Menu

Solidarita Ukrajině

Národní ústav lidové kultury se připojuje jakožto člen Mezinárodní rady muzeí ICOM k jejímu prohlášení s vyjádřením solidarity všem obyvatelům Ukrajiny.

24. února 2022 vojenské síly z Ruské federace napadly Ukrajinu. Mezinárodní rada muzeí (ICOM) důrazně odsuzuje toto porušení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. ICOM je obzvláště znepokojen riziky, kterým čelí muzejní pracovníci, a také ohrožením kulturního dědictví v důsledku tohoto ozbrojeného konfliktu. ICOM očekává, že obě země jako smluvní strany Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu a jejího prvního protokolu z roku 1954 dodrží své mezinárodní právní závazky k ochraně dědictví.

Již tento konflikt je hluboce znepokojivý a pravděpodobně povede k nepřijatelným ztrátám na životech, proto ICOM vyzývá k rychlému příměří, okamžitému zprostředkování mezi válčícími stranami a koordinovanému úsilí o zajištění bezpečnosti osob v muzeu a ochranu kulturního dědictví. V dobách konfliktů a nejistých situací, jako jsou tyto, musí ICOM také vyjádřit své hluboké znepokojení nad důsledky, které tato nejistota bude mít na bezpečnost a ochranu členů ICOM, muzejního personálu a kulturního dědictví na Ukrajině.

Poté, co nejprve zajistili svou vlastní bezpečnost, ICOM doporučuje všem svým členům, aby připomněli své profesní závazky vyplývající z Etického kodexu muzeí ICOM chránit, udržovat a propagovat dědictví a zajistit, aby jejich muzea a sbírky byly chráněny před všemi druhy rizik, včetně konfliktů. ICOM dále všem zainteresovaným stranám radí, že existuje mnoho online bezplatných a přístupných nástrojů, které mohou pomoci v krizových situacích, jako je tato, mimo jiné: ICOM a muzea UNESCO Bezpečnost a připravenost na katastrofy při provozování muzea: Praktická příručka, První pomoc ICCROM ke kulturnímu dědictví v době krize – Toolkit nebo UNESCO a ICCROM Ohrožené dědictví: nouzová evakuace sbírek dědictví.

Kromě toho ICOM vyzývá členy občanské společnosti, aby se obrátili na jejich místní muzea a pomohli jim, pokud je to možné, se způsoby a prostředky k ochraně jejich budov a sbírek. Jako důležitá centra pro vzdělávání, studium a zábavu v místních komunitách je důležité, aby muzea – klíčové referenční body pro místní komunity – byla podporována jejich místními komunitami.

A konečně, mimo bezprostřední oblast konfliktu, tato krize poskytne příležitost pro bezohledné jednotlivce profitovat z ohrožení dědictví. ICOM varuje všechny zainteresované strany, aby byly obezřetné před možným nárůstem pašování kulturních materiálů pocházejících z regionu, a ICOM připomíná všem národním vládám v regionu jejich mezinárodní právní závazky chránit movité kulturní dědictví podle Úmluvy UNESCO o prostředcích z roku 1970. Zákaz a prevence nezákonného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků a Úmluva UNIDROIT z roku 1995 o odcizených nebo nezákonně vyvezených kulturních předmětech, nemluvě o dalších mezinárodních kulturních úmluvách na ochranu společného kulturního dědictví humanitních oborů.

ICOM úzce spolupracuje se svými mezinárodními partnery a zainteresovanými stranami v regionu a sleduje vývoj situace. ICOM bude i nadále nabízet veškerou možnou podporu, aby zmírnil jakékoli potenciální hrozby, kterým může dědictví Ukrajiny čelit v nejistých dnech a týdnech, které přijdou.

https://icom.museum/en/news/statement-russia-invasion-into-ukraine/?fbclid=IwAR0CYGm-GckSCthgHXvur0XFW9SEjzpaDtltv7hplkmwrUsWlGIMxtJXUes