Menu

Seminář členů Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky

Ve dnech 1. a 2. října letošního roku se v prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnil seminář členů Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky (EK AMG). Jedná se o oborovou komisi etnografů, která sdružuje kurátory etnografických sbírek v ČR. Komise svou odbornou činností přispívá k záchraně a zachování kulturního dědictví, a to dokumentací, tezaurací a prezentací muzejních sbírek etnologické povahy.

Seminář EK AMG se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim a probírají se zde aktuální témata týkající se rozšířené činnosti muzejních institucí. Mezi ta často frekventovaná patří digitalizace muzejních sbírek, zpřístupňování sbírkových databází veřejnosti, nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR – krajské seznamy, muzejně pedagogická praxe, spolupráce s místními spolky a komunitami.

Strážnického semináře se zúčastnilo celkem 50 odborníků nejen z muzejních institucí, ale i z akademické sféry a zaznělo 16 referátů. Poté následovalo plenární zasedání EK AMG, volba nového výboru a předsedy komise (viz zápis z mimořádného plenárního zasedání EK AMG). Závěr prvního dne jednání zakončil společenský večer spojený s večerní prohlídkou stálých expozic v prostorách strážnického zámku a komentovanou prohlídkou výstavy Lidový oděv na Moravě.

Druhý den semináře byl věnován exkurzím. Účastníci semináře absolvovali odbornou prohlídku Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, které spravuje Národní ústav lidové kultury. Byly zde představeny vybrané návštěvnické okruhy a výstava Hliněné stavitelství na Moravě. Po té následovala návštěva vybraných pamětihodností ve městě Strážnice. Na programu byla komentovaná prohlídka synagogy a židovského hřbitova, celý seminář byl pak zakončen prohlídkou expozic Městského muzea Strážnice.

Gallery Plugin