Menu

Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního

Vážení spoluobčané,

Národní ústav lidové kultury v r. 2017 zadal renomovanému krajinnému architektovi Doc. Ing. Přemyslu Krejčiříkovi, Ph.D., zpracování projektové dokumentace na obnovu severní části zámeckého parku (plochy kolem amfiteátru Bludník) pod názvem „Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, CZ.05.4. 27/0.0/0.0/18_107/0008845“.

Projekt byl ve fázi zpracování průběžně konzultován se zástupci NPÚ, AOPK ČR  CHKO Bílé Karpaty a KÚ Jm kraje, odbor životního prostředí, a následně i řádně povolen, na základě čehož se v r. 2019 podařilo na realizaci projektu získat finanční podporu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Celkové předpokládané náklady na realizaci činí 8,6 mil. Kč.

Koncem r. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce, v rámci kterého ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala fy. Zábojník – contractors, s.r.o. Zahájení revitalizace vybrané části zámeckého parku je naplánováno na 1. srpna a dokončení výsadbových prací se předpokládá k 30.5.2021. Následná péče bude probíhat do roku 2023.

Již dnes je tato část parku pro veřejnost uzavřena a veřejnosti je přístupná jen v době konání Mezinárodního folklorního festivalu. Řešená část parku je domovem zvláště chráněných živočichů NATURA 2000, jako je strakapoud jižní a prostřední. Zámecký park je součástí ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

Cílem navrhovaných úprav je ošetření 64 stromů a odstranění 196 nevyhovujících dřevin, které jsou přehoustlé a jako nálety utlačují věkovité stromy, jenž určují vzhled zámeckého parku. Věkovité stromy budou ošetřeny a zachovány, protože jsou domovem pro strakapoudy, na jejichž podporu biotopu se obnova připravuje. Částečně se v parku projevila i nemoc Chalara fraxinea z Japonska, která je známá také jako chřadnutí jasanů. Nemoc se projevuje rychlým prosycháním větví jasanů. Také tyto odumírající stromy budou odstraněny. Ošetření a doplnění se rovněž dočká i alej vymezující Zbojnickou louku. Na místo vykácených stromů budou vysázeny mladé perspektivní stromy, jako jsou duby, habry, buky a lípy. Celkem bude vysázeno 400 nových stromů, které budou páteřní kostrou parku pro příští generace.

Jako prostor pro nové výsadby vzniknou v rámci porostů palouky, které budou příznivým prostředím pro vývoj mladých sazenic. V takto otevřených a rozvolněných porostech bude navržena také obnova lučních společenstev. Celková plocha obnovených luk bude téměř tři hektary. Podrosty česneku medvědího budou samozřejmě zachovány.

Pomístně se v aleji vyskytuje podražec křovištní, na který je vázán specifický hmyz - pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). Porosty budou vyznačeny v terénu před započetím prací a tato místa výskytu budou mimo obnovu lučních porostů. Do porostů se tak dostane světlo, které umožní návrat květnatých luk, jenž nahradí současné porosty kopřiv a dalších plevelných rostlin.

Práce budou prováděny za přísného dohledu pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny, Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Jm kraje, odboru životního prostředí.

Strakapoud jižní a střední