Menu

Regionální pracoviště Liberecký kraj: Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum Českého ráje v Turnově patří k nejstarším muzeím regionálního typu České republice. Počátky sbírkotvorné činnosti byly zaměřeny na archeologii, historii a národopis. Tyto sbírkové fondy vytvořily platformu regionálního vlastivědného pracoviště. Předpoklady pro dnešní specializaci turnovského muzea na dokumentaci a prezentaci nalezišť drahých kamenů a historii kamenářství a šperkařství vytvořily ve 30. letech sbírky geologie, mineralogie a zpracování drahých kamenů a šperkařství. V těchto oborech dnes vlastní muzeum sbírkové fondy evropského rozměru a tomu odpovídající expozice.

Bližší informace: www.muzeum-turnov.cz

Péče o tradiční lidovou kulturu v libereckém kraji

K rozšiřování specializovaných sbírkových oborů přispívají současné aktivity muzea např. spolupráce s uměleckými školami, pořádání mezinárodních šperkařských sympozií orientovaných na rozvoj styků se soudobou světovou tvorbou, mezinárodní vědecké konference, zahraniční expedice, výstavy v České republice i v zahraničí, burzy drahých kamenů. Pro rozvoj muzea je stejně významné i zajištění archeologické památkové péče v regionu Českého ráje a Pojizeří a zajištění dokumentace a prezentace tradiční lidové kultury v souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. V posledních letech patří turnovské muzeum také mezi hlavní organizátory a pořadatele slavností, přehlídek, koncertů a dalších pořadů ve městě i v regionu.

Muzeum bylo založeno v roce 1886. Základem sbírek se staly historické exponáty, cechovní a umělecké památky, archeologické nálezy a fondy městského archivu. Stálé expozice mineralogie, historie, živé přírody, turnovského kamenářství a národopisu byly zpřístupněny návštěvníkům v roce 1963. Tím se výrazně zvýšil zájem o muzeum a vzrostla jeho návštěvnost. V roce 1966 získalo muzeum statut okresního muzea. V tomto roce také převzalo do správy Dlaskův statek v Dolánkách, kde je umístěna národopisná expozice specializovaná na lidový interiér a podomáckou výrobu v oblasti Pojizeří.

Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z konce 18. století. Původními majiteli statku byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámějším byl Josef Dlask, narozený v roce 1782. Lidový písmák, dolánecký rychtář a novátorský hospodář byl významnou postavou regionální historie. Roubený Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 národní kulturní památkou. Při vchodu do usedlosti se nachází socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který sem byl v šedesátých letech 20. století přenesen z Malého Rohozce.

"Kamenářský dům" je kopií domu č. p. 19 z počátku 19. století, který do dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. V 60. letech minulého století byl již poslední turnovskou stavbou představující typ roubeného městského domu. Obvodové zdivo bylo kombinováno kamenem s krytou verandou a mansardovou barokní střechou původně krytou došky. V roce 2010 konečně dosáhly vytouženého cíle snahy Muzea Českého ráje prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. Realizací tohoto projektu vznikl tzv. „živý" dům, který nabízí ukázku historických řemesel - zlatnictví a šperkařství, které mají v regionu dlouholetou tradici. Náplň expozice tzv. Kamenářského domu osvětluje historii vztahů mezi městy Turnov a Idar-Oberstein vystupující z materiálů fondů muzea, archivů u nás i v Německu a ze soukromé sbírky pana Dietra Jerusalema v Idar-Obersteinu.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách. Je příspěvkovou organizací v majetku Královehradeckého kraje. Muzeum sídlí na Eliščině nábřeží v monumentální budově postavené podle návrhu architekta Jana Kotěry a prohlášené v roce 1995 národní kulturní památkou. V historické budově sídlí vedení muzea, ekonomické a provozní oddělení a útvar propagace a prezentace. Odborná pracoviště archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení jsou umístěna v objektu tzv. Gayerových kasáren na ulici Opletalova.

Bližší informace: www.muzeumhk.cz

Péče o tradiční lidovou kulturu královéhradeckého kraje

Muzeum bylo v Hradci Králové založeno v roce 1880. Přímým podnětem k jeho zřízení se stala zdejší výstava starožitností a památností konaná v létě roku 1879. Mnoho předmětů vystavených při této příležitosti město postupně zakoupilo do sbírek nově budovaného muzea. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 000 000 sbírkových předmětů.

Od roku 1993 je součástí muzea též Památník bitvy 1866 na Chlumu. Součástí Památníku bitvy 1866 na Chlumu je i Muzeum války 1866, jehož historická část byla otevřena v roce 1936. Nová část muzea byla vybudována v letech 2008-2010 a následně, v roce 2011 byla rovněž zrekonstruována stará muzejní budova, ve které je nyní projekční a přednáškový sál. Dne 31. 3. 2012 byla v muzeu pro veřejnost otevřena nová expozice prusko-rakouské války doplněná o interaktivní a multimediální prvky a svým pojetím zohledňuje všechny věkové a zájmové kategorie návštěvníků.

