Menu

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

Ve čtvrtek 24. října se v brněnském divadle Reduta uskutečnil pod záštitou Národního ústavu lidové kultury, za finančního přispění Ministerstva kultury, SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

V letošním roce slaví Česká republika 10. výročí přístupu k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tímto aktem byla v roce 2009 významně posílena péče o dosud opomíjenou součást kulturního dědictví v ČR a díky tomu se za uplynulé období rozvinula velmi plodná a účinná spolupráce v oblasti péče o nehmotné kulturní dědictví na úrovni veřejné správy, odborných institucí i samotných nositelů tradic.

V souvislosti s tímto výročím byla předána ocenění Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis. Z rukou náměstka ministra kultury Jiřího Vzientka si rezortní ocenění převzala ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová za dlouhodobý přínos pro oblast neprofesionálního umění v Odboru regionální a národnostní kultury MK a specifický zájem o fenomén českého folklóru, který dlouhodobě zprostředkovává odborné i laické veřejnosti. Medaili Artis Bohemiae Amicis dále dostal emeritní ředitel Národního ústavu lidové kultury a významný etnolog PhDr. Jan Krist za výjimečné zásluhy v oblasti koncipování systému novodobé péče o tradiční lidovou kulturu a přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce v této oblasti s podporou UNESCO.

Součástí večera byl komponovaný pořad prezentující prvky tradiční lidové kultury, které byly v uplynulých 10 letech zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO: Jízda králů na Slovácku, technologie výroby Modrotisku, Sokolnictví, Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, České a slovenské loutkářství, Slovácký verbuňk. Všem nositelům prvků, které byly dosud zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ĆR byl v rámci večera předán pamětní list k tomuto výročí.

Přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO v roce 2003 byl dlouhodobý proces, kterému předcházela řada dílčích aktivit, na nichž se významnou měrou podílelo Ministerstvo kultury i Národní ústav lidové kultury. Poté co bylo v roce 1989 přijato Doporučení o ochraně tradiční a lidové kultury, začaly se scházet regionální porady expertů, rokující o tom, jak jsou jednotlivá ustanovení zmíněného Doporučení v různých zemích naplňována. V roce 1995 se za podpory MK a UNESCO uskutečnila na půdě Národního ústavu lidové kultury , příspěvkové organizace MK, první z těchto porad a po ní následovaly další v letech 1996 a 1997. Výsledkem série porad bylo celosvětové shromáždění ve Washingtonu v roce 1999 a jeho dokument Akční plán na ochranu a rozvoj nehmotného kulturního dědictví, do něhož byly zapracovány materiály diskutované v NÚLK ve Strážnici včetně doporučení k vytvoření takto koncipované mezinárodní úmluvy. Ta byla přijata na 32. zasedání Generální konference UNESCO dne 17. října 2003. Na jejím základě vznikly dva  nové seznamy  statků nehmotné kultury; Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování. Po dlouhém čekání a usilovné snaze úředníků, senátorů i poslanců uložila ČR dne 18. února 2009  přístupové dokumenty k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví v sídle UNESCO. Stala se tak v pořadí 109. zemí, která k této Úmluvě přistoupila.

zdroj: www.mkcr.cz

foto: archiv NÚLK