Menu

Malý etnologický slovník

Kolektiv autorů
Malý etnologický slovník

Vědecký obor etnologie - stejně jako každý vědní obor - neustále rozšiřuje své věcné poznatky i metodologické postupy, čímž proměňuje své oborové paradigma. Jednou ze základních reflexí tohoto vývoje může být i lexikografické vymezení se vůči jiným oborům a nastavení základních poznatků směrem k odborné i laické veřejnosti - samozřejmě s ohledem na jejich podmíněnost různými dobovými kontexty. I když v nedávné minulosti vyšla několikasvazková encyklopedie věnovaná tradiční lidové kultuře Čech, Moravy a Slezska, malý příruční slovník našemu oboru chybí. Tuto skutečnost si uvědomuje také účinné znění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011-2015, která problematiku oborové terminologie a lexikografie považuje za jeden ze svých zásadních úkolů.

Těžiště vybraných termínů slovníku spočívá ve vysvětleních nebo definicích nejčastěji užívaných obecných pojmů etnologie. Malý etnologický slovník je určen nejen badatelské, ale i širší veřejnosti. Vybrané termíny jsou řazeny abecedně a vztahují se především k etnologii, kulturní a sociální antropologii a jejich subdisciplínám. Podněty k jeho přípravě byly vysloveny na konferenci Etnologie - současnost a terminologické otazníky, konané ve Strážnici. Referáty z této konference byly publikovány ve stejnojmenném sborníku (2008). Pracovníci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vypracovali předběžný seznam termínů, navrhli harmonogram jejich zpracování a heslář rozeslali k posouzení badatelům na vysokoškolských i akademických pracovištích. Redaktoři přihlédli i k podnětům, předneseným na pracovním setkání etnologů v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze i k podnětům a doplňkům odborných posudků.

ISBN: 978-80-87261-70-5


Publikaci je možné objednat v e-shopu