár i jiných folklorních oblastí. To byl hlavní úkol lektorů, kteří pro účel MUZIČEK 2009 vybrali a upravili tři hudební čísla. Dohromady tedy bylo k dispozici devět aranží. Notový materiál měli lektoři k dispozici již před samotnou akcí, a tak mohli muzikanty alespoň trochu připravit (především čtení not), aby se pak při samotné dílně nemuseli věnovat těmto elementárním problémům, ale mohli se soustředit na frázování, dynamiku a regionální styl hry. Po poradě s lektory byly vybrány k nácviku tři úpravy, z každého regionu jedna. Pro jednotlivé muziky byly vyhrazeny reprezentativní prostory zámku. Tři salonky se na tuto dobu proměnily ve zkušebny. Po krátkém vstupním semináři, kdy lektoři blíže představili jednotlivé etnografické regiony zúčastněných muzik, byla dílna zahájena hrou jednotlivých muzik. Každá se představila ve svém „domovském“ repertoáru a ostatní muzikanti si tak mohli vytvořit zvukovou představu, jak by měla skladba ve svém výsledku vypadat. Poté se jednotlivé muziky rozešly do svých zkušeben. Každý z lektorů postupně „hostoval“ vždy u dvou „cizích“ muzik, pak měl prostor zkoušet i se „svou“ muzikou. Lektoři se při tak velkém počtu muzikantů mohli opřít o připravené notové materiály rozepsané pro jednotlivé nástroje. Pak již na nich zůstávalo erudovaně muzikantům vysvětlit a případně i předvést styl hry. Během pěti nácvikových frekvencí rozprostřených do dvou dnů bylo nutno nejen se úpravy naučit, ale především se společně sehrát, neboť muzikanti byli na rozdílné technické úrovni. Je zásluhou lektorů, ale také šikovnosti a trpělivosti muzikantů, že se v tak krátkém čase podařilo jednotlivé obtíže překonat. Čtvrteční večer byl pak věnován volnému muzicírování všech účastníků, muzikanti pod vedením svých lektorů navzájem hráli a učili se bohatý písňový repertoár z etnografického regionu muzik. Ukazuje se, že tento neformální přístup hry má příznivý vliv nejen na bližší seznámení účastníků mezi sebou, ale také na možnost slyšet, zahrát a pokud možno i zapamatovat si méně známé písně. A o to by mělo jít především. Podnítit a inspirovat mládež k provozování lidových písní a hlubšímu vztahu k nim. V pátek 9. října byla na programu prohlídka hradu Buchlova a odpoledne generální zkouška na vystoupení v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Každá muzika měla v programu nejprve svůj samostatný blok písní, na závěr pak obecenstvu předvedli společně nacvičené úpravy (pásmo valašských točených, dvě jihočeské - Až budou lovit, Pytajou sa a pásma východoslovenských písní Kukurica pri draže, Tajilam, tajilam, Svadobná hudba).

Předposlední den MUZIČEK 2009 byl věnován opět nácviku, a to jak společnému tak individuálnímu v rámci jednotlivých muzik. Po odjezdu do Uherského Hradiště a prohlídce etnografické expozice Slováckého muzea následovala návštěva XIX. mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik a jeho večerního galaprogramu „Hudba Visegrádu“, na kterém se představili hudebníci z toho středoevropského seskupení národů. Postupně zahrál Orkiestra sw. Mikołaja z polského Lublinu, Temperament cimbal orchestra ze slovenské Detvy, Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče, Lidová muzika z Třemošné jako zástupce z Čech a konečně budapešťský soubor Cimbaliband. Slovem zasvěceným provázel Jan Rokyta.

Poslední den dílny proběhl ve znamení dopoledního programu „Matiné na zámku“ v Uherském Ostrohu. Na pódiu vedle dětí vystoupila také Lidová muzika z Třemošné a maďarský soubor Cimbaliband. Děti společně zahrály stejné úpravy jako během prvního vystoupení ve Veselí nad Moravou. Ohlas publika potvrdil, že dobře zúročily náročnou přípravu předchozích dnů. Na následujícím obědě ve Veselí nad Moravou byla celá akce zhodnocena a muzikantům a jejich lektorům byly předány pamětní listy. Poté se již všichni rozjeli do svých domovů.

Z celé akce byla pořízena fotodokumentace a z obou vystoupení vznikl videozáznam, který bude poskytnut účastníkům dílny. Je třeba také poděkovat všem lektorům, účastníkům a organizátorům za skvělý přístup k celé akci. Zúčastněné muziky však nehrály spolu naposled. V příštím roce se všechny tři představí v rámci pořadu Muzičky na 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2010“ a 28. ročníku festivalu „Dětská Strážnice 2010“.

Ve Strážnici 14. října,
Mgr. Petr Číhal

Přivítání účastníků Muziček 2009 ředitelem NÚLK,
PhDr. Janem Kristem
Nácvikv prostorách zámku Strážnice
Výlet na hrad Buchlov
Koncert ve Veselí nad Moravou
Vystoupení ve Veselí nad Moravou
Vystoupení na zámku v Uherském Ostrohu

 

Ve dnech 8. - 12. října 2008 proběhla na zámku ve Strážnici mezinárodní tvůrčí dílna dětských muzik - MUZIČKY. Přivítáme cimbálovou muziku Kovalíček z Ostravy a  cimbálovou muziku Strunka ze Zlína, ze Slovenska přijede ludová hudba Sedmokráska z Banské Bystrice. Hlavním cílem celé akce bylo bližší seznámení účastníků s regionálními specifiky lidové hudby a kultury jednotlivých muzik. Nácvik vedli zkušení lektoři (Zdeněk Tofel, Lucie Dümlerová, Alžběta Lukáčová). Pro děti byl také připraven bohatý doprovodný program - návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, prohlídka hradu Buchlova, Slováckého muzea v Uherském Hradišti atd.

Kromě těchto aktivit bylo naplánováno také vystoupení v sále Základní umělecké školy Veselí nad Moravou v pátek 10. října v 19,30 hodin. Vyvrcholením akce pak bylo 12. října dopolední společné vystoupení muzik na nádvoří zámku v Uherském Ostrohu od 10 hodin v rámci festivalu hudebních nástrojů lidových muzik.