Menu

Cena ministerstva kultury (2016)

PhDr. Jan Krist získal Cenu ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. Převzal ji z rukou ministra kultury Daniela Hermana v rámci 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v červnu 2016.

Po absolvování střední školy v Kyjově studoval v letech 1969 – 1974 národopis a historii na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzity). Po krátkém působení ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti v roce 1976 přešel do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (tehdy Ústav lidového umění), kde se na základě výběrového řízení stal od 1. 1. 1997 ředitelem. V letech 1990 – 1994 působil na Okresním úřadě v Hodoníně (zástupce přednosty, později úřadující přednosta), v Praze jako poslanec Federálního shromáždění a jako poradce ministra kultury.

Ve své odborné práci se zabývá sociální strukturou venkovského obyvatelstva na jihovýchodní Moravě a jeho obyčeji, především svatebními a pohřebními. Dalším okruhem jeho zájmu je problematika folklorních festivalů a souborů, ochrana kulturního dědictví, včetně národnostních menšin, otázky týkající se ochrany a péče o tradiční lidovou kulturu v podmínkách České republiky a spolupráce s UNESCO v této oblasti. Na toto téma publikoval řadu časopiseckých i knižních výstupů.

Pod vedením dr. Krista se podařil NÚLK odborně stabilizovat a pevně ukotvit na národní i mezinárodní úrovni, takže se stal platným a iniciativním spolupracovníkem ministerstva kultury při budování Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. S ohledem na odborné směřování ústavu byla navázána spolupráce s UNESCO, které podpořilo projekty rozsáhlé dokumentace lidových tanců a lidových řemesel, které nemají co do rozsahu v Evropě obdoby. Na jejich základě se podařilo rozvinout úspěšný projekt ocenění a podpory zánikem ohrožených technologií a jejich nositelů - Nositel tradice lidových řemesel. Ve spolupráci s UNESCO bylo ve Strážnici uspořádáno několik jednání zástupců zemí střední a východní Evropy. Myšlenka ochrany nehmotného kulturního dědictví, která zde byla prezentována, našla odezvu v oficiálních dokumentech UNESCO, které dnes tvoří ideové jádro této agendy. Díky těmto kontaktům patřila Česká republika mezi první země, jejíž statek – Slovácký verbuňk – byl zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, následovaly zápisy dalších statků (Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, Jízda králů na jihovýchodě ČR, Sokolnictví). Na národní úrovni našly tyto myšlenky svou odezvu v Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou

kulturu v ČR v letech 2003 – 2010 a 2011 – 2015, na jejímž zrodu se dr. Krist významnou měrou podílel. V jejím rámci se podařilo ustavit Národní seznam jevů nemateriálního kulturního dědictví a iniciovat vznik seznamů krajských.

Osobnost PhDr. Jana Krista se velkou měrou zasloužila o to, že se z provinčního ústavu stalo moderní národní pracoviště zaměřené na odbornou, konzultační a prezentační činnost v oblasti tradiční lidové kultury. Díky nepřerušené kontinuitě se podařilo řadu osvědčených postupů a praktik převést do podoby koncepčních materiálů ministerské a vládní úrovně, jež v řadě případů předběhly okolní země. Moderní způsoby prezentace jevů tradiční lidové kultury zakomponované na nejrůznějších úrovních do činnosti ústavu, přispěly nemalou měrou ke skutečnosti, že se téma těší velkému zájmu nejen odborné, ale i laické veřejnosti, a to také u nejmladších generací.

- Prezident České národní sekce CIOFF (Mezinárodní organizace pořadatelů folklorních festivalů a lidového umění; 1997 – 2015)

- Člen Národní sekce IOV (Mezinárodní organizace lidového umění; 1997 – dosud)

- Člen České komise pro UNESCO (1998 – dosud)

- Člen České národopisné společnosti (1974 – dosud)

- Člen redakčních rad odborných časopisů: Národopisná revue, Slovenský národopis, Museum vivum, Malovaný kraj

- Člen Rady Státního fondu kultury (2002 – 2007)

- Člen Rady pro umění MK (od 2009)

- Člen Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (2005 – dosud)

- Člen Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2004 – dosud)

- Člen Ředitelské rady Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Praze (2003 – dosud)

- Člen grantových a hodnoticích komisí Ministerstva kultury: pro kulturu národnostních menšin žijících v ČR (1999 – dosud), na podporu integrace cizinců žijících v ČR (2001 – 2011), pro kategorii B programu podpory tradiční lidové kultury (2005 – dosud), pro integraci romské komunity (2002 – dosud), pro příspěvky na tvůrčí a studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury (od 2008), pro podporu regionálních kulturních tradic (od 2008), pro udělování Ceny ministerstva kultury ČR (2002 – dosud).