Tady jsme doma – regionální folklor do škol

V úterý 12. února 2019 proběhla v rámci projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol koordinační návštěva Mgr. Magdaleny Maňáková a PhDr. Aleny Schauerové na dvou základních školách, pracujících již dlouhé roky v tomto projektu. Byla zdokumentována interakce učitelů a žáků při práci s tradiční lidovou kulturou ve vyučování, a to v 1.

Více

Seminář pro tanečníky slováckého verbuňku

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro tanečníky slováckého verbuňku, který pravidelně připravujeme pro aktivní účastníky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku při MFF Strážnice a jejích regionálních kol, dále pro zástupce vesnických chas, vedoucí folklorních souborů i pro další zájemce o tento tanec. Seminář se bude konat

Více

Škola folklorních tradic 2019-2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, z. s. otevírají osmý běh ŠKOLY FOLKLORNÍCH TRADIC září 2019-duben 2021, Praha Čtyřsemestrální kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům

Více

Veletrh Go a Regiontour 2019

Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu. Národní ústav lidové kultury spolu s dalšími 19 příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury na společném stánku představily a prezentovaly návštěvníkům veletrhu různé oblasti své činnosti. Jak uvedl ministr kultury

Více

Oznámení pro zájemce o stánkový prodej při 74. ročníku Mezinárodním folklorním festivalu „Strážnice 2019“

Přihlášky ke stánkovému prodeji budou v letošním roce probíhat elektronicky prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách www.festivalstraznice.cz . Formulář bude spuštěn 1. 3. 2019 od 8 hodin. Uzávěrka přihlášek bude 31. 3. 2019. Více informací na: http://festivalstraznice.cz/uvodni-stranka/informace-pro-prodejce/  

Více

Aktualizace Metodického pokynu pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“.

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR vydal aktualizovaný Metodický pokyn pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“. Cílem tohoto metodického pokynu je definovaní postupů v rámci procesu navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do Seznamu a stanovení úlohy Ministerstva kultury, Národní rady pro tradiční

Více

PhDr. Karel Pavlištík,CSc.

V pátek 7. prosince zemřel ve věku 87 let etnograf a folklorista PhDr. Karel Pavlištík, CSc., jedna z nejvýraznějších postav kulturního života jihovýchodní Moravy a významný spolupracovník Národního ústavu lidové kultury. Byl dlouholetým členem programové rady a autorem pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, v letech 1991–1995 programové radě předsedal a

Více

Modrotisk byl zapsán na seznam UNESCO

Česká republika slaví velký úspěch, neboť na 13. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Port Louis (Mauricius) byla právě dnes, 28. listopadu 2018 na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO zapsána nominace, kterou spolupředložila Česká republika. Jde o společnou nominaci pěti předkladatelských zemí – České republiky, Maďarska, Německa,

Více

Pronájem nebytových prostor – Skanzen restaurace

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor vymezených na přiloženém situačním plánu (příloha č.1), vč. přilehlého venkovního okolí a inventáře, nacházejících se v objektu č.p. 671, ul. Bzenecká, který je vstupním objektem do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy („MVJVM“). Jedná se o památkově chráněný objekt, evidovaný

Více

Jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku

V prostorách strážnického zámku se v úterý 13. listopadu uskutečnilo jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Na programu jednání byly informace o změnách v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a informace o přípravě regionálních kol Soutěže v roce 2019 – jejich termíny a garanti. Dalším bodem jednání byl termín semináře pro tanečníky

Více