Muzeum je také partnerem projektu Archeopark pravěku ve Všestarech. Projekt je realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. V rámci Archeoparku bude stávající „pravěká vesnice" rozšířena na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva.

Zdroj textu a fotografií: http://www.muzeumhk.cz/, http://www.archeoparkvsestary.cz/

Muzeum v Chebu bylo založeno aktem rozhodnutí městského zastupitelstva v lednu roku 1873, zpřístupnění veřejnosti se dočkalo v polovině května roku následujícího, čímž se řadí mezi vůbec nejstarší regionální muzea v Čechách. Své zprvu skromné útočiště nalezlo v části Pachelbelova domu, tedy v objektu, v němž byl v únoru 1634 zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna a který také náleží k nejlépe dochovaným středověkým budovám na chebském náměstí.

Bližší informace: www.muzeumcheb.cz

Péče o tradiční lidovou kulturu v karlovarském kraji

Již od samého počátku se profilovalo především jako muzeum historické, které bylo neodmyslitelně spojováno právě s tragickým koncem vévody frýdlantského a jeho druhů. V současné době patří Muzeum Cheb se svými přibližně 100 000 sbírkovými předměty, bohatými dokumentačními fondy a s obsáhlou studijní knihovnou regionální literatury k předním muzejním zařízením v České republice. Vedle expoziční budovy a budovy Centrálního depozitáře spravuje muzem také hrázděný statek v obci Milíkov.

Expoziční budovu Muzea Cheb najdete v bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, jmenovaném také Pachelbelův dům. Muzeum, které patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách, zde sídlí od 15. května 1874. Již od svého založení je spojováno se zavražděním Albrechta z Valdštejna 25. února roku 1625 a tak navzdory svému širokému zakladatelskému programu brzy vstoupilo do podvědomí veřejnosti jako Valdštejnovo muzeum. Dnes patří se svými bohatými sbírkovými a dokumentačními fondy k dějinám Chebu i Chebska a obsáhlou studijní knihovnou k nejdůležitějším muzejním institucím v západních Čechách.

Ve 26 sálech uměleckohistorické expozice se návštěvníci seznámí s bohatou historií města a regionu. Muzeum dále nabízí prohlídku Valdštejnské obrazárny a v nádvoří pak malého lapidária. Stálá muzejní expozice je každoročně doplňována sbírkovými a výtvarnými výstavami. Vedle výstavní činnosti, správy a odborného zpracování sbírkových fondů plní Muzeum Cheb rovněž důležitou roli dokumentačního, informačního a výzkumného centra regionální historie.

Chebský hrad architekturou a charakterem patřil k síti císařských falcí a je jediným reprezentantem tohoto stavebního typu na území Čech. V dochovaných zbytcích původních staveb se snoubí prvky románské s gotickými a barokními. Prohlídka Chebského hradu nabízí výstavu z archeologických výzkumů Chebska a prohlídku kachlových kamen krásenského keramika a sochaře Williho Russe s národopisnými motivy.

Chcete-li se seznámit s tradiční lidovou architekturou na Chebsku, nabízí se Vám návštěva hrázděného statku čp. 18 v Milíkově. Obec Milíkov (Miltigau) leží na úpatí Slavkovského lesa 3 km vlevo od hlavní silnice Cheb - Mariánské Lázně. Usedlost čp. 18 se nachází na severním okraji obce nedaleko kostela sv. Šimona a Judy. Statek má klasický půdorys chebského hrázděného statku: přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminkem postaveným na místě původních samostatných chlévů v 70. letech minulého století. Nejstarší budovou je stodola datovaná k roku 1781. Rokem 1786 je datovaná do dvora otevřená kolna. Obytný dům má přízemí dochované v chlévové části staré roubené zdi, které je z vnitřní strany překryto cihlovou přizdívkou. Patro je hrázděné, do dvora opatřené dřevěnou pavlačí.
V 70. letech byl statek zakoupen jako rekreační chalupa. V roce 2005 byl statek čp. 18 v Milíkově zapsán do seznamu kulturních památek. V roce 2008 jej zakoupil Karlovarský kraj a jeho provozovatelem je Muzeum Cheb. Návštěvníkům se tak nabízí proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky, jak tomu bylo do roku 1945, přes změny dané vysídlením původních obyvatel, využívání tzv. "na dožití", jako samostatného hospodářského objektu, až po využívání jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.

Text a fotografie z internetových stránek muzea a www.milikov.cz

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.

Bližší informace: www.masaryk.info

Péče o tradiční lidovou kulturu v jihomoravském kraji

První pokusy o založení zdejšího muzea spadají do počátků devadesátých let 19. století, doby sílícího proudu rostoucího českého národní ho uvědomování. V jeho důsledku se v Hodoníně v roce 1892 konala Jubilejní národopisná, umělecká a hospodářská výstava, velmi významným podnětem se stala Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895. V roce 1903 vstoupila svou činností do širšího povědomí Společnost Slovenského muzea v Hodoníně, jejíž aktivity však přerušila první světová válka.

