Předchozí 0388 Následující
str. 375

vládě a bude záležeti především na poslancích říšských, aby účinně podporovali tuto akci.

Zřízením stálého poradního sboru jako zemské komise archaeo-logické, jež uloženo zemskému výboru, nabude ovšem otázka ochrany památek určité formy a bude lze přikročiti k organisaci celé akce.

Konečně sluší uvésti, že také král. hlavní město učinilo důležitý krok u věci té, zřídivši stálou komisi poradní z odborníků, jež by se postarala o seznam památek v Praze.

Těmito kroky vstupuje otázka ochrany památek do druhého a bohdá šťastnějšího stadia!

Vala a Hrádek u Miletína.

Popisuje Jan Nálevka.

Při silnici asi v půl cestě z Miletína k Pecce je vesnička Vřesník na návrší, které k jihu a severu dosti prudce klesá. Asi 1 km cesty k severozápadu ode vsi slévají se dva potůčky, prameny říčky Bystřice, která tekouc k Mile-tínu vlévá se nad Chlumcem do Cidliny. Z ostrohu ohou potůčků, lučinami lemovaných, zdvihá se příkrý kopec Vala, mající od jihu podobu komolého ctyřstěnného jehlanu. Díváme li se na Vala s Vřesníku, pojímáme ihned myšlénku, že kopec ten je snad rukou lidskou své podobě přizpůsoben, neboť ani jediný okolní vrch není Valům podoben, ač mají jinak podobu stejnou, i nade všechny vynikající nedaleký Zvičín. Vrcholy všech těch kopců jsou kulovité a svahy více méně vrcholu odpovídající, jediná Vala jsou nápadně rovinatá a tři svahy jejich jako přisekány, tvoříce k jihovýchodu téměř ostrou hranu. Podoba i jméno Vala svědčí o starém rozsáhlém hradu, nö nepodobném onomu u Ostro-měře. Do dvou třetin Val na mírnějším svahu rozkládají se pole Hradiště řečená. Třetí třetina, lesem porostlá, vystupuje velmi příkře. Les na severovýchodním svahu Val jmenuje se Sedliště (plur.), pod Valy k jiho-záp. místu, kde přes polní cestu přetéká potůček, říká se „u pstruhových rybníků". Zbytky staré hráze něco výše v louce dosud lze spatřiti. Na hřehn pod polem roste starý dub zrovna napioti hrázi.

Vrchol Val jo rovinka, v jejíž západní končině nalézá se nepatrná kruhovitá vyvýšeninka, lesem porostlá. Říká se tu „na kolečku". Odtud přes pole


Hradci zkaženy malby, ostříleny štuky, mříž z r. 1565 kazí se rzí, rotunda z XVI. stol. pustae. Při restaurování kostela sv. Jiří rozneseny památky nalezené tam (srovnej Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1893, číslo 1.); z královského hradu pražského odvezeny poslední obrazy do Vídně, podobně má se státi na Karlštejně. — Posl. Toiner stěžoval si, že dům Melantriehův a Veleslavínův sbořen, žo památky stavební a ozdoby (mříže, klepátka) ustupují stavebním čarám a vandalismu. — Posl. Hlávka zasazoval se o znovuzřícení sousoší sv. Františka a sv. Ignáce na Karlově mostě zničeného povodní. — Posl. Kaftan promluvil o stavbě chrámu sv. Víta a restaurování Karlštejna.

Předchozí   Následující