Menu

Hliněné stavitelství

Výstava Hliněné stavitelství na Moravě je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Řešitelem tohoto projektu, financovaného v letech 2011-2015 Ministerstvem kultury České republiky, byl Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Probíhající výzkum byl zaměřen na důkladný rozbor, praktické zvládnutí a oživení pracovních postupů v minulosti používaných na Moravě v kontextu tzv. panonského typu lidového domu, který byl typickým pro úvalové oblasti v její střední a jižní části. Hliněné stavitelství je nejohroženější skupinou historického stavebního fondu na venkově a významným svědectvím o životě minulých generací. Výstava představuje pestrou škálu archaických konstrukčních řešení stěn hliněných objektů. Na devíti exponátech je zachycena zaniklá stavební tradice, kterou dnes v terénu prezentuje pouze zlomek objektů, většinou již jen dožívajících. Jedná se o důležitou součást hmotné kultury venkovského obyvatelstva, která zatím nebyla v dosavadním etnologickém bádání komplexně zkoumána.

Během výzkumu byly zjištěny nové skutečnosti, které na poli tradičních hliněných staveb přisuzují Moravě výjimečné postavení. Vedle konstrukčních postupů popsaných zejména zahraniční literaturou, byl objeven stavební způsob, k němuž se zatím nepodařilo najít analogii.

Základní etnologický výzkum byl nově kombinován s některými archeologickými postupy. Vzhledem k tématu projektu bylo provedeno několik stavebních a konstrukčních experimentů. Ukázalo se, že by se v budoucnu tento postup mohl stát jednou z metod etnologie, a to nejen v oblasti stavitelství.

Expozice je otevřena v rámci návštěvnické sezóny a v rámci programů ve skanzenu.

Lokace: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice