Menu

MUZIČKY 2020 - HRAJEME HORŇÁCKO

Na dny 23. – 25. října připravoval Národní ústav lidové kultury Tvůrčí dílnu interpretace lidové hudby „Muzičky 2020“. Vzhledem ke stále měnící se situaci s Covid 19 bylo rozhodnuto z hygienických důvodů tuto akci PŘESUNOUT na jaro 2021. O novém termínu vás budeme včas informovat, na webu i sociálních sítích. Vzniklá situace nás velmi mrzí, ale věříme, že se současný stav zklidní a setkáme se na jaře příštího roku.

Dne 12. 9. 2020 se v Olomouci uskutečnilo Národní zahájení Dnů evropského dědictví. V rámci této akce byly slavnostně předány ocenění Nositel tradice lidových řemesel za rok 2020 a certifikáty o zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Z rukou náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. převzali titul tito řemeslníci:

 • Marie Bilíková, Babice – obor tkané výrobky z kukuřičného šustí
 • Jana Štefková, Vamberk – obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka
 • Marie Vlčková, Uherský Ostroh – obor batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska
 • Milan Bartoš a Jaroslav Plucha, Dvůr Králové nad Labem – obor výroba forem na modrotisk
 • Alexandr Slavík, Krumvíř – řezbářství reliéfních forem na potraviny

Poprvé pak v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví došlo k předání certifikátu o zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. V letošním roce to byly tyto prvky:

 • Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku (předkladatel Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)
 • Tradiční krajkářství na Vamberecku (předkladatel Královéhradecký kraj)

Výstava Homo faber  – Nositelé tradice lidových řemesel

11. 9. 2020 byla v Olomouci v prostorách budovy Oranžerie zahájena výstava Homo faber – Nositelé tradice lidových řemesel. Výstava představuje 35 výrobců, kteří se zabývají lidovým řemeslem a jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel. Mezi již dříve oceněnými výrobci zde mají své čestné místo Nositelé tradice lidových řemesel za rok 2020 – Marie Bilíková z Babic, oceněná v oboru tkané výrobky z kukuřičného šustí, Jana Štefková z Vamberka v oboru tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka, Marie Vlčková z Uherského Ostrohu v oboru batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska, Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem v oboru výroba forem na modrotisk a Alexandr Slavík z Krumvíře v oboru řezbářství reliéfních forem na potraviny.

Kromě Nositelů tradice lidových řemesel je na výstavě prezentován také Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR spolu dvěma nově zapsanými prvky, kterými jsou Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku a Tradiční krajkářství na Vamberecku. Na přípravě výstavy se podílel Národní ústav lidové kultury, město Olomouc a výstaviště Flora Olomouc.

Výstava bude otevřena do 4. 10. 2020.

8.-10. září se uskutečnilo 8. valné shromáždění stran Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví v hlavním sídle UNESCO v Paříži.

Jedním z bodů programu byly volby do Mezinárodního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví, do něhož byla ČR zvolena už podruhé od přistoupení k Úmluvě. Zapojení do práce výboru odpovídá dlouholetému koncepčnímu přístupu vlády ČR a Ministerstva kultury zvláště k zachování a podpoře tradiční lidové kultury a zájmu šířeji implementovat Úmluvu a zapojit se do mezinárodní spolupráce při zachování nemateriálního kulturního dědictví.

ČR vnímá své zvolení jako příležitost sdílet s ostatními smluvními státy své zkušenosti z oblasti zachování nemateriálního kulturního dědictví a přispět ke zviditelnění Úmluvy. Zástupci Ministerstva kultury a Národního ústav lidové kultury jsou připraveni zodpovědně pracovat pro posílení živého kulturního dědictví, jehož význam pro všechny oblasti světa je v dnešní době nepopiratelný. 15. zasedání výboru je plánováno na 14. – 19. prosince mimořádně opět do Paříže.

Celý text tiskové zprávy ZDE

Gallery Plugin

 

Pokyny pro návštěvníky zámku Strážnice v době šíření onemocnění COVID-19

V návaznosti na šíření onemocnění COVID-19 platí pro návštěvníky zámku zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Podrobnější informace získáte u pokladny.

Prohlídkový okruh

 • Historické prostory
 • Výstava „Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka“
 • Výstava „Vladimír Drápal – obrazy, grafiky, plastiky“
 • Expozice Lidový oděv na Moravě

Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu.

Po dobu trvání epidemiologické situace jsou návštěvníci povinni:

 • dezinfikovat si ruce /dezinfekce u pokladny/,
 • nosit roušky během celého okruhu prohlídky,
 • dodržovat doporučené odstupy,
 • nedotýkat se exponátů a předmětů,
 • řídit se pokyny průvodce a pokladní.

 

 

 

 

 

 

Návštěvníci vstupují do objektu na vlastní riziko, NÚLK neručí za zdravotní stav návštěvníků. Pokud patříte do rizikové skupiny, zvažte návštěvu zámku.

