Menu

Cena ministerstva kultury (2008)

PhDr. Josef Jančář, CSc. (Etnograf, muzejník, organizátor a vědecký pracovník NÚLK) získal cenu ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2008.

Narodil se 16. 6. 1931 v Těšově, okres Uherské Hradiště.

Základ své odborné erudice získal PhDr. Josef Jančář, CSc. při studiu oboru národopis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1953 - 1958, PhDr. 1967, CSc. 1969). Před tímto studiem ovšem pracoval jako tkadlec v podniku Moravolen Šumperk (1948 - 1950), kde získal vztah k tradičním lidovým řemeslům, který se později projevil v jeho odborné a organizátorské činnosti. Po ukončení vysokoškolského studia byl odborným pracovníkem Slováckého muzea v Uherském Hradišti (1958 - 1961), jehož byl také ředitelem (1964 - 1969), pracoval jako vedoucí dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti (1961 - 1964), jako odborný pracovník Krajského památkového střediska v Brně (1970 - 1971), v důsledku normalizace pak jako pracovník přidružené výroby JZD Lipov (1972 - 1979). V roce 1979 se k odborné práci vrátil jako zaměstnanec Národního ústavu lidové kultury (dále jen NÚLK) (1979 - 1989) a po listopadové revoluci roku 1989 se stal ředitelem této instituce (1990 - 1996). Po dobu řízení NÚLK byl prezidentem České národní sekce CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels - Mezinárodní organizace pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění) a díky jazykovým schopnostem a odborným znalostem reprezentoval úspěšně Českou republiku na mezinárodních konferencích a sympoziích. Zasloužil se tak nejen o rozvoj oboru, ale také o šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. Má výrazný podíl na úspěších České republiky v oboru tradiční lidové kultury v mezinárodním měřítku, zejména ve spolupráci našeho státu s organizací UNESCO. Je schopným a výkonným koncepčním pracovníkem, spoluautorem a v řadě případů také iniciátorem koncepčních a metodických dokumentů, především v naplňování výzvy UNESCO z roku 1989 „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury". Díky Jančářovým snahám o popularizaci a naplňování uvedeného „Doporučení" se na půdě NÚLK konalo několik mezinárodních porad expertů zemí střední a východní Evropy, které nepřímo vedly k přijetí dalších významných legislativních dokumentů UNESCO, jako je např. Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zásluhou se české podklady staly rovněž jistou platformou a zveřejněným know-how pro mezinárodních bádání a oborové publikace. Za jeho vedení se NÚLK transformoval do podoby vyspělého etnologického pracoviště s působností pro území celé České republiky a s mezinárodním dosahem.

O erudici a významném postavení PhDr. Josefa Jančáře, CSc. v oboru etnografie svědčí rovněž velké množství odborných a profesních pozic (z nichž výběrově uvádíme): člen výboru Národopisné společnosti při ČSAV (1958 - 1970), člen výboru Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici (1964 - 1970) a člen Ústřední muzejní rady (1967 - 1970), vedoucí redaktor sborníku Slovácko (1958 - 1970), člen redakční rady Národopisných aktualit (1964 - 1971) a odpovědný redaktor Národopisné revue (1991 - 1995), člen redakční rady Národopisného věstníku Československého (1966 - 1972), člen redakční rady Muzeologických sešitů (1969 - 1970), člen redakční rady Slovenského národopisu (1991 - 1995), prezident České národní sekce CIOFF (od roku 1993), prezident pro obnovu městské památkové zóny v Uherském Hradišti (od 1994) a mnoho dalších.

Josef Jančář je významným etnografem se zaměřením na lidová řemesla a lidovou uměleckou výrobu, zemědělské hospodaření, lidové stavitelství a bydlení, muzejnictví, problematiku folklorních slavností a festivalů či na postavení lidové kultury v současné společnosti. Byl iniciátorem a organizátorem sestavení a vydání národopisného svazku nové řady Vlastivědy moravské. Země a lid X. (Lidová kultura na Moravě, Strážnice 2000). Je spoluautorem několika lokálních a regionálních monografií a významně se podílí na projektu Nositel tradice lidového řemesla, který je českou obdobou světového programu UNESCO nesoucího název Žijící lidské poklady. V letech 2000 - 2002 realizoval úspěšně projekt Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (v roce 2002 byla pod jeho edičním vedením vydána stejnojmenná publikace).

Josef Jančář má bohaté zkušenosti z organizátorské práce na regionálních i celostátních folklorních akcích. S využitím zkušeností ze svého působení ve folklorním hnutí publikoval řadu odborných studií, recenzí a podílel se také na vzniku některých televizních pořadů.

V současné době je i jako důchodce stále zaměstnancem a aktivním odborníkem Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, kde se věnuje některým významným projektům v oblasti výzkumu a vývoje, jako jsou např. Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury - videoencyklopedie Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice; Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky nebo Proměny funkcí folkloru a folklorního hnutí. V posledních letech realizoval několik výstav se zaměřením na lidová řemesla a historii NÚLK. Jeho rozsáhlá publikační činnost byla kromě řady odborných článků a recenzí v periodickém tisku obohacena nejnověji i o tři publikace, které vydal NÚLK v letech 2005, 2006 a 2007:

Šedesát let Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Strážnice 2005.

Strážnické inspirace. 50 let Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Strážnice 2006.

Národopisné festivaly a folklorní festivaly v České republice. (Ve spolupráci s PhDr. Janem Kristem) Strážnice 2007.

Foto: Miroslav Potyka, www.slovacky.denik.cz (2012)