Menu

CIOFF

International Council of Organizations of Folklore Festivals

CIOFF je Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění ve smyslu definice Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). V rámci UNESCO má postavení konzultanta. Česká národní sekce se sídlem v Národním ústavu lidové kultury je členem středoevropského sektoru této celesvětové organizaci.

Elektronickou prezentaci světové organizace CIOFF naleznete na www.cioff.org

Česká národní sekce
Seznam členů České národní sekce CIOFF
Dokumenty ke stažení
Zprávy CIOFF

Ústředním sídlem sekce je Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice - zámek, který zabezpečuje činnost sekce v souladu se Zřizovací listinou NÚLK. Sekce spolupracuje na realizaci základních úkolů a cílů CIOFF. Aktivně se účastní práce Středoevropského sektoru CIOFF a EURO-CIOFF s cílem podpořit přátelské vztahy mezi národy, zvláště mezi mladými lidmi, a věnovat pozornost a vážnost kulturním tradicím všech národů a národností.

Vysílá svého delegáta na valná shromáždění, konference, festivaly a jiné akce CIOFF. Připravuje zprávy, materiály a jiné důležité dokumenty s působností pro celou Českou republiku. Podle možnosti se účastní činnosti jednotlivých Komisí a Pracovních skupin CIOFF a informuje své členy o aktivitách, které se v oboru tradiční a lidové kultury uskutečňují v jiných státech. Každoročně informuje Výkonný výbor CIOFF o stavu tradiční a lidové kultury v České republice, o termínech mezinárodních folklorních festivalů, konferencí, sympózií, kolokvií, výstav a o jiných prakticko-metodických akcích, kterých se mohou zúčastnit ostatní členové CIOFF. Spolupracuje na realizaci projektů zakotvených v plánu činnosti CIOFF a pomáhá při přímé výměně folklorních kolektivů, zájezdech kolektivů na festivaly CIOFF, vystoupení zahraničních kolektivů při průjezdu Českou republikou na jiné festivaly CIOFF a jejich uměleckých turné v České republice. Popularizuje ideje CIOFF, zajišťuje používání jeho symbolů. Poskytuje všestrannou pomoc folklorním festivalům při prvotním styku s festivaly nebo soubory v zahraničí a všestrannou pomoc folklorním kolektivům před výjezdem na zahraniční festivaly. Přispívá ke koordinaci mezinárodních aktivit svých členů. Sekce doporučuje folklorní kolektivy, experty a pozorovatele na festivaly a různé akce CIOFF v zahraničí. Sekce spolupracuje s jinými organizacemi, institucemi a sdruženími v České republice a v zahraničí.