Předchozí 0266 Následující
str. 257

O mladší době kamenné v Čechách.

Napsal L. Niederle.

U nás již od dřívějších let je mezi archaeology spor o to, zdali v Čechách existovala t. zv. mladší doba kamenná neboli neo-lithická, jestli Čechy byly kdysi obydleny lidem, který znal již orbu, «hov dobytka, keramiku, ale neznal ještě kovu, a všechny nástroje a zbraně vyráběl dosti uměíe z kamene, z parohů a z kosti. Professor Smolík po řadu let houževnatě zastává míuění, že u nás neolithn nebylo, naproti tomu professor Woldřich, Bř. Jelínek, Fr. Franc a jiní neolith uznávají, a L. Šnajdr několika články jej hájil.1)

Prof. Smolík přijal kdysi stanovisko, které v třídění dob před-historickýcb a v jiných ještě otázkách zastávali Chr. Hostmann a hlavně L. Lindenschmit. Mínění těchto dvou archaeologů jsou již dávno, pokud se obecné jich platnosti týká, vyvrácena.2) U nás speciálně, jak myslíme, neplatí, a neplatí, jak budeme hleděti ukázati, i mínění, které se ze stanoviska toho vyvinulo, že v Čechách nebylo mladší doby kamenné, že hlazené nástroje kamenné, jež se u nás nalézají, v starších dobách přicházely k nám obchodem, právě jako později výrobky bronzové.3) Podobně zamítavé stanovisko, ač ne


1) J. Woldřich v Pam. XL, sir. 388, Beiträge III. str. 1 a nísl., Jelínek passim ve svých článcích a L. Šnajdr hlavně ve svých „Počátcích predhi3toriokého místopisu země české" (Pardubice, 1891),
2) Srv. nejnovější článek Hoernesův „Geschichte und Kritik des Systems der drei praehistorischen Culturperioden" v Mitth. wiener anthr. Ges. XXIII. str. (71).
3) Viz na př. Pam. arch. XI, str. 12, 543, XII., str. 30S nsl. Nejnověji vyslovil se prof. Smolík (v Ottově Slovníku Naučném, s. v. ö e c h y, česká praehistorie) takto: „Setkáváme se sice u ná3 s rozličnými hlazenými předměty z kamene, jako s mlaty vrtanými, dláty, klíuy, sekerami a pod., a to nejen v bydlištích, na hradištíeh, řidčeji v hrobech, nýbrž často na polích porůznu ve vrstvě hořejší málo jen centimetrů pod povrchem; ale kromě tohoto případu posledního objevují se skoro všude jinde ony Hlazené nástroje a zbraně ve společnosti předmětů kovových. Kromě toho bývají velmi často z takových hornin, kterých u neu je bud! poskrovnu nebo jichž zde vůbec není, tak že se podobá pravdě, že větším dílem odjinud sem jako hledaný tovar přinášeny byly. Pokud se pak týče hlazených nástrojů, jež se na polích vyskytují téměř na povrchu, ač nepocbázejí-li ze stirých rozoraných bydlišť, pokládám je za zbytky „hromadných nálezů", t. j. někdy sem složených předmětů, které později pluhem byly zachyceny a po staletí sem tam roznášeny, čímž se jejich mělká poloha nynější vysvětluje. Poněvadž pak u nás na nejednom místě objevily se

Předchozí   Následující