Předchozí 0289 Následující
str. 276

O rozšířeni kamenných nástrojů v Čechách a na Moravě vzhledem ku geologickému složení země.

Napsal Dr. J. Matiegka.

Nazýváme-li „neolithem" dobu nebo lépe řečeno kulturu vyznačenou tím, že za jejího trvání upotřebován byl. kámen ke zhotovení nejnutnějších nástrojů, nelze popírati, že neolith v Čechách existoval. Neboť tolik přece z nálezů v hrobech a bydlištích před-historických je jisto, že z počátku obýval naši vlast lid, který skutečně prakticky používal kamenných mlatů, klínů, kladiv, dlátek atd., ne-znaje neb alespoň nemaje ještě kovu k jejich hotovení. Na tom nemění nic okolnost, že se sem tam najde nějaký bronzový šperk vedle kamenných nástrojů, nebo že tyto nebyly hned pohozeny, když již bylo užíváno bronzových celtů a dýk; to dokazuje jen, že i v době, kdy obyvatelstvo cech odjinud bronz v dosti velké hojnosti dostávalo a konečně také samo dovedlo jej zpracovati, přece ještě nemohlo se úplně zříci materiálu kamenného.

Tím ovšem je těžko stanoviti hranice vlastního neolithu, jak do času tak do rozšíření místního. První vystoupení bronzových nástrojů (nikoliv šperků) jest hranicí „vlastního neolithu" a počátkem doby bronzové—zmizení posledního nástroje kamenného jest koncem „neolithu v širším slova smyslu". Ovšem, že se to udalo již v dosti pokročilé době bronzové nebo snad i v době prvního železa. Za trvání kultury hallstattské a v době založení popelnicových hrobů typu lužického byly kamenné nástroje již zřídka v užívání, v hrobech latěnských úplně mizejí. V době římské a pozdní době slovanské jistě již za nástroje užívány nebyly.

Tolik o ohraničení neolithu co do času. Keramika dovoluje ještě přesněji v jednotlivých případech stanoviti hranice mezi vlastním neolithem a neolithem v širším slova smyslu.

Co se týče místního rozšíření českého neolithu, jsme panu konservátoru Šnajdrovi díky zavázáni za to, že provedl sestavení všech nalezišť kamenných nástrojů („Počátkové předhistorického místopisu. V Pardubicích 1891): mapka jeho naznačuje místa, kde všude kamenné nástroje byly nalezeny, nehledě k tomu, že některé jsou současné s předměty bronzovými — jest to tedy mapka neolithu v širším slova smyslu (obr. 1.). Hranice vlastního neolithu jsou užší. Nahoře bylo uvedeno, že hranice časové pro neolith v širším slova smyslu spadají asi s hranicemi doby bronzové, ale to platí i pro místní rozšíření, jak se lehce


Předchozí   Následující