Výstava tentokrát zavítala na Hrad a zámek v Dolních Kounicích.

Bude zde k vidění od 31.8. do 1.11.2020

Více informací na následujícím plakátu.

Gallery Plugin

Finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku je součástí mimořádného ročníku MFF Strážnice, který se v důsledku karanténních opatření konal prostřednictvím online přenosů.
Vzhledem ke zdravotním opatřením je kapacita amfiteátru omezena.
Vstupenky na akci je nutné rezervovat elektronicky na stránkách
www.festivalstraznice.cz/aktuality/
Vstupné ve výši 50,- Kč se na základě rezervace hradí na místě.

Zámecký park ve Strážnici na Hodonínsku se dočkal velké obnovy – po zhruba 150 letech. Trvat by měla dva roky. Areál je proto částečně uzavřený pro návštěvníky. Cílem úprav je zajistit větší bezpečnost a taky lepší prostředí pro vzácné druhy hmyzu i ptactva.

Odkaz na reportáž na ČT1

Gallery Plugin

 

Projekt Muzičky 2020 byl přesunut na rok 2021.

Tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby se koná každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na jednu folklorní oblast. Letošní ročník je věnován Horňácku. Cílem a smyslem projektu je pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální muzikou. Dále formou přednášek o lidové hudební tradici daného regionu – o regionálních specifikách hudebního folkloru, o písních a jejich interpretaci vzhledem k tancům, které se při nich tančily (tempo, styl doprovodu), plánováno je spojení s ukázkou příslušných tanců, představení základních typů kroje vybraného regionu, jeho užití a funkce.

Přihláška MUZIČKY 2020

Vážení spoluobčané,

Národní ústav lidové kultury v r. 2017 zadal renomovanému krajinnému architektovi Doc. Ing. Přemyslu Krejčiříkovi, Ph.D., zpracování projektové dokumentace na obnovu severní části zámeckého parku (plochy kolem amfiteátru Bludník) pod názvem „Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, CZ.05.4. 27/0.0/0.0/18_107/0008845“.

Projekt byl ve fázi zpracování průběžně konzultován se zástupci NPÚ, AOPK ČR  CHKO Bílé Karpaty a KÚ Jm kraje, odbor životního prostředí, a následně i řádně povolen, na základě čehož se v r. 2019 podařilo na realizaci projektu získat finanční podporu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Celkové předpokládané náklady na realizaci činí 8,6 mil. Kč.

Koncem r. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce, v rámci kterého ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala fy. Zábojník – contractors, s.r.o. Zahájení revitalizace vybrané části zámeckého parku je naplánováno na 1. srpna a dokončení výsadbových prací se předpokládá k 30.5.2021. Následná péče bude probíhat do roku 2023.

Již dnes je tato část parku pro veřejnost uzavřena a veřejnosti je přístupná jen v době konání Mezinárodního folklorního festivalu. Řešená část parku je domovem zvláště chráněných živočichů NATURA 2000, jako je strakapoud jižní a prostřední. Zámecký park je součástí ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

Cílem navrhovaných úprav je ošetření 64 stromů a odstranění 196 nevyhovujících dřevin, které jsou přehoustlé a jako nálety utlačují věkovité stromy, jenž určují vzhled zámeckého parku. Věkovité stromy budou ošetřeny a zachovány, protože jsou domovem pro strakapoudy, na jejichž podporu biotopu se obnova připravuje. Částečně se v parku projevila i nemoc Chalara fraxinea z Japonska, která je známá také jako chřadnutí jasanů. Nemoc se projevuje rychlým prosycháním větví jasanů. Také tyto odumírající stromy budou odstraněny. Ošetření a doplnění se rovněž dočká i alej vymezující Zbojnickou louku. Na místo vykácených stromů budou vysázeny mladé perspektivní stromy, jako jsou duby, habry, buky a lípy. Celkem bude vysázeno 400 nových stromů, které budou páteřní kostrou parku pro příští generace.

Jako prostor pro nové výsadby vzniknou v rámci porostů palouky, které budou příznivým prostředím pro vývoj mladých sazenic. V takto otevřených a rozvolněných porostech bude navržena také obnova lučních společenstev. Celková plocha obnovených luk bude téměř tři hektary. Podrosty česneku medvědího budou samozřejmě zachovány.

Pomístně se v aleji vyskytuje podražec křovištní, na který je vázán specifický hmyz - pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). Porosty budou vyznačeny v terénu před započetím prací a tato místa výskytu budou mimo obnovu lučních porostů. Do porostů se tak dostane světlo, které umožní návrat květnatých luk, jenž nahradí současné porosty kopřiv a dalších plevelných rostlin.

Práce budou prováděny za přísného dohledu pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny, Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Jm kraje, odboru životního prostředí.

Strakapoud jižní a střední