K obnovení muzejní činnosti došlo až v nově vzniklé Československé republice. Krajinská výstava uspořádaná v roce 1922 vytvořila základy pro vznik Spolku Masarykova muzea, jeho stanovy byly zveřejněny v roce 1923. V hlavních rysech zůstala zachována dřívější náplň muzea, tj. výzkum a dokumentace života obyvatel moravsko-slovenského pomezí. Zároveň došlo k rozšíření činnosti o propagaci života a díla nejslavnějšího hodonínského rodáka T. G. Masaryka a také o historii československých legií.

Nacistická okupace vedla k paralyzování činnosti spolku. Válka a později únorový převrat v roce 1948 znamenaly konec veřejné prezentace osobnosti T. G. Masaryka a jeho myšlenkového odkazu. Další změny přišly se Zákonem o muzeích a galeriích z roku 1954 a v důsledku nového územního členění v šedesátých letech, kdy vzniklo Okresní muzeum v Hodoníně s pobočkami v Kyjově, Veselí nad Moravou a ve Ždánicích. Kromě povinnosti dokumentovat historii města a okrsku došlo k přeorientování se zejména na dějiny dělnického hnutí a problematiku československé vzájemnosti.

Během sedmdesátých let se opět změnil název instituce, tentokrát na Muzeum Hodonínska. Jeho program byl doplněn o historii těžby místní nafty a lignitu. Vlastivědné muzeum v Kyjově se zaměřilo na národopis, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou na archeologii, Vrbasovo muzeum ve Ždánicích mělo statut detašovaného studijního depozitáře. V roce 1986 muzeum delimitací krajského památkového zařízení získalo do své správy NKP Valy u Mikulčic, počátkem devadesátých let naopak přišlo o Vrbasovo muzeum, jehož zřizovatelem se stalo město Ždánice.

Navrácení původního názvu v roce 1990 a zbavení se ideologických tlaků s sebou přinesly návrat původního zaměření muzea na osobnost T. G. Masaryka a dějiny regionu. Kladnou změnu a účinnou satisfakci pro muzeum, které se po celou dobu své existence potýkalo s nedostatkem vhodných prostor pro svou činnost, znamenalo opravení sídla Masarykova muzea v Hodoníně - barokního zámečku (ve správě muzea od roku 1982, ale oprava v devadesátých letech). 18. května 1997 zde byla otevřena nová stálá expozice věnovaná T. G. Masarykovi a jeho rodišti.

Zdroj textu a fotografií: http://www.masaryk.info/

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. První muzejní sbírky byly zpřístupněny veřejnosti na jaře roku 1877 v domě U tří korun vedle městské radnice. Četné dary místních občanů i krajanů v cizině podnítily výstavbu nové účelové muzejní budovy. Monumentální objekt vybudovaný v letech 1899-1901 v historizujícím novorenesančním slohu byl otevřen veřejnosti v roce 1903.

Bližší informace: www.muzeumcb.cz
Péče o tradiční lidovou kulturu v jihočeském kraji

Muzeum v současné době rozvíjí svoji činnost celkem v 7 objektech. Kromě již zmíněné hlavní budovy muzea v Dukelské ulici v Českých Budějovicích, v níž je zpřístupněna celoročně muzejní expozice a každoročně téměř dvě desítky krátkodobých tématických výstav, jsou pro veřejnost otevřeny v sezóně další dva objekty: Muzeum koněspřežky ve strážním domku koněspřežky v Mánesově ulici v Českých Budějovicích a tvrz Žumberk u Nových Hradů se stálou expozicí lidového malovaného nábytku z jižních Čech.

Kromě nich se muzeum prezentuje svými sbírkami ve stálé expozici Hamernictví na Buškově hamru u Trhových Svinů, sbírkou buquoyského skla v hradní expozici v Nových Hradech a v expozici muzea v Lišově. Zbylé 4 objekty jsou stálými muzejními pracovišti a pro veřejnost nejsou běžně přístupné. Z nich za zmínku stojí především objekt v ul. Fráni Šrámka v Českých Budějovicích, který prošel náročnou rekonstrukcí a modernizací, dokončenou v roce 2000 a byla zde vybudována nová moderní muzejní pracoviště archeologické, historické a konzervátorské.

Jihočeské muzeum je krajským regionálním muzeem s orientací na přírodní a společenské vědy. Kromě stálých expozic přírody, pravěku a středověku, pořádá muzeum každoročně řadu krátkodobých tematických výstav, uskutečňuje přednášky a další kulturně vzdělávací programy a poskytuje odborné služby.

Zdroj textu a fotografií: http://www.muzeumcb.cz/